Kallesten
Leder: Varselskudd

Leder: Varselskudd

En av Norges største eiendomsutviklere feller i dette nummeret av Rosenkilden en knusende dom over Stavanger kommune. Dersom forslaget til ny sentrumsplan blir vedtatt, skrinlegger Bane Nor Eiendom sine utbyggingsplaner i stasjonsområdet. Tusenvis av mulige sentrumsarbeidsplasser går dermed tapt.

I den nedbarberte versjonen av sentrumsplanen som nå foreligger er det i hovedsak to sentrumsnære utviklingsområder av en viss betydning som skal bidra til flere arbeidsplasser og flere boliger i sentrum, nemlig Holmen og stasjonsområdet. Av de 20.000 nye arbeidsplassene i sentrum som er kommunens ambisjon, et mål som nå ser ut til å fravikes, kan Bane Nor Eiendom legge til rette for opptil 3000, sentralt plassert midt i fylkets viktigste kollektivknutepunkt. Men etter en runddans med Stavanger kommune, som ifølge Bane Nor Eiendom har pågått i 30 år, og som nå synes å kulminere med en sentrumsplan med for lite bygningsvolum til at investeringer lønner seg, skrinlegges trolig alle planer.  

«Vi er avhengige av en administrativ og politisk vilje knyttet til bærekraftig gjennomføring. Det synes nå å ikke være til stede», heter det fra Bane Nor Eiendom. Det er en knusende dom mot kommunen fra en av landets største aktører innenfor eiendomsutvikling, forvaltning og eierskap. Eiendomsporteføljen selskapet forvalter har en anslått verdi på 46 milliarder kroner og omfatter 2850 bygg og 3770 leiekontrakter. I øyeblikket opereres 230 eiendomsutviklingsprosjekter i hele Norge, så vi kan trygt si at selskapet har god erfaring med å få til gode løsninger i samarbeid med kommunene. Det er så vidt vi forstår svært sjelden at selskapet møter kommuner som de rett og slett er nødt til å gi opp. Eller er det Stavanger kommune som i realiteten gir opp Bane Nor Eiendom ved å umuliggjøre en lønnsom utbygging i stasjonsområdet? Og har denne arealknappe byen råd til å la så verdifulle arealer ligge brakk? Svaret sier seg selv.  

 

Just do it 

Da kommunens nye byggesakssjef, Kristin Fjeld-Eiken, ble ansatt på forsommeren, var slagordet hennes «how can we fix it»? Da får vi kvittere med et annet kjent slagord: «Just do it»! Bane Nor Eiendom (tidligere ROM eiendom) har nå levert en meget omfattende mulighetsstudie for stasjonsområdet i forbindelse med sentrumsplanen. I løpet av de siste 20 årene har selskapet gjennomført flere slike, men fortsatt har området stått på stedet hvil etter at jernbanelokket ble bygget på 80-tallet. Også når det gjelder Paradis-utbyggingen har selskapet uttrykt sterk misnøye med den kommunale behandlingen. Partene har selvsagt sine egne forklaringer på hvorfor vi har endt opp slik, men la oss bare konstatere alvoret i situasjonen og de dramatiske konsekvensene for utviklingen av Stavanger sentrum dersom stasjonsområdet forblir uforløst i nye tiår. Etter så mange års slitasje og oppgitthet er det nemlig en reell mulighet for at Bane Nor Eiendom nå gjør alvor av truslene. I så fall strander hele sentrumsplanen.  

Bane Nor Eiendoms klare tilbakemelding bør være et meget sterkt signal til politikere som skal forsøke å vedta en fornuftig sentrumsplan og en administrasjon som skal være løsningsorientert og bidra til sentrumsutvikling. Konsekvensene av at en så stor aktør dropper utbygging vil være katastrofale og langt på vei umuliggjøre sentrumsstrategiens målsetting. Flere andre eiendomsutviklere har allerede signalisert at arealpotensialet som foreligger i planutkastet i de andre byområdene er så lavt at investeringer ikke lønner seg. Spørsmålet er hvor mange flere som «gir opp» Stavanger kommune? Sentrumsplanen viser til et arealpotensial på 675.000 kvadratmeter. Det høres imponerende ut, men bare 30 prosent av dette ligger i selve sentrum, mens det øvrige er Østre bydel og Paradis.  

 

Spille på lag 

Det er altså ikke hvilken som helst aktør som nå slår alarm. Bane Nor Eiendom driver i prinsippet bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling. I båndbyen mellom Stavanger og Sandnes har en ny analyse presentert i Rosenkildens juni-nummer synliggjort et betydelig utbyggingspotensial langs dobbeltsporet. Det bor 100.000 mennesker i umiddelbar nærhet til stasjonene på strekningen og mulighetsstudien synliggjør utbyggingsmuligheter på totalt to millioner kvadratmeter. Analysen peker også på muligheten av tre nye stasjoner, nemlig Hillevåg, Forus og Luravika. En slik fortetting langs vår viktigste og mest suksessrike kollektivakse vil være et viktig middel for å nå kollektivmål og nullvekst i biltrafikk.  

Når byer skal utvikles, handler det ofte om fortetting rundt de store etablerte kollektivknutepunktene. Den viktigste aktøren for å få dette til heter Bane Nor Eiendom. En slik aktør og byutvikler bør Stavanger kommune spille på lag med.


Av Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Leder: Tre trusler mot nye E39

  14. mai 2019
  Ny E39 mellom Stavanger og Kristiansand er viktig for å sikre konkurransekraft og vekstmuligheter for næringslivet. Tre trusler skaper imidlertid uforutsigbarhet rundt prosjektet.
 • Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

  29. apr 2019
  Ikke alle reformer, omorganiseringer og endringsprosesser blir en suksess, snarere tvert om, de havner i en hengemyr der man ikke kommer noen vei. Da er det to løsninger: Man kan erkjenne utfordringene og endre kurs, eller man kan ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.
 • En ny energiarena

  26. apr 2019
  Skulle vi fulgt trenden skulle vi ikke bygget vindmøller, men softwaren som driver vindmølleparker. I vår iver etter omstilling skulle vi ikke sett på det grønne, men det digitale.
 • Det grønne skiftet koster – men hvor mye?

  02. mai 2019
  Utfordringene står i kø for Stavanger-regionen når vi skal foreta det grønne skiftet mot et samfunn med lavere klimagassutslipp.
 • Energikommentaren: Energi, miljø og markedskrefter

  15. apr 2019
  Når det argumenteres for at vi må senke forbruket av alkohol har jeg aldri hørt noen foreslå at Norge må forby produksjon av alkohol. Jeg har aldri hørt noen si at vi må legge ned Løiten Brenneri, Lervig Bryggeri eller kvitte oss med Berentsens i Egersund. Alle skjønner at det alltid vil være et tilbud dersom det er etterspørsel. Altså er det forbruket som må begrenses. Slik fungerer markedskreftene. Utbudet av varer og tjenester vil alltid tilpasses markedet.