SAS

VALG 2017: Dette mener politikerne om oljebransjen

VALG 2017: Dette mener politikerne om oljebransjen

VALG 2017: Lofoten og Vesterålen kan bety mye for framtidig norsk olje- og gassvirksomhet. Både Bent Høie (H), Solveig Horne (Frp) og Hadia Tajik (Ap) vil konsekvensutrede hele, eller deler, av dette området. Solfrid Lerbrekk (SV), Iselin Nybø (V) og Anna Kvam (MDG) sier blankt nei, og de er også usikre på om de vil videreføre refusjonsordningene og rammevilkårene på norsk sokkel. Les hva politikerne våre svarer om olje og gass - i vår næringspolitiske valgserie.

Vi har spurt førstekandidatene fra Rogaland 12 spørsmål og ni ulike tema som Næringsforeningen mener er viktig for vår region i årene som kommer. Det finnes flere viktige saker, men dette er noe av det vi mener vil ha mest å si for næringslivet framover. Vi har valgt de partiene som sitter på Stortinget i dag. Vi har fordelt svarene mellom ja, tja og nei – vurdert ut fra hvor konkret svarene er. Noen er i grenseland, så les selv – og gjør deg opp din selvstendige mening.


LES OGSÅ: Dette mener de om tre viktige prosjekt på 39.
LES OGSÅ: Dette mener politikerne om flytrafikk og dobbeltspor
LES OGSÅ: Dette mener politikerne om oppdrett, turisme og statlige arbeidsplasser


Olje og gass

For å sikre aktiviteten i olje- og gassindustrien etter 2022 og utbyggingen av Johan Sverdrup, må Stortinget legge til rette for flere letemuligheter. En konsekvensutredning og åpning av Lofoten og Vesterålen kan være et godt bidrag til det.

 

- Ønsker dere en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, og hvordan vil dere legge til rette for fortsatt aktivitet i olje- og gassindustrien?

 

Ja

 

H, Bent Høie:

- Ja, vi vil fortsette en offensiv oljepolitikk og sørge for et forutsigbart skatteregime. Vi vil ikke røre leterefusjonsordningen og sørge for tilgang på nye leteareal.

 

Frp, Solveig Horne:

- Ja! Vi mener det er den viktigste lokalpolitiske saken i Rogaland, selv om det er langt unna oss. Det kan bety flere tusen lønnsomme jobber til vår region. Vi vil åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, Troms II, Jan Mayen, Møreblokkene og Barentshavet Nord, sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren, stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgraden på felt, sørge for høyt, aktivt og forutsigbart tempo på tildeling i TFO og nummererte konsesjonsrunder.

 

Ap, Hadia Tajik:

- Ja, konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6 er vi klare for allerede nå. Nordland 7 og Troms 2 vil vi vente med til den helhetlige forvaltningsplanen blir revidert om noen år. Da vil det foreligge fersk kunnskap, som en eventuell beslutning om konsekvensutredning kan tas på basis av. Forøvrig vil vi sikre forutsigbare rammebetingelser, økt utvinning fra felt, utbygging av påviste ressurser, tildeling av nytt leteareal, og plugging av brønner for å opprettholde aktivitet akkurat nå.

 

Tja

 

Sp, Geir Pollestad:

- Vi garanterer stabilitet for olje- og gassnæringen. Rammevilkårene ligger fast. Vi sier nei til å åpne Lofoten og Vesterålen i denne perioden.

 

KrF, Olaug V. Bollestad:

- KrF vil sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten, og blant annet vil vi ha en målrettet satsing på utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel for å sikre god og ansvarlig forvaltning av ressurser som allerede er funnet. Samtidig mener vi at leting og utvinning på nye olje- og gassfelt ikke skal inkludere spesielt sårbare og verdifulle områder hvor risikoen ved oljeutvinning er for stor, og derfor vil KrF opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet.

  

Nei

SV, Solfrid Lerbrekk:

- Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er torskens fødestue og består av unike og sårbare naturressurser som gir over 6.500 arbeidsplasser i dag. Derfor går SV til valg på fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

V, Iselin Nybø:

- Lofoten, Vesterålen og Senja bør vernes, fordi økosystemene er svært sårbare. Oljenæringen er viktig for Norge, og vi skal leve av den en stund fremover. Men industrien er over middagshøyden. Nå må vi satse på ny teknologi, kompetanseoverføring og å stable på beina nye næringer.

 

MDG, Anna Kvam:

- Nei, vi ønsker ikke å konsekvensutrede LoVeSe for olje og gassvirksomhet. Vi mener ikke det er riktig å lete etter mer olje og gass når vi allerede har funnet for mye. Minst to tredjedeler av verdens kjente fossile reserver må bli i bakken om vi skal ha 50 prosents sjanse til å unngå to graders global temperaturstigning. Da er det ikke bare problematisk i et klimaperspektiv, men også økonomisk risikabelt å lete etter mer enn vi allerede har funnet.

 

 

Rammevilkår 

Olje- og gassindustrien er avhengige av langsiktige og stabile rammevilkår for å kunne gjennomføre framtidige investeringer og sikre fortsatt aktivitet. I Norge betaler oljeselskapene 78 prosent av sine inntekter i skatt, og har også rett til å skrive av 78 prosent av sine utgifter på skatten.

- Vil dere videreføre dagens rammevilkår og skatteordninger for olje- og gassindustrien, herunder refusjonsordningen?

 

Ja

 

Sp, Geir Pollestad:

- Ja.

 

KrF, Olaug V. Bollestad:

- KrF vil sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten, og vi har ingen planer om å gjøre endringer i disse skatteordningene. Det som KrF har sagt, er at vi vil ha en gjennomgang av petroleumsskattereglene ut fra hensynet til miljø og samfunnsøkonomisk effektivitet og dersom det eventuelt skal gjøres endringer, må disse vurderes i lys av en slik gjennomgang.

 

H, Bent Høie:

- Ja.

 

Frp, Solveig Horne:

- Ja! Det er fullstendig uaktuelt å gjøre noe med. Det siste oljenæringen trenger nå er uforutsigbarhet.

 

Ap, Hadia Tajik:

- Ja, vi vil sikre forutsigbare rammebetingelser og står fast på at leterefusjonsordningen og dagens skattesystem skal bestå.

 

Nei

 

SV, Solfrid Lerbrekk:

- Vi må sikre at skattesystemet ikke oppfordrer til overinvestering i oljesektoren i en tid der verden må gjøre seg mindre avhengig av fossil energi. En slik overinvestering kan bli svært kostbar og svekke den nødvendige omstillingen i årene som kommer. SV har foreslått en utredning som tar sikte på at petroleumsskattesystemet ikke skal gi gunstigere fradragsbetingelser enn for øvrig næringsliv, og som sikrer at petroleumspolitikken er i tråd med Parisavtalens forpliktelser. En slik gjennomgang må særlig se på det såkalte fribeløpet i petroleumsskatten, rentefradrag og leterefusjonsordningen. SV har på denne bakgrunnen tatt til orde for å avvikle både fribeløpet og leterefusjonsordningen.

 

V, Iselin Nybø:

- Venstre vil tilrettelegge for produksjonen av olje og gass på norsk sokkel, men i en tid med fallende inntekter i petroleumssektoren mener vi at staten og fellesskapet i mindre grad bør bære risiko knyttet til leting og investering. Venstre vil derfor vurdere endringer i skattesystemet for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petroleumssektoren.

MDG, Anna Kvam:

- Nei. Vi vil avvikle leterefusjonsordningen. For å unngå mellom 1,5 og to graders temperaturstigning, og de katastrofale konsekvensene av slik oppvarming, er vi avhengige av at den globale etterspørselen etter kull, olje og gass faller svært raskt i løpet av de neste femti årene. Norge bør forberede seg på at omstillingen kan skje svært hurtig, og at etterspørselen etter vår olje allerede det neste tiåret kan være radikalt endret. I en slik tid mener vi ikke lenger det er riktig at staten skal være med på å ta risiko på vegne av oljeselskapene.

ny sintef
Skriv ut

Flere nyheter

 • - Snart ingen igjen i boksen

  15. jan 2018
  Henrik Syse tok for seg Næringslivsetikk og samfunnsansvar på Solamøtet. - Det er nå så mange som tenker utenfor boksen at det snart ikke er noen igjen i boksen, påpekte professoren.
 • Fremtidens utfordringer

  15. jan 2018
  Olje og gass vil være viktig for nasjonen i mange år fremover, men veksten må vi hente andre steder, sa statsminister Erna Solberg under Solamøtet i dag.
 • - 60 km/t på Motorveien kan være en god idé

  19. okt 2017
  - Bilkvotering i rushtiden og 60 km/t på Motorveien kan være en god idé dersom reisetiden for folk totalt sett går ned. Men skal det innføres, må det tilpasses fortløpende for å redusere uønskede effekter, fastslår administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen.
 • Forventer svak prisvekst i boligmarkedet

  09. jan 2018
  Stavanger er den eneste av storbyene med nullvekst det siste året, men boligmarkedet i regionen er fortsatt usikkert ved inngangen til 2018. - Jeg tror den psykologiske effekten av å bo i en region på vei opp vil bidra til det samme for boligprisene, sier Rune Bertelsen, regionsjef i EiendomsMegler 1.
 • Tips avslører organisert kriminalitet

  17. nov 2017
  I løpet av to og et halvt år har Næringsforeningen i Stavanger-regionen mottatt nærmere 600 tips fra hele landet om svart arbeid og organisert arbeidslivskriminalitet. Tipsene har ført til en rekke aksjoner, bortvisninger og domfellelser.
 • Norsk oljehistorie på 20 minutter

  23. mar 2017
  Det er ikke slik at klimaavtalen i Paris sier man må velge mellom miljø og olje. Tvert om, mener Gunner Berge. I dag redegjorde han for den norske oljehistorien under arrangementet Oljetrykket – på tjue minutter.
 • Rennesøy Stein fikk Pilå-prisen

  28. mar 2017
  Rennesøy Stein er tildelt næringsprisen Pilå. Daglig leder June Eike fikk overrakt prisen på Treffpunkt Rennesøy tirsdag kveld.