Frogner House
Stavanger har klart å begrense biltrafikken de senere årene, men nedgangen oppveies av en kraftigere vekst spesielt i Sandnes.

Biltrafikken på Nord-Jæren bremset ikke

Biltrafikken på Nord-Jæren bremset ikke

Biltrafikken på Nord-Jæren var før 1. oktober på vei mot nye høyder, og lå så langt over toppårene 2013-2014.

Dersom ikke trafikken begrenses i tiden fremover kan både nullvekstmålet og belønningsmidler i milliardklassen ryke-  og både nærings- og privattrafikken kan belage seg på flere og lengre køer i rushtiden. Trafikktellinger foretatt før 1. oktober fra en rekke målestasjonene på Nord-Jæren, viser at mens biltrafikken har gått noe ned i Stavanger de siste årene, har den økt relativt mye i Sandnes kommune.

Høy arbeidsledighet og lavere aktivitet første med andre ord ikke til mindre biltrafikk på Nord-Jæren, viser nye tall. Regionen har vært på kollisjonskurs med nullvekstmålet, først og fremst på grunn av relativt sterk vekst i personbiltrafikken i Sandnes. 

Rosenkilden har gjennomgått månedlige trafikktellingen på totalt 28 målepunkter i Stavanger, Sola og Sandnes. Uten tiltak, ville den økende biltrafikkenspesielt sør for Forus, ført til at regionen ikke når målet om nullvekst i trafikken. Uten nullvekst vil regionen kan gå glipp av over en milliard kroner i belønningsmidler fra staten.  

 

Samlet

Det nytter lite om biltrafikken reduseres i noen kommuner om nedgangen oppveies gjennom økningen i andre kommuner. 

– Referanseåret er 2017 for gjeldende byvekstavtale, og forutsetningen er at nullvekstmålet skal oppnås samlet for Nord-Jæren, sier sekretariatsleder for Bymiljøpakken, Stine Haave Asland. 

– Dersom belønningsmidlene skulle falle vekk ville det innebære en svært vanskelig situasjon, sier fylkesrådmann Trond Nerdal. 

 

Forutsetning 

Rushtidsavgift og nye bomstasjoner rundt sentrumsområdene i Stavanger, Sandnes og Sola er lenge sett på som en forutsetning for å nå nullvekstmålet. Klarer man det, vil staten bidra med store midler gjennom en belønningsordning. I avtalen med staten er beløpet satt til 170 millioner kroner for året 2017 og minst nye 100 millioner hvert år i avtaleperioden frem til 2023. Det innebærer minst 770 millioner kroner.  

Trolig vil det være snakk om langt mer. Regionen har signalisert at man trenger 200 millioner årlig, og størrelsen på beløpet skal reforhandles i 2018. I beste fall kan det derfor dreie seg om totalt 1,3 milliarder kroner – penger som skal brukes på bedre kollektivtilbud. 

 

Må innfri 

Men da må hele regionen innfri. Tallene Rosenkilden har gjennomgått for samtlige sammenliknbare målestasjoner på Nord-Jæren siden 2013, viser at regionen ikke har noe å gå på: 

Basert på registrerte passeringer ved en rekke målestasjoner, er hovedtendensen helt klar:  

Biltrafikken i Sandnes økte – med 5,26 prosent i perioden 2013 til 2018, og fra første halvår i 2017 til 2018 alene med tre prosent.  

I Stavanger gikk biltrafikken ned med 4,86 prosent i femårsperioden fra 2013 til 2018. Selv det siste året – i en periode der arbeidsledigheten har gått betydelig ned og aktiviteten i olje- og gassbransjen har tatt seg kraftig opp – har Stavanger opplevd en nedgang i biltrafikken på 1,3 prosent basert på tall fra alle sammenliknbare målestasjoner. 

 

Delt 

I Sola er bildet mer delt. Kommunen hadde en nedgang i trafikken i femårsperioden på 2,28 prosent, basert på to sammenliknbare målestasjoner. Men trafikken har økt med fire prosent siste år. I den siste målingen ligger det også inn to nye målestasjoner som registrerer store deler av trafikken til og fra flyplassen. 

Ser man regionen under ett, økte biltrafikken med 0,6 prosent i perioden fra 2013 til 2018 når man baserer tallene på trafikktellinger ved Statens vegvesen sine målestasjoner, og med 0,8 prosent fra 2017 til 2018. Det er dårlig nytt for en region som gjennom byvekstavtalen har forpliktet seg til at all vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange, uavhengig av befolkningsveksten.  

Når 2017 er satt som referanseår for nullvekst, må trafikken ikke være høyere i 2018 om belønningsmidler skal utløses.  

 

Ny oppgang 

Rosenkilden har forelagt tallene for overingeniør i Statens vegvesen, Ingve Lygre Undheim, som i mange år har arbeidet med trafikktellinger på Nord-Jæren. Han bekrefter trenden: Mens Stavanger har opplevd nedgang i trafikken, har Sandnes hatt en god vekst. 

– Det er for øvrig vanskelig å få vekst på veger som ligger så nær kapasitetsgrensen som de gjør i Stavanger. Dette gjelder de fleste tellepunkt i Stavanger som har data tilbake til 2013. Vi vil nok se en nedgang etter at de nye bompengene trådte i kraft 1. oktober, men ny oppgang når ny vegkapasitet blir åpnet med E39 Eiganestunnelen og Ryfast, sier Undheim. 

 

Målinger 

For å overvåke om man klarer å nå nullvekstmålet, må trafikken måles. Trafikktellinger på en rekke målestasjoner er ett av tre parameter. Årlige reiselivsundersøkelser er det første, telling av kollektivreisende det tredje.  

Det er antall kjørte kilometer med private biler som ikke må øke etter 2017. Om bilen er elektrisk eller kjører på bensin eller diesel, har ingen betydning. Det betyr i praksis at økt vekst i elbilbruk i seg selv kan føre til at man ikke når nullvekstmålet, selv om fossil bilbruk reduseres eller ikke øker. Nullvekstmålet er ikke kun knyttet til klimautslipp, men også framkommelighet og belastning på veinettet i form av køer, svevestøv og slitasje. 
Verken gjennomgangstrafikk eller næringstransport omfattes av nullvekstmålet. Det er persontransporten som ikke skal øke. 

 

Skriv ut

Flere nyheter

 • Filmer mot arbeidskriminalitet

  19. feb 2019
  Sammen med flere bedrifter og organisasjoner tar Næringsforeningen nå i bruk filmer på sosiale medier i kampen for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Inngår klyngesamarbeid

  18. feb 2019
  Næringsforeningen inngår nå et tett samarbeid med flere av klyngene i regionen.
 • Ren energi lokker gigantene

  17. feb 2019
  IT-gigantene er på vei inn i regionen. Jakten på ren energi er drivkraften. Det kan på sikt få svært positive følger både for næringsetablering og omstilling i regionen.
 • Rogaland på lærlingetoppen

  15. feb 2019
  Rogaland befester posisjonen som det beste lærlingefylket i landet. Det lover godt for et næringsliv i vekst og omstilling.
 • Rogaland på klyngekartet

  14. feb 2019
  I løpet av få år har fem næringsklynger fra Rogaland fått status som Arena-prosjekt i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Cluster.
 • Sju års kamp for bedre rammevilkår

  13. feb 2019
  I sju år har Næringsforeningen jobbet for bedre rammevilkår når private utbyggere tar regningen for kommunal infrastruktur. – Endelig har flertallet av kommunene i vår region havnet på en fornuftig ordning som gjør at nye boliger ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Anne Woie i Næringsforeningen.
 • Det lysner i oljeservice

  11. feb 2019
  Vår hjemlige leverandørindustri er på vei fra knestående til oppreist stilling. Dette er hovedkonklusjonen i  EYs omfattende, årlige oljeserviceanalyse.