Kallesten
Styrelederen: Vår grenseløse storbyregion

Styrelederen: Vår grenseløse storbyregion

Én for alle og alle for én. Stavanger-regionen og storbyområdet på Nord-Jæren er mer avhengige av hverandre enn noen gang – og det er avgjørende at vi samarbeider og drar i samme retning på tvers av kommunegrensene.

Næringsforeningen har i mange år jobbet for at vi skal bli enda mer slagkraftige i konkurranse med de andre storbyregionene i landet. Vi har i den forbindelse funnet det riktig å argumentere for én felles storkommune. Men nå er regjeringens kommunereform gjennomført, med små endringer i vår region. Og det lever vi også godt med! For her er det mange nyanser. Som ordfører Stanley Wirak har påpekt tidligere: Bildet er ikke svart-hvitt. Det hadde vært både fordeler og ulemper med en storbykommune.

Og så må alle som argumenterte for sammenslåing på Nord-Jæren passe seg så man ikke overdriver ulempene med at det ikke ble slik. Jeg driver selv virksomhet både i Klepp, Sandnes og Stavanger – og har i det daglige hatt få utfordringer knyttet til å leve med tre kommuner. For er det en ting som er sikkert, er det at kommunestrukturen kun er et virkemiddel – ikke noe mål i seg selv.

 

Best mulig

Målet er alltid å legge til rette for et best mulig samfunn for innbyggerne i hele regionen – og som en del av det sørge for et mest mulig konkurransedyktig og verdiskapende næringsliv innenfor de rammene politiske myndigheter setter. Det har vi klart tidligere, og det skal vi klare videre også. Vi har både muligheter og utfordringer i bøtter og spann. De kan bare møtes effektivt gjennom godt og tillitsfullt samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Det vil kreve politikere og kommuneadministrasjoner som lytter og ikke bare er seg selv nok. Vi må samtidig respektere at noen ganger oppstår det kryssende interesser, men vi må aldri glemme at på Nord-Jæren er det kun ett storbyområde - selv om vi er flere kommuner og to fine byer.

Banksjef for bedriftsmarkedet i Sandnes Sparebank, Normann Oftedal, hadde en presis analyse i desemberutgaven av Rosenkilden: «Jeg tror det er viktig å sette noen felles mål for kommunene, og for hva man ønsker å oppnå sammen. Utgangspunktet er veldig bra i denne regionen, men uten klare felles mål kan det bli utfordrende å oppnå de beste resultatene».

Det som er sagt og skrevet om svekket samarbeidsklima mellom Stavanger og Sandnes må vi ta på alvor, men jeg har ingen tro på at det er snakk om noe som er såpass dyptgående at det vil kunne få langvarige konsekvenser.

 

Utfordringene

De største utfordringene våre, og som ingen av kommunene våre er i stand til å løse alene, er at vi er en region som skriker etter en mer samordnet poltikk for areal-, transport- og næringsplaner. Dette handler både om framkommelighet for næringslivet, om klima og miljø og om fleksible rammebetingelser som gir rom for å vokse under de endringene som alltid kommer. Den fastlagte kommunestrukturen gjør dette arbeidet mer krevende, men langt fra umulig med dyktige lokalpolitikere som snakker godt sammen. Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) vil i så måte være en god test på hva som er mulig å få til.

Vi må heller ikke glemme at vi er landets tredje største storbyområde med god margin, betydelig større enn Trondheim og befolkningsmessig på nivå med Bergen. Statlige myndigheter bør behandle oss deretter. Det skjer dessverre ikke i dag, og vi kommer til kort for eksempel i kampen om statlige arbeidsplasser og bevilgninger til UiS. Hvis hver kommune snakker bare sin egen sak vil det svekke oss i konkurransen med de andre storbyregionene, men vi kan vinne fram om vi jobber smart og står sammen.

For vi deler samme hjerte og samme puls. Det kan i en rekke situasjoner være en fordel og er kun livsfarlig om vi ikke anerkjenner at det faktisk er slik.

Jeg håper og tror dette er en innfallsvinkel jeg deler med de aller fleste i regionen når vi nå tar fatt på et nytt år med nye muligheter – og med en optimisme i næringslivet vi ikke har sett maken til siden før oljesmellen i 2014.


Av Ådne Kverneland – styreleder i Næringsforeningen

Skriv ut Tilbake til oversikten

Siste fra Debatt

 • Kommentar: Tilbake til start

  11. sep 2018

  Det er fremlagt en ny plan for regulering av hele Forus, for første gang på tvers av kommunegrensene. Den må forkastes i sin helhet. Regionen har ikke råd til noe annet. Ideen var god: Forus skulle bli «en drivkraft for framtidens næringsliv i regionen og landet». Det motsatte vil skje med denne planen.
 • Styrelederen: Den store vanntesten kommer nå

  20. aug 2018
  Høyere oljepris, høyere aktivitet i olje- gassindustrien og fallende ledighet. Det blir vanntesten på om vår region fortsatt klarer å jobbe med samme styrke for å få flere ben å stå på. Samtidig blir det testen på om olje- og gassindustrien klarer å fortsatt holde kostnadene nede og opprettholde den konkurransefordelen lavere kostnader har ført til.
 • Leder: Varselskudd

  20. aug 2018
  En av Norges største eiendomsutviklere feller i dette nummeret av Rosenkilden en knusende dom over Stavanger kommune. Dersom forslaget til ny sentrumsplan blir vedtatt, skrinlegger Bane Nor Eiendom sine utbyggingsplaner i stasjonsområdet. Tusenvis av mulige sentrumsarbeidsplasser går dermed tapt.
 • Kronikk: Om å brenne lyset i begge ender

  20. aug 2018

  To eksempler fra det siste året beskriver hvor viktig det er å velge riktig teknologiløsning når store industrikonsern skal levere varene. For begge sluttproduktene er alternativet mer energieffektive og kostnadseffektive lønnsomme teknologiløsninger. 

 • Kronikk: Oljen er arvesylvet

  28. aug 2018
  Olje- og gassinntektene skal aldri brukast. Det er rentene me skal leve av.