Kallesten

– Må ta inn over seg hurtige endringer

– Må ta inn over seg hurtige endringer

Regionalplanens rammer må være klare og håndteringen tilstrekkelig fleksibel for hurtig å ta inn over seg de store endringene som vil skje framover. Det mener næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.

– Kun på denne måten vil planen kunne være et styringsverktøy, og ikke en «tvangstrøye» med en forutsigbar rekke av konflikter. Planprogrammet må omtale dette punktet, sier Woie.  

I forbindelse med arbeidet med Regionalplan Jæren ligger det noen overordnede føringer i bunn knyttet til arealbruk, både med tanke på utbyggingsområder, matjord og transport. Dette er også føringer som brukes i forbindelse med bymiljøpakkene. 

Woie mener at arealregnskapet i dagens planer er misvisende og gir et feil bilde av det som er reelt frigjort for utbygging. Det skaper igjen et uriktig bilde av at det er satt av nok arealer. Rogaland fremstår som versting når det gjelder utbygging av matjord, men realiteten er at det er kan være store områder som er regnet inn her som ikke vil bli realisert. 

– Eksempelvis ligger Sandnes Øst i dag inne som et stort framtidig utviklingsområde, selv om en realisering framstår som høyst usikker både med tanke på grunnforhold, økonomi, offentlig infrastruktur og transport. Når slike områder ligger inne i planene, vil det svekke utviklingen av gode løsninger for områder som ligger tettere på våre tettsteder, byområder og kollektivakser, sier Woie. 

Hun mener det bør vurderes å lage en annen type arealregnskap som bygger på faktisk utbygde områder eller områder som er nærstående å bygge ut.  

– Matjord fremstilles som et homogent begrep. Vi mener det må framlegges et regnskap av kvalitet av vår matjord og samtidig synliggjøre potensiale for opparbeidelse at nye produktive områder for matjord. Slik kan vi foreta en kvalifisert vurdering av matjordens verdi i forbindelse med makebytter og der regionen mener at det er påkrevd å benytte matjord til andre formål.  

 

Utbygging 

Samtidig med regionalplanen pågår det også en revidering av kommuneplaner som også handler om hvor utbyggingsområdene skal være. 

– Når politikerne i Sandnes sier at man også ønsker å bygge videre på utbyggingsområder i randsonen, som Bogafjell og Riska, kan slike grep fort ses på som avvik fra både areal- og transportplanleggingen i regionalplanen. Sandnes er både en by og en landbrukskommune. Man har et stort sentrum som trenger fortetting og boligbygging. Samtidig har kommunen desentraliserte boområder som også skal ivaretas. Næringslivet har bedt om «både og» og politikerne har svart på dette. Når den nye storkommunen Stavanger, Rennesøy og Finnøy blir en realitet, vil nok denne problemstillingen med by og land også merkes sterkere.  

 

Varehande

Samtidig med regionalplanen, pågår det også et planarbeid for Forus. Her er også varehandelen viktig. Varehandel skal også behandles i regionalplanen.  

– Nå har fylkeskommunen gjort noen grep og tatt ut denne delen for å behandle den raskere, men likevel ikke raskt nok til at IKDP (Interkommunal kommunedelplan for Forus) tar den inn i seg. Den blir behandlet uansett, og så tar man varehandel etterpå. Det er en merkelig konstruksjon.  

Woie viser til erfaringer fra de senere årene, hvor bedrifter er blitt kasteballer i et system av ulike planer, og viser til omtalte saker knyttet til Eureka, Biltema og Green Mountain. 

– Dette er dårlig for attraktiviteten vår. Når det kommer en bedrift som vil slå seg ned, så må vi være i stand å peke på hvor den kan etablere seg. I dag fremstår «retningslinjer for varehandel» som foreldet. Disse tar ikke inn over seg endrede forutsetningen og kjøpemønstre. Vi ber om at disse behandles så raskt som mulig, slik at store planer som IKDP Forus og sentrumsplanene for Stavanger, Sandnes og Time ikke blir mangelfulle eller får forringet gjennomføringskraft i påvente av overordnede avklaringer. Dette arbeidet må koordineres tett med den prosessen som nå pågår på regjeringsnivå med sikte på å fornye, endre eller fjerne den rikspolitiske forskriften om handelslokalisering. 

 

Romslighet og vekst 

Næringsforeningen mener det må bygges inn en annen endringstakt i de planene som lages nå.  

– Det betyr også en annen romslighet. Vi vet ikke hvilke industrier som kommer, hva de vil kreve og hvilken takt det vil innebære. Vi hører om aktører som må ha alt på plass i løpet av tre måneder, men vi har i dag ikke et plansystem som klarer å fange det. Det må vi ha. Vi må ha en romslighet som gjør det mulig å få til uten en fullstendig rullering av planverket. Samtidig kan regionalplanen – som kommer sist – punktere planene under. Det er en utfordring her.  

Det er viktig at de ulike overordnede planer som regionalplan Jæren, interkommunale planer og kommuneplaner er konsistente. Planene må legge til rette for å skape vekst, ikke forvalte en vekst som alt er gitt oss, mener Woie.  

– For at vår region skal framstå attraktiv for etablering av lønnsomme arbeidsplasser må rammene være forutsigbare, både for investorer og for bedrifter som vil etablere seg. Det er derfor avgjørende at regionale strategiske næringsplaner innarbeides i planarbeidet, slik at det sikres at regionen deler felles ambisjoner og går i samme retning.  

 

Må økes 

Woie er også bekymret for tidsbruken i planarbeidet, og mener tempoet i arbeidet med regionalplanen bør økes.  

– Behovet for delutredninger bør kritisk vurderes, samtidig som grunnlag i ovennevnte pågående planarbeid bør benyttes så langt som mulig. Dagens plantilnærming med sekvensielle, nivådelte planprosesser, må utvikles til mer integrerte planprosesser og planer.  

Hun er også opptatt av at planen må reflektere den store endringstakten i samfunnet. Vilje til endring må innarbeides som en forutsetning for å få til ønsket vekst.  

– I et slikt tankesett og med forståelse for at hurtigere prosesser og beslutninger vil være en nødvendighet, må det åpnes for plan- og vedtaksstrukturer som innebærer flere mindre løpende beslutninger. Innarbeides dette i planen er det mulig å få en regionalplan som i større grad er samstemt med virkelighetens kontinuerlige forandringer. Regionen har også vedtatt sterke føringer knyttet til byvekstavtalen. Vi ser behovet for en utredning som viser konsekvensene av byvekstavtalen og bomringen med tanke på varehandel, næringslokalisering og boligmønstre. Dette bør kartlegges i forbindelse med regionalplanarbeidet, sier Woie. 

TradeCert
Skriv ut

Flere nyheter

 • Fornybarmøte under Arendalsuka

  18. jun 2018
  Næringsforeningen deltar i år for første gang med eget arrangement på Arendalsuka. Tema er Fornybar, og arrangementet er lagt til gamle Arendal rådhus.
 • Senket parkeringsavgiften i strid med bystyrevedtak

  14. jun 2018
  Politikerne i styret i Stavanger Parkeringsselskap senket månedsprisen på parkering i P-Kyrre til langt under den minsteprisen bystyret vedtok. Styreleder Atle Simonsen sier det ble gjort ved en  ”inkurie”.
 • - Parkeringsforslag på Forus vil fungere som byggeforbud

  11. jun 2018
  Forslaget til nye parkeringsrestriksjoner på Forus, vil gi langt dårligere parkeringsdekning enn det fylkespolitikere og offentlig ansatte har i Stavanger sentrum .
 • Nå kan din bedrift få ekstern styrekompetanse

  08. jun 2018
  – Styrekandidatene er en glimrende mulighet for bedrifter til å få tilført ekstern styrekompetanse. Vår styrekandidat, Ellen Marie Haarr, har nettopp blitt ordinært styremedlem hos oss, forteller Henrik Jelsa, daglig leder og medgründer i Efab. Nå starter snart runde to av prosjektet som har som mål å gi unge styrekandidater muligheten til å prøve seg – og bedrifter muligheten til å få testet ut uvurderlig ekstern kompetanse.
 • Debatt: Ka då – ittepå?

  07. jun 2018
  Innen olje- og gass industrien har vi bedre tider nå enn vi har hatt på flere år. Oljeprisen ligger over 70 dollar per fat og har ikke vært høyere siden høsten 2014. Så selv om mange deler av industrien fortsatt sliter, er det mer optimisme enn pessimisme å spore. Bedriftene har lært nøysomhet, men de ansetter og investerer
 • – Vi må snakke samme språk

  12. jun 2018
  Ulike fremtidsscenarier skal utarbeides før ny regionalplan for Jæren endelig vedtas i 2020. Regionalplansjef Christine Haver håper og tror at gode prosesser med kommunene kan gi en tydeligere retning for utvikling av regionen.
 • KOMMENTAR: Optimist på regionens vegne

  06. jun 2018

  Stavanger-regionen har fått noen utfordringer etter oljeprisfallet, men når man ser det høye kompetansenivået og opplever en kultur med så mye vilje til å støtte hverandre, er det umulig å ikke være optimist på denne regionens vegne.