Smedvig

De som bestemmer parkerer billigst

De som bestemmer parkerer billigst

For å få flere til å parkere bilen hjemme og reise kollektivt til og fra jobb, krever politikere og byråkrater dyrere og færre parkeringsplasser for folk flest. Selv har  politikere og offentlig ansatte tilgang til de billigste parkeringsplassene – midt i kollektivsmørøyet.

Med utsikt over Kannik - byens verste trafikkåre - disponerer politikere og ansatte i Rogaland fylkeskommune byens rimeligste parkeringsplasser. Her kan 124 ansatte parkere utenfor arbeidstedet – for 19 kroner dagen. 

Det betyr en avgift på mellom 360-427 kroner måneden, avhengig av offentlige fridager. Da kan bilen stå fra midnatt til klokken 16.00 på ettermiddagen. Etter arbeidsdagens slutt gjøres parkeringsplassene tilgjengelige for alle andre. De må ut med 12  kroner – per time. 

Til sammenlikning koster en voksen enkeltbillett med buss 35 kroner. Et månedskort med Kolumbus 720 kroner for en sone og 1120 kroner for to soner. Også HjemJobbHjem-bedrifter må betale en dyrere månedsbillett for å reise kollektivt enn det en månedsparkering for fylkeskommunalt ansatte koster. 

Cirka 350 fylkeskommunalt ansatte jobber i dag i administrasjonsbygget. Parkeringsdekningen er med andre ord mellom 35 og 40 prosent. 

 

Her kan politikere og ansatte i Fylkeskommunen parkere for 19 kroner dagen. Ordningen omfatter 124 plasser.

Redusert avgift
 

Også politikere og administrasjon i Stavanger kommune har nær tilgang til billigere parkeringsplasser enn folk flest. Noen få meter fra administrasjonsbygget til kommunen ligger parkeringshuset P-Kyrre – et moderne innendørs parkeringsanlegg med plass til 310 biler. Her er prisen kraftig redusert de siste årene. 
Timeprisen er i dag 13 kroner, mens et 30-dagerskort nå koster 941 kroner. Det innebærer 42 kroner per arbeidsdag per måned. 

Dette er et offentlig anlegg som kan brukes av alle, men ligger vegg i vegg med administrasjonsbygget og et steinkast fra hovedinngangen til Rådhuset. 

Velger man å betale for et årskort ved dette anlegget, koster det 10.400 kroner.  

 

Redusert 

I motsetning til de fleste andre parkeringsanlegg i Stavanger, er både prisen per time, månedskort og årsabonnement i dette parkeringshuset kraftig redusert de siste årene. En undersøkelse RA foretok i 2013 viste at man da måtte ut med 1.400 kroner i måneden, eller 16.800 kroner i året for den samme parkeringsplassen.  

Årsaken til at det er blitt så mye rimeligere skyldes dårlig belegg og at anlegget går med underskudd.  

I Stavanger vedtok bystyrets flertall i april 2015 å overlate prissettingen på parkeringsanleggene til det kommunalt eide parkeringsselskapet. Det ble gjort innenfor noen rammer. Man innførte en dynamisk prisingsmodell i parkeringshusene for å utnytte parkeringskapasitetenpå best mulig måte. Politikerne vedtok en inimumspris pr måned på  kr 1 250 og maksimumspris til kr 1 500. I tillegg til minstepris vedtok man også at prisene skulle indeksreguleres årlig med basis i SSBs konsumprisindeks + 1%.


50 prosent billigere

Tre år senere er månedsprisen i P-Kyrre 941 kroner (årsprisen er kr 10 500) - ca 25 % lavere enn minsteprisen som ble fastsatt for tre år siden. Et årskort på langtidsparkeringsanlegg i St. Olav og på Jernbanen koster 15 000 og et månedskort kr 1 445. 
Til sammenlikning koster et månedsabonnement på parkering ved Forus Parkering 1500 kroner, og et årsabonnement 15.000 kroner. Næringsdrivende som leier parkeringsplass mellom Ankerbygget og Postbygget, må ut med cirka 2000 kroner per måned. Selv en boligsoneparkering for private husstander i Stavanger koster i dag mellom 1680 og 4200 per år avhengig om man har én eller flere biler, og for en næringsdrivende mellom 5200 og 8400 per år for henholdsvis en, to eller tre biler. 

 


Prisen for å parkere i P-Kyrre vedc administrasjonsbygget til Stavanger kommune er kraftig redusert de siste årene. 

 

Virkemiddel 
Den administrative ledelsen, politikere og planleggere i regionen har i flere år arbeidet for å få regionens innbyggere over fra å kjøre bil til å bruke kollektivtransport, sykkel eller gå til og fra jobb. I økende grad har man også ivret for å bruke færre og dyrere parkeringsplasser som virkemiddel for å begrense biltrafikken. 
Bompenger og parkeringsrestriksjoner blir – i tillegg til et bedre kollektivtilbud – sett på som de viktigste tiltakene for å nå nullvekstmålet. I Byvekstavtalen, som er inngått med regjeringen, blir en helhetlig og samordnet parkeringspolitikk sett på som en av forutsetningene for at staten bidrar med åtte milliarder kroner.  
Også i forbindelse med revideringen av regionalplan Jæren, spiller en restriktiv parkeringspolitikk en viktig rolle. I arbeidet med delplanen på Forus er det utarbeidet et eget notat om parkering på Forus, med forslag om en kraftig reduksjon i parkeringsplasser.

 

Prising 

I notatet vises det til at «det er mulig å oppnå nullvekst i personbiltrafikken, men at det må settes sammen virkemiddelpakker som reduserer personbiletterspørselen gjennom arealutvikling og tilgang til parkering og veiprising og prising av parkering». 
Med henvisning til Byutredningen, slås det også fast tiltakene i Bypakke Nord-Jæren alene ikke er tilstrekkelig for å nå forpliktelsen om nullvekst i personbiltrafikken, og at veiprising og parkeringsrestriksjoner gir størst måloppnåelse. 
I den nye regionalplanen, som skal vedtas i 2020, vil det trolig bli lagt opp til enda sterkere parkeringsrestriksjoner for folk flest på Nord-Jæren.  


 

Lite hos Fylkesmannen 

I motsetning til Fylkeskommunen, har Fylkesmannen redusert sterkt i antall parkeringsplasser for ansatte etter flyttingen til Statens Hus. 

 – Før flyttingen i 2010 var det mer eller mindre én parkeringsplass til hver ansatt. I dag har Fylkesmannen kun 12 parkeringsplasser, sier nestleder i administrasjonsavdelingen hos Fylkesmannen, Bjørn Thomas Bergsaker. 

Dette er parkeringsplasser for de ansatte som har et spesielt behov for å benytte bil til og fra jobb. Disse skal primært sett ikke brukes av andre ansatte. Kriteriene er av typen barn med ekstra behov, eller at de selv har ekstra behov i forhold til helse som ikke nødvendigvis gir dem rett til handicaplapp i bilen.  

– Ordningen er opp til vurdering i ny og ne og personene som har denne rettigheten blir forespurt om de fortsatt har behov. Det er Fylkesmannen som leier disse plassene. I tillegg har Fylkesmannen gått til anskaffelse av tre tjenestebiler som de ansatte kan benytte i jobben, sier Bergsaker. 

 

 Et dårlig signal 

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) mener parkeringsplassene fylkeskommunen disponerer for ansatte og politikere er for mange og for rimelige.  

 – Jeg er enig i at dette er noe vi må gjøre noe mer med, og jeg forstår at andre reagerer, sier Chesak. 

Hun får støtte fra fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal: 
– Jeg tenker at de kravene vi stiller til andre arbeidsplasser, må vi også stille til oss selv, sier Tengesdal. 

Fylkesordføreren har etter Rosenkildens kartlegging av parkeringsordningene, bedt fylkesrådmannen om å fremme en sak om prisøkning på parkeringsplassene hos fylkeskommunen. 

 – Jeg regner med at vi får den tidlig høst, eventuelt som et tema i økonomiplanen for neste år. Med den nærheten til gang- og sykkelvei, buss og jernbane som vi har, vil jeg tro at vi kan klare oss med færre parkeringsplasser enn det vi har i dag. Rogaland fylkeskommune er med i HjemJobbHjem-ordningen som mange har benyttet seg av og som også innebærer at vi forplikter oss på å bidra til at fylkeskommunens ansatte velger alternativ til bil.   Selv om ordningen med parkeringsplass er blitt justert opp, så er den fremdeles rimelig, sier Tengesdal. 

 

Varaordfører Marianne Chesak mener også ansatte og politikere i fylkeskommunen må nøye seg med færre og dyrere parkeringsplasser. 

Justert
 

Marianne Chesak viser til at partiet tok opp denne saken i 2016 og at parkeringsavgiften da ble økt med 40 prosent – fra 250 kroner til 350 kroner i måneden. 

Men så sent som 1. august i fjor ble ordningen justert på nytt administrativt, uten å øke prisen. I stedet for en månedlig betaling for å kunne parkere døgnet rundt, ble prisen satt til 19 kroner per dag for å kunne parkere fra midnatt til klokken 16.00.  

– Den siste forandringen med dagstakst, innebærer bare en økning om en ikke regner kun arbeidsdager. Men den stimulerer likevel til at det lønner seg å sette bilen hjemme mer enn om det var en månedskortløsning, sier Chesak. 

Selv ønsker hun både færre og dyrere parkeringsplasser for politikere og ansatte i Fylkeskommunen. 

– Vi er i en prosess hvor vi har sett dette, men hvor vi etter vår oppfatning bør og kan gjøre langt mer, sier Chesak. 

 

Dekkes 

Ordningen med ansattparkering omfatter både administrativt ansatte og politikere, inkludert gruppeledere som har fast kontor på huset. Politikere mottar i tillegg reisegodtgjørelse ved bruk av egen bil, og får derfor også refundert parkeringsutgiften i forbindelse med møter. Mange av dem bor andre steder i Rogaland, og for dem finnes det ikke så mange andre alternativer enn bil, påpeker Chesak. 

– Er det et dårlig signal når Fylkeskommunen som planlegger, tilrettelegger og initiativtaker for langt mer restriktive parkeringsordninger i regionen, selv har ordninger som er mye bedre enn de fleste andre? 

– Det er jeg enig i. Ikke minst er dette for billig i forhold til arbeidsplassens beliggenhet. Men vi har sett dette, og er i ferd med å gjøre noe med det. Samtidig oppfordrer vi også til – og legger forholdene til rette for – alternativer til bil. Blant annen gjennom HjemJobbHjem-ordningen som vi er en del av og ved å investere i et flott sykkelhus, sier Chesak. 

 

Ble fjernet 

I Stavanger er det kun ordfører og varaordfører som disponerer hver sin parkeringsplass på Straentaket.  

Allerede i 2015 inndro kommunen gratis parkeringskort til cirka 130 ansatte og alle politikerne.  

– I dag er ingen parkeringsplasser avsatt til ansatte ved administrasjonen i Stavanger kommune, unntatt de som har særlig behov på grunn av bevegelseshemning, sier Kjersti Lothe Dahl, direktør for tjenesteområdet støtte og utvikling. 

Hun har ingen oversikt over hvor mange ansatte som leier privat parkering i nabobygget P-Kyrre. 

  

Store forskjeller 
Rosenkilden har kartlagt de fleste parkeringshus og offentlige parkeringsplasser i Stavanger. Prisene er oppdatert i slutten av mars, og varierer med 100 prosent alt avhengig av hvor man velger å stå.  
Det er ikke nærheten til sentrumskjernen som er avgjørende for prisnivået, heller ikke om bilen står parkert inne eller ute. Parkerer man i dag i store parkeringshus i Posthallen, Valberghallen eller Jorenholmen på dagtid må man ut med 24 kroner per time eller 192 kroner for en arbeidsdag. Jernbanen og St. Olav er noe rimeligere med en timespris på 16 kroner eller 128 kroner i løpet av 8 timer. 
De dyreste plassene finner man i Valberggata, Valberghallen, Nedre Holmegate, Lars Hertervigs gate ved Straensenteret, Posthallen og Jorenholmen.  
Valbergata tillater kun parkering én time og koster 27 kroner per time. Lars Hertervigs gate har også bare parkering i én time, noe som koster 24 kroner. Samme pris benyttes også i Posthallen, Valberghallen og på Jorenholmen, men der kan man stå ubegrenset og med en døgnpris på 200 kroner. 

 

Godt kollektivtilbud 

Både det utendørs parkeringsanlegget fylkeskommunen disponerer for politikere og ansatte og P-Kyrre ligger nær Breiavatnet og sentrumskjernen med byens beste kollektivdekning.  
I tillegg til 124 ansattplasser utenfor administrasjonsbygget til fylkeskommunen, har både rådmannen, fylkesordfører og varaordfører egne parkeringsplasser rett utenfor ankomstdøren. På området finnes også 32 avgiftsbelagte plasser som er tilgjengelig døgnet rundt for offentligheten. Prisen for disse er 12 kroner per time. På tomten er det også fem plasser for ladebare kjøretøy som koster 6 kroner per time og fire avgiftsfrie handikapplasser. 

 

 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Inspirasjon fra København

  23. mai 2019
  Oljenedtur fra 2014, krevende omstilling, spennende nye bedriftsetableringer, nye bomringer, hete debatter om rushtidsavgift og bymiljøavaler samy ny og omstridt Forusplan. Derfor er Forus så viktig.
 • Kronikk: Innovasjon og verdiskaping – i samarbeid med universitetet?

  22. mai 2019


  En viktig oppgave for universitetet er å bidra til at ny kunnskap tas i bruk i samfunnet. I takt med at innovasjon og omstilling har blitt sentrale begreper i offentligheten, øker forventningene til at forskning og høyere utdanning skal skape nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser. 

 • Yes, we can!

  22. mai 2019
  Denne uken har 89 deltakere fra start-ups og vekstbedrifter vært samlet på UiS under MIT Reap Entrepreneurship Summer School. Alle med én ting til felles: Øsnket om vekst og utvikling!
 • – Vi går glipp av viktig kompetanse

  21. mai 2019
  Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege, mener den lave kvinneandelen blant ledere i næringslivet er nedslående, men ikke overraskende.
 • 125 på toppen av næringslivet

  19. mai 2019
  Noen er høyt profilerte, andre mer anonyme i offentligheten. De aller fleste er menn, og svært mange av dem mellom 50 og 60 år. Til sammen har de ansvar for titusener av arbeidsplasser og omsetter for milliarder av kroner. Noen sitter med store eierposter, mens andre innehar et stort antall styreverv i en rekke selskap – både regionalt og nasjonalt. De er alle tunge aktører i næringslivet i Sør-Rogaland. Rosenkilden gir deg oversikten over hvem som er hvem.
 • Sårbart oljemarked

  16. mai 2019
  Oljemarkedet er sårbart grunnet lav reservekapasitet og geopolitisk spenning. Eneste som er sikkert, er høy volatilitet i oljeprisen fremover, forklarte DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen under Oljetrykket 2019.
 • Friidrettsfest med brødrene Ingebrigtsen

  15. mai 2019
  EM i friidrett for landslag i Sandnes blir ikke bare en unik mulighet for å oppleve brødrene Ingebrigtsen i et internasjonalt stevne på hjemmebane. For næringslivet representerer arrangementet også en unik sponsormulighet med både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.