Smedvig
Administrerende direktør i Forus Næringspark, Stein Racin Grødem.

- Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

- Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .

Den foreslåtte parkeringsnormen for Forus vil i realiteten ha samme effekt som et byggeforbud, mener administrerende direktør i Forus Næringspark, Stein Racin Grødem.  

– Stavanger sentrum har regionens beste kollektivtilbud og god tilgang på offentlige parkeringsplasser. Det tilsier at fylkeskommunen skulle hatt en langt lavere parkeringsdekning enn Forus. Kollektivtilbudet og tilgangen på offentlige parkeringsplasser er også årsaken til at en ikke kan sammenligne parkeringsnormen på Forus med sentrumsområdene, sier Grødem.


Kraftig reduksjon
I arbeidet med interkommunal kommunedelplan på Forus er det utarbeidet et eget notat om parkering på Forus, med forslag om en kraftig reduksjon i parkeringsplasser. I notatet vises det til at «det er mulig å oppnå nullvekst i personbiltrafikken, men at det må settes sammen virkemiddelpakker som reduserer personbiletterspørselen gjennom arealutvikling og tilgang til parkering og veiprising og prising av parkering».

I forslaget til ny interkommunal kommunedelplan for Forus foreslås det en maksimal parkeringsdekning på 0,3 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter bruttoareal (BRA) for næringsbebyggelse. Oppstillingsplasser for næringstransport og næringskjøretøy omfattes av den foreslåtte parkeringsnormen.  Avvikles

 – I dag har noen nyere bygg inntil 3,5 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter BRA. Av disse er cirka 1,5 parkeringsplasser midlertidige i konvertible bygg eller som overflateparkering. I den nye planen sies det at midlertidige parkeringsplasser skal avvikles, slik at en da vil være nede på cirka 2 permanente parkeringsplasser per 100 kvadratmeter BRA i eksisterende næringsbebyggelse.  

– Hva vil det bety for en bedrift som etablerer seg med cirka 100 kontorarbeidsplasser? 

– Dersom vi legger til grunn at en arbeidsplass krever 20 kvadratmeter BRA, vil en bedrift med 100 ansatte ha behov for cirka 2000 kvadratmeter BRA. Denne bedriften vil da bli tilbudt seks parkeringsplasser i nye næringsbygg og 40 parkeringsplasser i eksisterende næringsbygg. Selv om nye næringsbygg på Forus skal bygges nær kollektivaksene, vil ikke kollektivtilgjengeligheten kompensere for differansen på 34 parkeringsplasser for den nevnte bedriften. Ny næringsbebyggelse vil ikke kunne konkurrere med eksisterende bygg, og en vil ikke få startet den fornyelsen som Forus behøver, sier Grødem. 


Billigste

Rosenkilden har i sitt siste nummer kartlagt arealer og avgifter for offentlige parkeringsplasser i Stavanger.  Den viser at politikere og offentlig ansatte har tilgang til de billigste parkeringsplassene – midt i kollektivsmørøyet i sentrum av Stavanger. Politikere og ansatte i Rogaland fylkeskommune disponerer her byens rimeligste parkeringsplasser med 124 ansatteplasser  utenfor arbeidstedet for 19 kroner dagen. 

Politikere og administrasjon i Stavanger kommune har også nær tilgang til billigere parkeringsplasser i parkeringshuset P-Kyrre . Dette er et offentlig anlegg som kan brukes av alle, men ligger vegg i vegg med administrasjonsbygget og et steinkast fra hovedinngangen til Rådhuset. I motsetning til alle andre offentlige parkeringsanlegg er prisen her kraftig redusert de siste årene. Det skyldes i følge parkeringsselskapet dårlig belegg og at anlegget går med underskudd.

Minimumspris
I Stavanger vedtok bystyrets flertall i april 2015 å overlate prissettingen på parkeringsanleggene til det kommunalt eide parkeringsselskapet. Det ble gjort innenfor noen rammer. Man innførte en dynamisk prisingsmodell i parkeringshusene for å utnytte parkeringskapasiteten på best mulig måte. Politikerne vedtok samtidig minimumspris og maksimumspriser for parkeringsanlegg i Stavanger. Minimumsprisen pr måned i parkeringshus ble satt til  kr 1 200 og maksimumspris til kr 1 500. I tillegg til minstepris vedtok man også at prisene skulle indeksreguleres årlig med basis i SSBs konsumprisindeks + 1%.

I dag er månedsprisen i P-Kyrre 941 kroner - ca 25 % lavere enn minsteprisen politikerne vedtok for tre år siden. Til sammenlikning koster et månedskort på sentrumsnære langtidsparkeringsanlegg i St. Olav og på Jernbanen kr 1 445.


Virkemiddel

Den administrative ledelsen, politikere og planleggere i regionen har i flere år arbeidet for å få regionens innbyggere over fra å kjøre bil til å bruke kollektivtransport, sykkel eller gå til og fra jobb. I økende grad har man også ivret for å bruke færre og dyrere parkeringsplasser som virkemiddel for å begrense biltrafikken. Bompenger og parkeringsrestriksjoner blir – i tillegg til et bedre kollektivtilbud – sett på som de viktigste tiltakene for å nå nullvekstmålet.
I Byvekstavtalen, som er inngått med regjeringen, blir en helhetlig og samordnet parkeringspolitikk sett på som en av forutsetningene for at staten bidrar med åtte milliarder kroner. Også i forbindelse med revideringen av regionalplan Jæren, spiller en restriktiv parkeringspolitikk en viktig rolle.
Parisavtalen og klimaforliket på Stortinget er bakgrunnen for Bymiljøavtalene, der målet er å få ned klimautslippene. Veitrafikk står for over halvparten av klimautslippene, og personbiler og varebiler er de som produserer mest utslipp.  

– Det var logisk å bruke veksten i biltrafikken som en indikator på om en makter å gjøre noe med klimautslippene. Dette er nå i ferd med å forandre seg etter hvert som fossilbiler erstattes av utslippsfrie biler, sier Grødem. 

 

Forslag 

Han mener at dersom en vil gjøre en innsats for miljøet, samtidig som en sørger for fortsatt høy verdiskaping i landets viktigste næringsområde, kan en for eksempel tillate en parkeringsnorm på to parkeringsplasser pr 100 kvadratmeter, men forbeholde 1,7 av disse til utslippsfrie kjøretøy. Da vil også tilgjengeligheten på tilførselsveiene sikres ved at også utslippsfrie kjøretøy må betale rushtidsavgift og bompenger. 

– En slik ordning vil ikke kunne gjøres gjeldende for eksisterende parkeringsplasser. Men min erfaring er at eiendomsaktørene og leietakerne på Forus er svært miljøbevisste og de fleste av disse ville etterhvert ha fulgt opp med tilsvarende løsninger for de etablerte parkeringsplassene. Vi ser en dreining i retning av at utleiere med en klar miljøprofil blir foretrukket av leietakere som blir mer miljøbevisste. Det er da viktig at offentlige myndigheter legger til rette for løsninger som dekker næringslivets behov, samtidig som disse løsningene gir en miljøgevinst. 

 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Inspirasjon fra København

  23. mai 2019
  Oljenedtur fra 2014, krevende omstilling, spennende nye bedriftsetableringer, nye bomringer, hete debatter om rushtidsavgift og bymiljøavaler samy ny og omstridt Forusplan. Derfor er Forus så viktig.
 • Kronikk: Innovasjon og verdiskaping – i samarbeid med universitetet?

  22. mai 2019


  En viktig oppgave for universitetet er å bidra til at ny kunnskap tas i bruk i samfunnet. I takt med at innovasjon og omstilling har blitt sentrale begreper i offentligheten, øker forventningene til at forskning og høyere utdanning skal skape nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser. 

 • Yes, we can!

  22. mai 2019
  Denne uken har 89 deltakere fra start-ups og vekstbedrifter vært samlet på UiS under MIT Reap Entrepreneurship Summer School. Alle med én ting til felles: Øsnket om vekst og utvikling!
 • – Vi går glipp av viktig kompetanse

  21. mai 2019
  Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege, mener den lave kvinneandelen blant ledere i næringslivet er nedslående, men ikke overraskende.
 • 125 på toppen av næringslivet

  19. mai 2019
  Noen er høyt profilerte, andre mer anonyme i offentligheten. De aller fleste er menn, og svært mange av dem mellom 50 og 60 år. Til sammen har de ansvar for titusener av arbeidsplasser og omsetter for milliarder av kroner. Noen sitter med store eierposter, mens andre innehar et stort antall styreverv i en rekke selskap – både regionalt og nasjonalt. De er alle tunge aktører i næringslivet i Sør-Rogaland. Rosenkilden gir deg oversikten over hvem som er hvem.
 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Friidrettsfest med brødrene Ingebrigtsen

  15. mai 2019
  EM i friidrett for landslag i Sandnes blir ikke bare en unik mulighet for å oppleve brødrene Ingebrigtsen i et internasjonalt stevne på hjemmebane. For næringslivet representerer arrangementet også en unik sponsormulighet med både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.