Styremedlemmene som tenker litt annerledes

Gjennom fire år har over førti unge styrekandidater hospitert i ulike bedriftsstyrer i regionen. Kandidatene tilfører mangfold og ekstern styrekompetanse – helt gratis. Hvilken opplevelse har Risa, Stavanger Symfoniorkester og Westport med styrekandidatene sine?

Belinda Taranger Ingebrigtsen er stolt av CMS Kluge sitt tydelige søkelys på mangfold og likestilling. I tillegg trives hun og kollegene svært godt i de lekre kontorlokalene i Herbarium.

Næringsforeningen sin ressursgruppe U37 ønsker å bidra til at unge arbeidstakere blir attraktive for styreverv. Gjennom programmet Styrekandidatene, får unge og engasjerte mennesker muligheten til å hospitere i et styre gjennom et helt år. Lederen i U37, Sander Thomassen, er klar på at mangfold er nøkkelen til suksess hos alle bedrifter.  

– Å ha mangfold i ledergruppen og i styret gir et verdifullt grunnlag for endringsberedskap og evne til å møte nye utfordringer. Grunntanken med programmet er at vi skal gjøre noe med at yngre er sterkt underrepresentert i regionens styrer. Her ligger det, etter vår mening, et ubenyttet potensial for bedriftene. Tilbakemeldingen er at kompetansen, erfaringen og admisjonene til kandidatene har vært imponerende med tanke på alder, og viser at de unge vil opp og fram, sier lederen av U37, Sander Thomassen. 

Ikke nybegynnere i livet

Styrekandidatene er hospiteringsprogrammet som gir bedrifter i regionen en mulighet til å bli kjent med yngre kandidater, de er utvalgt ved bistand fra profesjonelle styre-rekrutterere. Bedriftene som tar inn styrekandidater tar ingen kostnad eller risiko, det er helt gratis å ta imot en styrekandidat.

Erfaringene Stavanger Symfoniorkester har gjort seg så langt, er at dette er kvalifiserte folk med et litt annerledes perspektiv. Rett og slett en godt kvalifisert ressurs.

– Jeg tenker at det er tilgang på en aldersgruppe som kan være vanskelig å finne frem til ellers. U37 har gjort en kvalifiseringsjobb på kandidatene, så nivået som kommer inn er veldig høyt. Dette er ikke nybegynnere på noen som helst måte, verken i livet eller i arbeidslivet. Så min erfaring er at det er kvalifiserte folk som kommer, men med et litt annerledes perspektiv enn det som er fra før, forteller styreleder i Stavanger Symfoniorkester, Tone Grindland.

Frederico Alves er opprinnelig fra Portugal og jobber som prosessingeniør i Aker Solutions. Han har funnet seg godt til rette i styret til Stavanger Symfoniorkester. Fra start så ble han og styrelederen enig om at det skulle være fritt og åpent for alle typer innspill.

– I læringsprosessen så er det ofte slik at det tar litt tid, man skal gjerne bli trygg i rollen. Så det var et fokus fra Tone og meg at vi skulle starte rett på med en gang. Det skulle være helt åpent og fritt til å komme med alle typer forslag. På de områdene hvor jeg stiller sterkest, for eksempel innenfor mangfold og bærekraft, så kunne jeg helt fra starten komme med innspill. Men så er det andre områder innen selve styrearbeidet som jeg gleder meg skikkelig til å komme mer inn i, forklarer Frederico.

Frederico Alves trives godt som hospitant i styret til Stavanger Symfoniorkester.

Frederico Alves trives godt som hospitant i styret til Stavanger Symfoniorkester.

En ny styredatabase

Styrekandidatene har vært en suksess, og flere av kandidatene som har vært med har fått fast plass rundt styrebordet etter endt hospitering. Det vitner om at de unge har noe å komme med.

–Vi er glade for at så mange bedrifter velger å benytte seg av hospiteringsordningen vår, men det er plass til flere. Tilbakemeldingene så langt har vært utelukkende positive, og svært mange bedrifter som har vært med velger etter hvert å ta inn hospitantene som permanente styremedlemmer, påpeker Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen. 

Men det burde være plass til en god del flere. Over halvparten av bedriftsstyrene i regionen vår melder om at de ikke har ekstern styrekompetanse. Det ønsker Næringsforeningen å gjøre noe med. Flere initiativ er i gang.

– Generelt er det for få unge, for få kvinner og for få flerkulturelle i bedriftsstyrene. Styrekandidatene er et konkret og viktig prosjekt for å bidra til en endring. Samtidig har Næringsforeningen lansert en ny styredatabase som også skal bidra til mer mangfold. Vi har også hatt en hospitant i styret til Næringsforeningen og dette var en veldig god opplevelse, sier Minge.

Risky business

I dag er 53% av styrene i regionen uten ekstern styrekompetanse, og svært få er under 40 år. Mange har erkjent at det kan være risikabelt å drive bedriften videre uten nye impulser og med større mangfold i styre. Da er det betryggende å ha folk rundt styrebordet som tilhører neste generasjon, og som representerer framtidskundene.

Når det gjelder sammensetningen av styremedlemmer, så poengterer Bjørn Risa at styrerommet aldri bør bestå av kompiser. Styremedlemmene bør være folk som kan se ting litt utenfra, og ikke minst utfordre ledelsen.

– Styre bør ikke bestå av venner. Min jobb er å prøve og se tre til fem år frem i tid. For meg er det viktig at styre kan utfordre og gi noe. Trykke på knapper som jeg ikke liker. De vennene som jeg trenger å sparre med, de har jeg jo uansett. Jeg trenger ikke å formalisere at kameratene mine skal sitte i styret. Da blir det blir ikke så skjerpet som det skal være, mener Bjørn Risa. 

Kompetanse og perspektiv

Styredynamikken påvirkes på en annen måte hvis man er venner eller kollegaer. John Olaf Næsheim er styreleder i Westport, også han er tydelig på betydningen av et godt sammensatt styre.

– Jeg er opptatt av at man ikke skal bare ha med seg en kollega fra nabokontoret inn i styret. Med eksterne styremedlemmer så blir det en helt annen dynamikk i styremøtene, både i forhold til kompetanse, men også litt andre perspektiver, sier John Olaf Næsheim, styreleder i Westport.

Marianne Bjelke-Andersen trives godt i Westport sitt styre. Hun har blitt kjent med andre styremedlemmer og opplever at nettverket vokser raskt.

Marianne Bjelke-Andersen trives godt i Westport sitt styre. Hun har blitt kjent med andre styremedlemmer og opplever at nettverket vokser raskt.

Marianne Bjelke-Andersen er styrekandidaten som gikk inn i Westport sitt styre. Raskt fikk også hun bidratt med sin kunnskap og erfaring, på en helt konkret problemstilling.

– Westport er opptatt av å fange opp megatrender i forhold til det som skjer rundt oss, for det påvirker godsstrømmene. IT, digitalisering og det grønne skifte, dette er viktige områder for oss. Det var jo så vidt før Marianne hadde startet i styret, at vi var midt oppe i noe som hun hadde kompetanse på, sier styreleder i Westport, John Olaf Næsheim. 

Marianne jobber ved siden av styrevervet i IT-selskapet CGI som prosjektleder, og har fagansvaret for prosjektledelse i Norge. 

– Jeg føler at jeg kom med noen nye innspill. Jeg så kanskje et par mangler som enkelt kunne gjøres noe med, og som er tett knyttet til det jeg jobber med til vanlig. Det er jo gjerne også ting som kanskje vår generasjon ser litt annerledes på. Bruk av sosiale medier, de små hverdagshistoriene som ofte kan bety mye for en arbeidstaker, og deling av informasjon til omgivelsene, forklarer Marianne.

Rigget for fremtiden

Styrekandidaten som har gått inn hos Risa er Guro Skjæveland. Hun jobber til daglig i Nysnø Klimainvesteringer. Kompetansen hun besitter innen bærekraft, klima og investeringer, kom godt med inn i styret hos Risa.

– Det er bærekraft og klima jeg jobber med til daglig, så på dette området kan jeg bidra med input og kompetanse. Men jeg driver også med investeringer, så jeg har en forståelse for drift og business. Derfor synes jeg det også er veldig spennende å lære mer hvordan man opererer som et stort bygg- og anleggsfirma som Risa, forklarer Guro.

– Vi har allerede levert noen anbud hvor Guro har vært med og sett på teksten – i forhold til hvordan vi skriver og formulerer oss. Det er bra – også så kjapt etter å ha kommet inn i styret. Vi har også nylig ansatt en ny person som skal jobbe med miljø i Risa, og de har  utvekslet nummer og mailadresse.. Jeg tror at å bygge nettverk gjennom styret og la selskapet få inn personer som kan tenke annerledes, det må vi ufarliggjøre, poengterer Risa.

Guro Skjæveland har kompetanse innen klima og investeringer, hun har allerede bidratt i en anbudsprosess hos Risa med sine kunnskaper.

Guro Skjæveland har kompetanse innen klima og investeringer, hun har allerede bidratt i en anbudsprosess hos Risa med sine kunnskaper.

Teite spørsmål

Spørsmålene blir nødvendigvis ikke helt av samme sort når Styrekandidatene kommer inn. Har man vært med i «gamet» en stund, så er det gjerne knyttet opp litt andre forventninger også.

– Når man er en etablert person med et "rykte", så har folk en viss forventning i forhold til det du skal si. Men når du er ung, kan du si nesten hva du vil. Det er kanskje lettere å stille de teite spørsmålene. Styrekandidatene er befriende og det øker også mangfoldet i styrearbeidet, poengterer Frederico Alves.

Han får også støtte fra styrelederen sin på området.

– Det er de spørsmålene som er litt annerledes, som igangsetter bevegelse i styret og behandling av saker. Det tenker jeg er det aller beste med å ha inn noen fra Styrekandidatene. Frederico har stilt spørsmål som har gitt nye perspektiver i saker. Kommunikasjon og sosiale medier, men ærlig relatert til bærekraft, forklarer Tone Grindland, styreleder i Stavanger Symfoniorkester.

Profesjonelt lagt opp

På spørsmål om hvorfor styrer i regionen bør være med på programmet, så trekkes flere poeng frem fra kandidatene og styrelederne.

– Jeg hadde ikke blitt kjent med John Olaf og Westport hadde det ikke vært for dette, og heller ikke de andre styrekandidatene i programmet som har blitt valgt ut. Vi har jo en del samlinger sammen, så vi danner et godt nettverk oss imellom også, forklarer Marianne Bjelke-Andersen.

– Det er en kjempegod måte å utvide nettverket sitt på. I tillegg til det, så betyr det noe for Westport at vi føler at vi er med å bidra. At vi tar et samfunnsansvar. Vi synes Næringsforeningen gjør et viktig arbeid med å løfte frem unge. Prosessen var profesjonelt lagt opp, så det kan absolutt anbefales, konkluderer John Olaf.

Tid

– Du får tilgang og kontakt med unge folk som er lidenskapelig engasjerte, som vil noe. Det er en måte å akselerere prosessen og tilgjengeliggjøre yngre som ikke nødvendigvis har den riktige erfaringen til å tørre og ta på seg et styreverv. En annen ting er at vi har tid. Livet har ikke helt tatt over enda. Jeg har respekt for de som har barn og må passe på dem, men det har ikke jeg, så jeg har tre timer til å lese meg opp i en sak, forklarer Frederico.  

– Tid er jo veldig viktig når man skal sitte i et styre. Å ha tid til å kunne gå inn i saker.  Og faktisk tilegne seg kunnskap før man går inn og behandler saker, så dette kan absolutt anbefales, sier Tone.

Mangfold i praksis

– En ting er nettverket med de andre styrekandidatene, men også de jeg blir kjent med i Risa og kontakten med styremedlemmene her. Bjørn introduserte meg nylig for hun som skal jobbe med miljø i Risa, og styret har vist meg en bransje som jeg egentlig ikke hadde noe fotfeste i fra før av. Så jeg tror dette kan åpne mange spennende dører. Men ekstra kult er det at jeg har kommet inn i en stor bedrift, hvor tankesettet til Bjørn er at det ikke er tilfeldig at han har meldt seg på Styrekandidatene. Dette er en del av strategien om å bygge mangfold, på tvers av alder og kjønn, poengterer Guro.

– Vi må bli kjent med andre typer miljø, andre mennesker med ulik kompetanse og erfaringer enn oss selv. Hvis ikke blir vi alt for mye inni boksen her. Jeg føler ikke Styrekandidatene er en trainee uten stemme, men et likeverdig styremedlem. Det som teller er den du er, og at du passer inn i forhold til det som styret har behov for. Det trenger ikke å være bare økonomer og regnskapsfolk som sitter i styret, avslutter Bjørn Risa.

Rekrutteringen av styrekandidater til 2023 programmet er i gang. Vi ønsker deg og ditt styre til velkommen til å delta. Ta kontakt med Elianne Strøm Topstad på topstad@naeringsforeningen for mer informasjon. 

Fakta:
Styrekandidatene ble etablert i 2018.
Alle unge under 37 år kan søke seg til styrekandidatene.
Det er gratis å delta. 
InterSearch står for rekrutteringen. 
Programmet varer i ett år.