Frogner House

Viktige saker i kø

Viktige saker i kø

Det er ikke bare omstilling og samarbeid som opptar sentrale aktører i regionen i det nye året. Store saker står i kø.

Regionens utvikling, klima, store samferdselsprosjekter, samfunnsutviklingen, nytt tinghus og behov for medisinutdanning. Mange saker i og for regionen får oppmerksomhet blant de aktørene Rosenkildene har utfordret.

Jan Inge Reilstad, leder for Kåkåkatedralen:
 

– Det viktigste er å konsentrere seg om hvordan vi kan lage den byregionen vi trenger i fremtiden. Hvordan vi kan holde på og utvikle det store engasjementet rundt by- og regionutvikling som fins nå, ikke minst med den nye bomringen. Det er nå det gjelder å forvalte momentet og energien der ute til noe som endelig kan få regionen på skinner. Bli landets beste på å dra innbyggerne med i diskusjon om byens og regionens fremtid. Til dette trengs en offentlighet med medier som ikke er løpegutter for de mest opportunistiske og proteksjonistiske politikerne i regionen. Det trengs modige politikere som faktisk vil lage en region med enklere hverdag for folk flest, som vil legge ned byvåpnene. Vi lever i en tid hvor meningstapet er reelt, arbeidsplassene utsatt og hvor den teknologiske revolusjonen ryster oss på alle felt, og vi lever i en region hvor næringslivet i tillegg er enbeinet, med uforutsigbar demografi. Næringslivets vitalitet og fremtidstro har derfor aldri vært viktigere for Nord-Jæren. 

 

Rune Hersvik, partner i Norsk Vind Energi: 

– Den viktigste saken er at innbyggerne, næringslivet og energisektoren i vår region ikke bruker energi på å snakke ned vedtatte klare nødvendige mål på utslippskutt, men heller starter innovasjonsarbeidet og omleggingen nå for ikke å tape i konkurransen med de mer energieffektive og handlekraftige byene og de internasjonale industriene som leder an i kampen frem mot FNs vedtatte mål om klimanøytralitet og nullutslipp. De bilbutikkene i Rogaland som sammen med sine leverandører har nølt med å bestille og levere de nullutslippsvarene innbyggerne har etterspurt har allerede tapt millioner, mens de som startet offensivt tidlig med et klart mål har tatt viktige posisjoner og høstet som følge av omstillingen mot nullutslipp.  

 

Harald Gudmestad, daglig leder i Bryne Invest: 

– For min del, så er det viktigste å få implementert «Regionssenteret Bryne» inn i regionsutviklingen på en god og bærekraftig måte. Helt klart så har betydningen av denne delen av Sør-Rogaland så langt blitt underkjent i det store fremtidige bildet. Men, mye tyder på at Regionalplan Jæren 2020-2050 er i ferd med å innlemme dette på en god måte. Så er det jo viktig å ha fokus på utvikling av kollektivnettet og strukturere næringsområdene, slik at en ikke i altfor stor grad opplever «hummer og kanari-miljøer», men næringsområder med synergier og kollektivdekning. 

 

Lars Helle, redaktør i Stavanger Aftenblad: 

– Hvis vi ser bort fra valget, er åpningen av Ryfast den aller viktigste saken for regionen i 2019, ja det er kanskje den viktigste saken på flere år. Nye transportmønstre vil skape helt nye former for bevegelsesmønster, bosetting og næringsvirksomhet på begge sider av fjorden. Jærbuen og ryfylkingen har alltid stått kulturelt og sosialt nær hverandre. En nærmest sømløs forbindelse, uten ferjer, uten nattestengt og dobbelt tunnelløp vil knytte oss tettere sammen på alle vis. Jeg er optimistisk, men også veldig spent på hva dette fører med seg og håper at det blir brukt tid på forskning og dokumentasjon rundt dette. 

 

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland: 

– For meg er den viktigste saken i 2019 barnefattigdom. Statistikken de siste årene viser at det er en kraftig økning i tallet på barn og unge som lever i lavinntektsfamilier i nesten alle kommunene i Rogaland. Barna har gjerne ikke råd til å delta på fritidsaktiviteter og lar være å gå i fødselsdager fordi de ikke har råd til gave. Tillit er for meg et viktig kjennetegn på et godt samfunn. Når forskjellene øker, risikerer vi å svekke tilliten blant folk. Da får vi et mer utrygt samfunn for alle. Slik kan vi ikke ha det. Vi har i det siste arbeidet mye med FNs barnekonvensjon i praksis i lag med kommunene. Arbeidet for trygge skolemiljøer fortsetter. Vi vet at flere barn blir sett og hørt, flere barn enn i fjor kjenner seg trygge og lærer også derfor mer i år enn i fjor. En trygg og god oppvekst er avgjørende for hvordan livet blir. Det er faktisk viktig at hele Rogaland drar i lag for barns beste. 

 

Helge Bjørnstad, sorenskriver ved Stavanger tingrett: 

– Etter mitt syn er noe av det mest positive for regionen at det er truffet en beslutning om å etablere en stor regiondomstol her i Sør-Rogaland ved at domstolene i Sandnes, Stavanger og Egersund slås sammen. Den nye stordomstolen skal lokaliseres i nytt tinghus i Stavanger og der er opsjonsforhandlingene i gang mellom Stavangerregionen Havn og Stavanger Utvikling på den ene siden og Statsbygg på den andre siden. Det bores nå og foretas grunnundersøkelser på tomta, hvilket er en milepæl. En ny stordomstol vil på en enda bedre måte enn i dag kunne tjene det regionale næringsliv og publikum for øvrig med raske og riktige avgjørelser av alle tvister som reises her i regionen. 

 

Eirin Sund, LO-leder i Rogaland: 

– Viktigheten av at EØS-avtalen blir synliggjort for vår region og landet blir avgjørende. En skal og bør diskutere handlingsrommet som politikerne kan og skal bruke, men det vil være en katastrofe for næringslivet og arbeidsplassene våre om krefter som vil ha den bort vinner frem. I tillegg er det viktig med vår felles kamp for petroleumsindustriens fremtid. Vi må stå opp, sammen, for sannheten om hva den er og skal være. Det er ikke en solnedgangsindustri. Den er løsningen på våre regionale, nasjonale og verdens utfordringer når det gjelder tilgang til energi og ny bærekraftig teknologi. Det må vi med stolthet klare å si, sammen.  

 

Marit Boyesen, rektor ved UiS: 

– Regjeringen har satt av fem millioner kroner til en utredning av medisinutdanning i Stavanger. Det er en viktig sak for regionen. UiS ønsker også at studenter som studerer medisin i utlandet, kan ta de siste årene i Stavanger. Det kan skje gjennom et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. 

Danmark utdanner alle sine leger selv, mens bare halvparten av norske medisinstudenter studerer i Norge. Å få undervisning lagt til Stavanger og utenlandsstudenter hjem vil tjene medisinstudentene, den regionale fagkompetansen og befolkningen. 

 

Frode M. Gjerald, redaktør i Sandnesposten: 

– Den viktigste saken er fortsatt hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg. Vi har hatt en fin utvikling i 2018, men 2019 og 2020-årene forblir en omstillingstid, med fare for ny ledighetsvekst. Arbeidsmarkedet påvirker alt og alle. Derfor er dette regionens sak nummer én. Det som opptar mange fortsatt, er bompenger. Det store spenningsmomentet blir hvordan dette kan prege valgkampen og resultatet i september. I Sandnes skal tre partier ha bompenger som sin fanesak i det kommende valget. Hvordan vil dette vise igjen i det nye bystyret? Kan dette påvirke styrkeforholdet mellom dagens posisjon og opposisjon? Får Wirak og Borgli fornyet tillit? Klarer Inger Klippen å ta Høyre tilbake i førersetet? Mange spørsmål. Jeg ser få sikre svar nå. Et annet spenningsmoment er hva som skjer med Nye Sandnes. Og ikke minst; når løftes spørsmålet om sammenslåing av Stavanger og Sandnes opp igjen? Overgangen fra 2018 til 2019 er inngangen til et nytt, spennende – og litt uoversiktlig år. Det er vrient å spå hvor dette ender. 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Frykter strømmangel for industrien

  19. mar 2019
  Mangel på nok strøm kan bety kroken på døren for ønsket om at flere bedrifter skal etablere seg i regionen. Regionutvikler i Ryfylke IKS, Ketil Barkved, mener politikerne må våkne.
 • Kronikk: Hva fikk du igjen for å studere?

  18. mar 2019

  Du har sikkert ditt eget svar. Dette er min lille historie.
 • En mann for sin historie

  15. mar 2019
  Få har vært i bedre stand til å ta vare på sin egen samtidshistorie enn Daniel Øvstebø (75). Har man levd et relativt langt liv og drevet med mye rart, blir det også noen etasjer å fylle.
 • Ny London-rute fra Sola

  14. mar 2019
  Flyselskapet Wizz Air vil fra høsten starte flyvninger til London fra Stavanger. Billetter er allerede i salg.
 • Kronikk: Vinnerresept for langsiktig verdiskapning

  14. mar 2019

  Virksomhetens samfunnsansvar og ansvarlighet anses som den viktigste faktor for suksess og trumfer det ensidige fokuset på bunnlinjen.
 • På vei inn i droneland

  12. mar 2019
  I løpet av de siste tre årene har antall operatører som bruker droner i kommersiell drift økt fra rundt 200 til over 6300. Nær 1000 hører hjemme i Rogaland, viser tall fra Luftfartstilsynet.
 • Lengre køer uten rushtidsavgift

  12. mar 2019
  Tiden uten rushtidsavgift i Bymiljøpakken har ført til mindre utgifter for bilistene, men også lengre køer i morgen- og ettermiddagsrushet.