Kallesten
Kommentar: Tilbake til start

Kommentar: Tilbake til start

Kommentar: Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen


Det er fremlagt en ny plan for regulering av hele Forus, for første gang på tvers av kommunegrensene. Den må forkastes i sin helhet. Regionen har ikke råd til noe annet. Ideen var god: Forus skulle bli «en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet». Det motsatte vil skje med denne planen.

Utgangspunktet for planen inkluderte boligbygging, for å skape et reelt by- eller nærområde i sentrum av regionen. Underveis forkastet styringsgruppen planene om boliger og besluttet at «hovedformålet med planen er næringsutvikling». 

Det må ha gått planleggerne hus forbi. De har intervjuet barn og unge, naboer, lag og foreninger, og ønsker derfra er blitt sterkt vektlagt i det forslaget som nå er på høring: «Ting å gjøre, liv etter klokken 16.00, et sted å gå på søndager, flere spisesteder, små parker, grønne områder lett tilgjengelig for beboere, flere aktiviteter på Forus-området på kveldstid og i helgene». 

Planleggerne foreslår med utgangspunkt i dette grep som om Forus skal bli et bolig- og urbant bysentrum – uten at det er dette styringsgruppen har bedt om.  

 

Tre hovedankepunkt 

Næringslivet, derimot, er blitt «informert» og næringsutvikling er erstattet med næringsbegrensning. Og når utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest. Jeg skal ikke forsøke å oppsummere hundrevis av sider i en kronikk, men oppfordrer alle til å lese den selv og sende inn høringssvar før 15.september! Men her er mine tre hovedankepunkt: 

 

1. Planfremlegget har som uttalt hensikt å bremse utviklingen på Forus. Den sier at «utbyggingspotensialet på Forus er svært stort sammenlignet med ønsket og realistisk utbygging fram til 2040». Dette resulterer i endringer som reduserer bruttoarealet på Forus med en million kvadratmeter. At planen i tillegg åpner for en lavere utnyttelsesgrad er av det gode, siden det muliggjør en variert utbygging for mange typer bedrifter, men den totale reduksjonen i utbyggbart areal er et skudd i den ene foten til næringsområdet. 

 

2. Planen har også som uttalt hensikt å redusere framkommeligheten til og innen Forus. Veier skal stenges, parkering på egen tomt begrenses til 0,3 plasser per 100 kvadratmeter, som betyr ingen ansattparkering overhodet, bakkeparkeringen skal bort og pålagt fortetting vil fjerne eksisterende parkeringsplasser. Det virker som om Forus alene skal bære hele nullvekstmålet i regionen – ikke minst fordi vi har bygget og bygger flere veier for eksempel til Randaberg, Tananger, Ålgård, utover Jæren, til Ryfylke med mer. Men ikke til Forus, som skulle være selve hjertet i regionen. Planleggerne sier de tilrettelegger for næringstransport, men de avgrenser dette til varetransport. Ansatte som skal hjem eller i møter har ingen muligheter, og deres komfort og reisetid – også i arbeidstiden – er overhodet ikke omtalt. Planforslaget skriver om betydningen av å tiltrekke seg firma som like gjerne kan etablere seg i utlandet eller andre norske regioner, men den legger opp til transportforhold som vil ha direkte motsatt effekt. Dette er et skudd i den andre foten, og etter disse to grepene ligger Forus nede. 

 

3. Det tredje hovedelementet er en helt uforstandig utbygging av blågrønne elementer som rekkefølgekrav i all fremtidig utbygging. Noe direkte, noe gjennom hensynssoner. Dette skal fordeles på fremtidige prosjekter. Disse er blitt kostnadsberegnet til mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Ja, milliarder. Resultatet blir en leiepris på Forus som tilsier at ingen bedrifter vil være i stand til å etablere seg i Forus-området. Allerede i dag søker mange industribedrifter og kombinertbedrifter seg til andre kommuner fordi de ikke har råd til å være i hjertet av regionen; Forus må stort sett pæles – og det er dyrt å bygge.  

Planforslaget sier faktisk at planen «tilrettelegger for gründervirksomheter» innenfor de planlagte kjerneområdene ved at den «åpner for gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, noe som ofte er en stimulans for gründervirksomheter som trenger billige lokaler».  

De blågrønne områdene skal ifølge planforslaget brukes til «rekreasjon og opphold, sosiale møteplasser, attraktive steder der ansatte i virksomhetene kan møtes», i parker, ved nye vann og kanaler. Dette skal være en næringsutviklingsplan, og den reflekterer overhodet ikke arbeidslivet slik jeg kjenner det. Disse rekkefølgekravene er et hodeskudd for Forus. Det blir ingen videre utbygging, fordi ingen bedrifter vil ha råd til å lokalisere seg her. 

 

Katastrofal for Stavanger 

Selv er jeg lokalisert i Sandnes, en kommune med store planer for å bygge ut andre områder. Det samme har alle de omliggende kommunene. Men ser vi dette i et Stavanger-perspektiv, er planen katastrofal. Stavanger har noen få mindre ledige næringsområder, men Forus er det eneste store området hvor kommunen kan vokse med nye store norske og internasjonale etableringer med mange ansatte. Denne planen smeller bremsen i gulvet for hele utviklingen. Det bør Stavanger merke seg.  

Planforslaget fremstår som en administrasjonsstyrt, kjekt-å-ha og helt virkelighetsfjern papirøvelse. Her må politikerne ta styringen. Planen må som et absolutt minimum legges på is til den nye Regionalplan Jæren 2050 er ferdigstilt, slik at man kan ta diskusjonen om hvor de fremtidige næringsområdene skal ligge på et overordnet nivå. Egentlig bør hele planen forkastes direkte. Ellers kan dette ende opp som en ny bompengesak når man – for sent – innser at Forus er nedlagt.

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Styrelederen: Den store vanntesten kommer nå

  20. aug 2018
  Høyere oljepris, høyere aktivitet i olje- gassindustrien og fallende ledighet. Det blir vanntesten på om vår region fortsatt klarer å jobbe med samme styrke for å få flere ben å stå på. Samtidig blir det testen på om olje- og gassindustrien klarer å fortsatt holde kostnadene nede og opprettholde den konkurransefordelen lavere kostnader har ført til.
 • Leder: Varselskudd

  20. aug 2018
  En av Norges største eiendomsutviklere feller i dette nummeret av Rosenkilden en knusende dom over Stavanger kommune. Dersom forslaget til ny sentrumsplan blir vedtatt, skrinlegger Bane Nor Eiendom sine utbyggingsplaner i stasjonsområdet. Tusenvis av mulige sentrumsarbeidsplasser går dermed tapt.
 • Kronikk: Om å brenne lyset i begge ender

  20. aug 2018

  To eksempler fra det siste året beskriver hvor viktig det er å velge riktig teknologiløsning når store industrikonsern skal levere varene. For begge sluttproduktene er alternativet mer energieffektive og kostnadseffektive lønnsomme teknologiløsninger. 

 • Kronikk: Oljen er arvesylvet

  28. aug 2018
  Olje- og gassinntektene skal aldri brukast. Det er rentene me skal leve av.
 • LEDER: Næringslivets Vestland består som før

  15. jun 2018

  «Næringslivet på Vestlandet» er en svært sterk merkevare. Når Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til ett fylke og kaller seg «Vestland», defineres brorparten av bedriftene på Vestlandet ut av landsdelen.