Smedvig
Omkamper, kortsiktige politiske gevinster og snever kamp for egeninteresser er drepende for ny E39, skriver Harald Minge i lederen.

Tre trusler mot nye E39

Tre trusler mot nye E39

Ny E39 mellom Stavanger og Kristiansand er viktig for å sikre konkurransekraft og vekstmuligheter for næringslivet. Tre trusler skaper imidlertid uforutsigbarhet rundt prosjektet.

God samferdsel er en av de viktigste rammebetingelsene for et konkurransekraftig næringsliv. Usikkerhet rundt samferdselsprosjekt kan i verste fall utsette investeringer og nyetableringer. Når næringslivet skal betjene markedet i Europa og på Østlandet er det kortest mulig og raskest mulig vei som er avgjørende. Det er derfor fantastisk at dagens E39 skal erstattes av en ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t som vil gi vesentlig kortere reisetid for brukerne. Samtidig vil Agder og Rogaland knyttes tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Dør- og vindusprodusenten NorDan på Moi og i Egersund er et godt eksempel på hvordan en bedrift er avhengig av god framkommelighet. Årlig utfører selskapet 120.000 såkalte transporttransaksjoner. Dette fordeler seg på 5500 lastebiler hvert år. Setter vi alle disse bilene tett i tett etter hverandre så utgjør de en lengde på 100 kilometer. For denne bedriften betyr nye E39 enorme besparelser, på tross av et altfor høyt bompengenivå. Selv om NorDan pådyttes en årlig bompengekostnad på 2.7 millioner, vil selskapet likevel har en årlig besparelse på nær ti millioner kroner, ifølge egne beregninger.

 

Skjær i sjøen

Dessverre er det likevel skjær i sjøen som kan sette realiseringen av nye E39 i spill. I hovedsak handler det om tre x-faktorer:

 - Kommuner hvor et politisk flertall stemmer mot bompenger på E39 fordi de ikke har fått viljen når det gjelder trasévalget.

 - Rogaland fylkeskommune, hvor flertallet kan komme til å stemme imot den omstridte garantiordningen.

 - Frp og andre partier som stemmer mot bompenger av prinsipp lokalt, men for nasjonalt.

 

La oss se på hva disse tre truslene innebærer:

At kommunene på strekningen fremmer egeninteresser i forhold til trasévalg og tilførselsveier er forståelig. Faren er imidlertid at man blir så nærsynt at man mister det overordnede perspektivet. E39 vil være et enormt framskritt – helt uavhengig av trasévalg. Å tror at E39 er et lokalt utviklingsprosjekt, er en misforståelse.


La oss bruke Egersund som eksempel. Kommunen og næringslivet har jobbet hardt for å få Vegvesenet til å velge den ytre traseen for E39 (R2), men tilbakemeldingen er at R1 blir foretrukket, riktignok med en liten åpning for at R2 fortsatt er med i betraktningen. Næringslivet forutsetter at de folkevalgte i Egersund og andre kommuner ikke obstruerer E39, selv om man ikke oppnår ønsket trasévalg. Et vedtak mot bompengefinansiering på E39, må anses som et vedtak mot ny E39. Veien er viktigere enn trasévalget.


Punkt nummer to handler om det politiske spillet. Selv om E39 er et prestisjeprosjekt og presenteres som en politisk vinnersak for Frp, har alle lokale Frp-lag i rogalandskommuner som er berørt av E 39 sagt at de vil stemme mot bompenger ­– uansett. Dette er et livsfarlig svarteperspill hvor andre partier også vil spørre seg om hvorfor de skal ta den politiske byrden ved å være «for bompenger». Og i flere kommuner er det ikke bare Frp som varsler at de stemmer mot finansieringsmåten ­– med ulik argumentasjon. Og uten samtykke fra kommunene blir det som kjent ingen ny E39.

 

Så var det fylkets garantiansvar! For at milliardprosjektet skal kunne bygges må både Rogaland og Agder stiller garantier for den delen av prosjektet som skal finansieres av bompenger. Volumet på bygging av nye veier øker, og det er høyst forståelig at fylkeskommunen krever at Staten stiller garantiansvaret. Selv om den nye regjeringserklæringen sier at dette skal endres, så har ingenting skjedd enda. Ap har varslet at det ikke akter å godta garantiansvaret for E39, og da er det flertall imot i fylkestinget. Uten et positivt vedtak i fylkestinget blir det ingen ny E39.

 

Skal vi få til nye E39 kreves helhetsforståelse og handlekraft fra våre folkevalgte. Omkamper, kortsiktige politiske gevinster og snever kamp for egeninteresser er drepende for dette prosjektet. Å være «for» E39, betyr ikke at du er «for» bompenger, men at du er «for» framkommelighet og «for» et konkurransedyktig næringsliv. Inntil Stortinget har bestemt noe annet, er dessverre bompenger måten norske veier finansieres på i dag. La oss arbeide for en endring, men ikke la oss stoppe regionens utvikling.

Skriv ut

Flere nyheter

 • Når de ansvarlige fornekter at omstillingen går dårlig

  29. apr 2019
  Ikke alle reformer, omorganiseringer og endringsprosesser blir en suksess, snarere tvert om, de havner i en hengemyr der man ikke kommer noen vei. Da er det to løsninger: Man kan erkjenne utfordringene og endre kurs, eller man kan ta på seg øreklokker og sveisebriller og håpe det går over. Mange endringsledere velger det siste.
 • En ny energiarena

  26. apr 2019
  Skulle vi fulgt trenden skulle vi ikke bygget vindmøller, men softwaren som driver vindmølleparker. I vår iver etter omstilling skulle vi ikke sett på det grønne, men det digitale.
 • Det grønne skiftet koster – men hvor mye?

  02. mai 2019
  Utfordringene står i kø for Stavanger-regionen når vi skal foreta det grønne skiftet mot et samfunn med lavere klimagassutslipp.
 • Energikommentaren: Energi, miljø og markedskrefter

  15. apr 2019
  Når det argumenteres for at vi må senke forbruket av alkohol har jeg aldri hørt noen foreslå at Norge må forby produksjon av alkohol. Jeg har aldri hørt noen si at vi må legge ned Løiten Brenneri, Lervig Bryggeri eller kvitte oss med Berentsens i Egersund. Alle skjønner at det alltid vil være et tilbud dersom det er etterspørsel. Altså er det forbruket som må begrenses. Slik fungerer markedskreftene. Utbudet av varer og tjenester vil alltid tilpasses markedet.
 • – Planleggerne gikk i motsatt retning av bestillingen

  09. apr 2019
  11. april er D-dagen for Forus-planen! Da legger IKDP-administrasjonen frem sitt endelige forslag etter ikke mindre en to høringsrunder. Etter en elendig planprosess, hastverksarbeid og en lite lyttende administrasjon som har misforstått oppgaven, er spørsmålet om planen inntil videre bare bør legges i en skuff eller om det er mulig å fatte et vedtak før høstens valg, slik politikerne ønsker.
 • Styrelederen: Vår tilgang til markedet er ikke selvsagt

  08. apr 2019
  Som en liten eksportregion i et lite land er vi ekstremt avhengige av tilgangen til det internasjonale markedet, uten å bli møtt med høye tollmurer. Den aller viktigste avtalen i så måte er EØS-avtalen, som i disse dager fyller 25 år.
 • Plass til tema Næringsforeningen ikke ville ha valgt

  05. apr 2019
  Debatten om byutvikling trenger sterke meninger fra ulike ståsted og posisjoner - selv om søkelyset blir rettet mot tema som ikke Næringsforeningen ville ha valgt.