Kallesten

Tror på økt omsetning og flere ansatte

Tror på økt omsetning og flere ansatte

Nærmere halvparten av bedriftene i Stavanger-regionen forventer økt omsetning i 2017, sammenliknet med i fjor. Det viser en undersøkelse Næringsforeningen har foretatt blant sine medlemmer.

Kun en femtedel av bedriftene frykter lavere omsetning. Samtidig tror 78 prosent at lønnsomheten i bedriften vil være bedre eller uforandret i år. Av disse varsler 47 prosent bedre omsetning. 

Undersøkelsen er foretatt i slutten av mai, og resultatet viser at optimismen langt på vei er tilbake i næringslivet i regionen. Nærmere 600 personer har besvart undersøkelsen. De representerer totalt 429 bedrifter, eller nær en fjerdedel av medlemsmassen i Næringsforeningen. 

På spørsmål om bedriften er mer eller mindre positiv til fremtiden i dag enn ved inngangen til 2017, svarer over 54 prosent at de er mer positive enn for bare et halvt år siden. Kun 11 prosent svarer at de er mindre positive, mens 35 prosent opplever situasjonen som uforandret. 


Flere ansatte 

Også i forhold til nyansettelser viser undersøkelsen en klart positiv utvikling. Nær én av tre bedrifter tror de vil ansette flere i inneværende år. Over 50 prosent tror arbeidsstokken vil være uforandret, mens 16 prosent forventer færre ansatte. 

Blant dem som forventer flere ansatte, tror 62 prosent at det dreier seg om fra 0-10 prosent, mens 24 prosent forventer mellom 11-25 prosents flere ansatte inneværende år. 

For dem som forventer færre ansatte mener 52 prosent at det vil dreie seg om en nedbemanning på mellom 0-10 prosent. 

En av fire bedrifter som har deltatt i undersøkelsen har mer enn 50 prosents aktivitet innenfor olje- og gassindustrien. 


Markert endring 

Undersøkelsen viser en markert endring fra storbyundersøkelsen Næringsforeningen utførte blant sine medlemsbedrifter før jul. Da svarte 24 prosent av bedriftene at de trodde på flere ansatte i 2017. I den nye undersøkelsen svarer 31 prosent at de tror på flere ansatte. 

I Storbyundersøkelsen oppga 20 prosent av de spurte at de forventet færre ansatte. I den nye undersøkelsen er prosenttallet 16. 

Også i forhold til omsetningsnivå er trenden positiv. I storbyundersøkelsen forventet 44 prosent økt omsetning. Det har nå økt til 48 prosent. Mens 23 prosent i vinter trodde på lavere omsetning for 2017, forventer nå 20 prosent lavere omsetning. 


Konjunkturbaromet
er 

Undersøkelsen Næringsforeningen har foretatt bekrefter og forsterker tendensen fra flere andre undersøkelser de siste månedene. Også SpareBank 1 S-Bank sitt konjunkturbarometer, som ble lagt fram i mai, viser en klar tendens på de fleste områder. 

Så sent som i fjerde kvartal i fjor var indeksen på 43 prosent i regionen. Det innebærer at langt flere i næringslivet så pessimistisk på de neste tolv månedene enn optimistisk. I den 

siste undersøkelsen var indeksen på 59 prosent. Med andre ord forventer et klart flertall av de spurte bedriftslederne vekst det kommende året. 


Flere lyspunkter 


Boligmarkedet i Stavanger-regionen har lenge vært en temperaturmåler på regionens vekst og fall. 

Bedre utsikter for næringslivet gir økt behov for arbeidskraft og er igjen med å styre behovet for boliger. Ved årsskiftet 2014/2015 var boligmarkedet i regionen nesten dødt. I fjor vår begynte det å løsne. 

- Antall salg og omsetningstid i dag er ikke så mye større enn den var for ett år siden, men prisene er bedre. Samtidig har det vært travelt for dem som selger prosjekter, og det er salg som ikke gir seg direkte utslag i statistikken. Det store spørsmålet er om alle prosjektene selger nok til å realisere byggestart. Får vi noen beslutninger på store prosjekter i høst, vil det også være en viktig psykologisk faktor i boligmarkedet, sier Rune Bertelsen, regionsjef i Eiendomsmegler 1. 

Prisene har totalt sett gått ned i Stavanger-regionen de siste årene, men har steget igjen de siste månedene. Medianprisen på boliger her i regionen ligger likevel fortsatt blant de høyeste i landet. Ifølge Bertelsen spiller psykologi også en viss faktor i boligmarkedet. Økt optimisme i næringslivet, smitter over på boligmarkedet. 

- Hva er de viktigste driverne? 

- Arbeidsledighetstallene i seg selv betyr ikke så mye, men arbeidsmarkedet gjør det. Rentenivået har også mye å si, og den ser ut til å bli lav lenge. Samtidig spiller også fremtidstro en vesentlig rolle. 


Litt opp 

- Hva tror du vil skje på boligmarkedet det nærmeste året? 

- Jeg tror nok prisene vil gå litt opp, men ikke mye. jeg tror ikke vår region vil være prisledende igjen. 

- Det er kanskje like greit? 

- Ja, da boligmarkedet var på det heteste gikk diskusjonen på at bedrifter ikke ville flytte hit på grunn av høye boligpriser. Men fortsatt er vår region dyr å bo i. På gjennomsnittsboligen ligger vi fortsatt høyere enn både Bergen og Trondheim. Nedgangen i boligprisen har totalt sett ikke vært så sterkt som man kanskje har følt. Når det er sagt er det enkelte boliger og områder som har opplevd nedgangen sterkere enn andre. 


Ledigheten 

Arbeidsledigheten har også vist en positiv utvikling siden årsskiftet. Statistikken fra NAV viser at antall helt ledige var høyest i januar 2017 med 12.779. Ved utgangen av april var antall helt ledige i Rogaland 10.865. 

Brutto arbeidsledighet i samme periode har gått ned fra 14.987 til 13.579. 

Antall ledige stillinger er litt mer sesongavhengig. En sammenlikning av kvartalstallene fra 1. kvartal i årene 2015, 2016 og 2017 viser at antall ledige stillinger falt fra 5.697 i 1. kvartal 2015 til 4.807 i samme periode i 2016. 

I 1.kvartal 2017 registrerte NAV hele 6.823 ledige stillinger, en kraftig økning fra året før og også langt flere enn i 2015. Du må faktisk helt tilbake til toppåret 2012 for å finne bedre tall.


Kommunene


Lavere skattevekst og høyere arbeidsledighet har preget både Stavanger og Sandnes kommune de siste årene. Rådmennene er spent på i hvilken grad økt optimisme slår inn på kommuneøkonomien. 

Lavere skattevekst de siste årene har medført en ny økonomisk hverdag for Stavanger kommune. Betydelige omstillinger er iverksatt og vil pågå de nærmeste årene, sier rådmann Per Kristian Vareide.

- Stavanger kommune har budsjettert med en negativ skattevekst i 2017, på grunn av at skatteinngangen i fjoråret var ekstraordinær. Skatteinngangen for 2015 inneholdt engangsinntekter fra tilpasning til skattereformen - særlig utbyttebeskatning - som ikke videreføres i 2017. Videre er det lagt til grunn adskillig lavere vekst i budsjettforslaget til skatteinngangen i Stavanger, enn det som ble lagt til grunn i det nasjonale skatteanslaget. Dette henger sammen med betydelig høyere arbeidsledighet, samt lavere sysselsettingsvekst og befolkningsvekst enn landet for øvrig, sier Vareide. 


Forsinket

Han håper imidlertid at positive signaler fra næringslivet og redusert arbeidsledighet vil kunne bidra til å opprettholde og styrke skattegrunnlaget til kommunen framover. 

- Samtidig baserer den kommunale skatteinngangen seg på elementer som gir en noe forsinket effekt inn i tallene. Det rår fortsatt usikkerhet hvor sterkt disse momentene vil påvirke årets inngang, sier Vareide. 


Ny hverdag

- Lavere befolkningsvekst og høy arbeidsledighet har ført til at også Sandnes kommune de siste årene har hatt lavere skattevekst sammenliknet med landet og en kraftig økning i sosialhjelpsutbetalingene, sier rådmann i Sandnes, Bodil Sivertsen.

I 2014 hadde Sandnes skatteinntekter per innbygger på 116,4 prosent av landsgjennomsnittet. I fjor var den sunket til 105,5 prosent av landsgjennomsnittet. - Dersom vi kunne budsjettert med 2014-nivå hadde vi hatt 85 millioner høyere inntekt i 2017. Per april 2017 er skatteveksten for Sandnes tre prosent, og for landet 6,4 prosent, sier Sivertsen. Befolkningsveksten for Sandnes ble i 2016 0,9 prosent. Det kan være tegn på at veksten tar seg noe opp.

- I første kvartal i år hadde Sandnes netto tilflytting med en folkevekst på 677 personer, noe som utgjorde 36 prosent av veksten i Rogaland. Dette er tegn på en positiv endring. Det samme er meldingene om økt etterspørsel på boligmarkedet. Ut over dette merker vi foreløpig ikke så mye til den omtalte økonomiske oppturen. 


Positivt

Sandnes hadde ved utgangen av april 2017 en arbeidsledighet på 5,1 prosent. Det er 58 færre enn i mars i år. Brutto ledigheten er på 6,2 prosent - 451 personer som deltar i ulike midlertidige arbeidsmarkedstiltak. - Tiltakspakkene fra Regjeringen har vært positive for Sandnes. Vi har fått tilbakemelding fra ulike firma om at de gjennom oppdrag via tiltakspakken har unngått permitteringer. Dette har vært viktig for Sandnes, og jeg håper at regjeringen ser kommunene sine utfordringer og tenker tiltak også i fortsettelsen.

DNB
Skriv ut

Flere nyheter

 • Jobber for varig kvalitet

  16. mar 2018
  – Vi vil skape verdier for kundene gjennom høy kvalitet, god arkitektur og arealeffektivitet, sier daglig leder og partner Gabriel Schanche Gilje i Plank Arkitekter.
 • Pløyer ny mark for Lean

  15. mar 2018
  Universitetet i Stavanger og Lean-nettverket i Næringsforeningen drar nå i gang et nyskapende samarbeid. Målet er å bidra til enda høyere Lean-kompetanse i bedrifter og hos det offentlige.
 • Må tenke nytt om bo- og arbeidsplasser

  13. mar 2018
  Et næringsbygg er ikke lenger bare et næringsbygg, og et boligprosjekt handler ikke bare om kvadratmeterpris og beliggenhet. Kundens egne preferanser blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i et tøft bolig- og leiemarked.
 • Kraftig vekst i arbeidsmarkedet

  12. mar 2018
  Arbeidsmarkedet i regionen er i dramatisk endring. Etterspørselen er skyhøy innen enkelte yrkesgrupper. Der ledigheten er høyest, er nå antall nye jobber flest og bedrifter melder om et stort antall søknader fra arbeidstakere som ønsker å flytte tilbake til Stavanger-regionen
 • Trippelkonferansen 2018

  12. mar 2018
  Rogaland Teater vil i år være arena når Trippelkonferansen arrangeres førstkommende torsdag. Både på og utenfor scenen møter du en rekke aktører som er opptatt av sosialt entreprenørskap.
 • Kommentar: Tårnet

  07. mar 2018
  Helen & Hards nye skisser av Ullandhaugtårnet som et signalbygg og landemerke av internasjonalt storformat tar pusten fra de fleste. Hvis vi vil, får vi det til!
 • Anne Lindmo leder vårens store konferansenyhet

  07. mar 2018
  Norges talkshow-dronning, Anne Lindmo, leder Folk – vårens store konferansenyhet. – Folk er en lederkonferanse som setter medarbeideren i sentrum. Det blir en annerledes konferanse som skal få oss til å tenke nytt, sier Anne Woie i Næringsforeningen.