Bare representasjon - eller fri fornøyelse? 

Bare representasjon - eller fri fornøyelse? 

Er det greit å motta en flaske Barolo fra en kunde, eller si ja til en bedre middag? Kan en politiker takke ja til gratisbilletter uten å innberette fordelen fordi han eller hun møter velgere? Og når er en naturalytelse skattepliktig?
11.november 2020 Av Ståle Frafjord

Det er skatteloven som legger rammene for hva man som arbeidstaker kan motta av gaver og naturalytelse i Norge. Men ikke alt er like opplagt. 

 Skatteloven slår fast at enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital, eiendom og virksomhet er skattepliktig. Det omfatter både gaver, naturalytelser eller tjenester, sier advokat og partner i Haver Advokatfirma, Finn Eide. 

Han arbeider med selskapsrett, skatterett og M&A, og har lang erfaring med å bistå regionens næringsliv i skattesaker for domstolene. . 

Også i skatteloven er det unntaksbestemmelser.

Advokat og partner i Haver Advokatfirma, Finn Eide

 

Mat

– Det er blant annet unntak i skatteloven for det som betraktes som rimelige velferdsgoder. Et julebord en gang i året vil være et rimelig velferdsgode som ikke skal skattlegges. Også en tur innenlands eller til utlandet - på visse vilkår.  

Mat på møter eller kurs kan serveres skattefritt til både interne og eksterne deltakere. Det forutsettes at kostnadene til serveringen er rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møtet/kurset.  

 Om slik bespisning er skattepliktig eller ei, kan også avhenge av hvor lang arbeidsdagen er. Jobber man mer enn ti timer utenfor hjemmet, har man rett til å spise for inntil 200 pr døgn uten at det er skattepliktig. Jobber man under 10 timer, har man i utgangspunktet ikke krav på skattefritak etter denne ordningen. I bedrifter med kantineordning vil det være vanlig at man opererer med en egenandel for de ansatte som dekker verdien av råvarene. Det som bespises ut over dette vil være skattepliktig, sier Eide. 

 

Spiste for 700 000

I 2018 spiste og drakk folkevalgte i Stavanger kommune alene for 700.000 kroner i forbindelse med politiske møter på rådhuset, viser en oversikt fra kommunen.  

For de mest aktive politikere kan verdien av møtematen representere flere titalls tusen kroner, men skattes ikke. 
 Fordel ved helt eller delvis fri kost i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig inntekt. Det er imidlertid unntak for mat på møter eller kurs, som kan serveres skattefritt til både interne og eksterne deltakere, sier advokat og partner i KPMG, Anne Tengs-Pedersen. 

 

Advokat og partner i KPMG, Anne Tengs-Pedersen. 

 

Hun viser til at for en del folkevalgte vil arbeidet i stor grad bestå av å gå i møter, og man vil derfor få dekket all mat i løpet av en "arbeidsdag". En ordinær arbeidstaker  i utgangspunktet dekke lunsjen selv, med unntak av det som kan dekkes skattefritt gjennom kantineordning. 

– I den grad maten som serveres er av nøktern karakter, vil det politikerne spiser og drikker etter min vurdering anses som skattefri møtemat, sier Tengs-Pedersen 

Hun viser til at folkevalgte ikke har noen form for arbeidsavtale knyttet til sitt verv, men mottar godtgjørelser som skattlegges på lik linje med ordinær arbeidsinntekt. I hennes vurdering har hun lagt til grunn at de folkevalgte skal vurderes på samme måte som om de har et arbeidsforhold, og at skattelovens regler da anvendes tilsvarende  - selv om møtevirksomhet etter arbeidstid normalt ikke er påkrevd i et ordinært arbeidsforhold. 

 

Rimelighet 

Hva er skattepliktig når man inviteres ut av andre enn arbeidsgiver? 

 Det går en grense ved det man kaller for en arbeidslunsj eller arbeidsmiddag. Det defineres ikke som skattepliktig. Men det forutsettes en viss rimelighet, eksempelvis med en grense på maks en alkoholenhet. Den ansatte som betaler regningen kan få dekket dette som representasjon. Den som påspanderes skal strengt tatt innberette fordelen man har hatt, sier Finn Eide. 

– Dersom man inviteres gratis til et stort arrangement med innlagt middag og drikke, underholdning og kanskje også inngangspenger, er det skattepliktig? 

– Ja, normalt vil det være skattepliktig. Her kan representasjon og tilstedeværelse være et moment, eksempelvis for en ordfører. For den menige kommunestyremedlem, vil et slikt arrangement være skattepliktig etter min mening. Det er den fulle verdien av ytelsen som gjelder. 

  

Fornøyelser 

Mange mottar en gratis teaterbillett eller tre i året eller benytter seg av et frikort til kamp på en idrettsarena. Da gjelder regelen om fordel vunnet ved arbeid, og slike ytelser er ikke skattefrie, mener Eide. 
 En politiker kan nok til en viss grad si at man som folkevalgt må treffe folk og næringsliv, andre takker ja fordi man er teater- eller fotballinteressert. Det vil nok også være forskjell på den som går på én tilstelning – og slipper skatt, mens den som disponerer et sesongkort alene garantert vil få beskatning. Dette gir tidvis vanskelige grenseoppganger. 

– Dersom en bedrift har hatt et svært godt år og inviterer ansatte med følge til en gratis weekend i København. Er det noe den enkelte må innrapportere? 

– En slik tur vil kunne anses som et rimelig velferdsgode for egne ansatte, og det er det egne regler for. Velferdsgoder rettes mot de ansattes anses som et fellestiltak. Et medlemskort på SATS som bedriften betaler for den enkelte, vil være skattepliktig, men ikke om man leier inn en instruktør fra SATS som leder en felles trening på arbeidsplassen.  

 

Reiser 

Turer, opphold og reiser som eksterne inviterer til og spanderer vil også være skattepliktig for den som blir invitert. For den som inviterer kan det anses som representasjon. Den er også grensre for hva man kan ta imot av gaver. 

– Hovedregelen er skatteplikt, men med unntak. En blomsterbukett eller en rimelig vinflaske er innenfor om man f. eks har holdt et foredrag. Men også her er det forskjell  om gaven kommer fra arbeidsgiver eller en ekstern.  

Grensen mellom representasjon og korrupsjon kan nok oppfattes som flytende, og terskelen for hva som er korrupsjon eller bestikkelse er relativt lav., mener Eide. 

– Motivet kan ha noe å si? 

– Ja, og den som takker ja til en invitasjon eller en middag vil kanskje ha en annen vurdering av motivet og behovet enn utenforstående. 

 

Gratis billetter 
Politikere mottar årlig en rekke invitasjoner, både til gratis arrangementer og betalte. I fjor deltok eksempelvis flere politikere gratis på Idrettsgallaen som ble arrangert i Stavanger. Billettene kostet 1645 kroner pr stykk og inkluderte konsert og middag under den TV-overførte gallaen. Billettene ble kjøpt av kommunen i form av en gave til Rogaland idrettskrets til kretsens 100-års jubileum, og fordelt blant noen av byens politikere. 

Flere politikere mottar også invitasjoner til konserter, teaterpremierer og festivaler som publikum ellers betaler for. Tidligere hadde man også en ordning med gratis kinobilletter. Spørsmålet er i hvilken grad slike fribilletter er skattepliktig. 

 Her er det ikke noe rent ja/nei-svar. Dersom en politiker mottar en gave eller en konsertbillett, festivalpass eller annet til privat bruk, er dette i utgangspunktet en skattepliktig fordel. Dersom representasjonsreglene kommer til anvendelse, er imidlertid hovedregelen at det ikke foreligger skatteplikt, sier Tengs-Pedersen.  

 

Fornøyelse eller representasjon? 

Hun viser til at representasjonskostnader er definert som «utgifter som en bedrift pådrar seg for å få sluttet forretninger eller for å knytte eller bevare forretningsforbindelser. Det dreier seg derfor om kostnader som bedriften har utad overfor personer som ikke er knyttet som medarbeidere til bedriften.  

 Reglene om representasjon fremkommer i skatteloven § 6-21 med tilhørende forskrifter. Lovgivningen gjelder i utgangspunktet arbeidsgivers fradragsrett, og deltakernes skatteplikt følger av de ordinære reglene om skattepliktig fordel i skattelovens kapittel 5. Det er imidlertid unntak for fordelsbeskatning knyttet til representasjon med mindre representasjonsoppdraget hovedsakelig har karakter av ferie, rekreasjon eller fornøyelse, sier Tengs-Pederen. 

Når det gjelder en idrettsgalla, vil dette fort kunne anses å være et sted hvor man "forventer" at politikere er til stede. Politikere vil kunne knytte kontakter, fremsnakke kommunen og altså kunne gjøre en jobb for sin kommune selv om arrangementet selvsagt også har karakter av fornøyelse, mener Tengs-Pedersen. 

–  Det er derfor gode argumenter for å hevde at et slikt arrangement vil kunne falle inn under reglene om representasjon, og være unntatt fra skatteplikt for deltakerne. Men det vil bero på en totalvurdering hvor flere momenter har betydning, for eksempel hvorvidt man representerer seg selv, partiet eller kommunen, graden av fornøyelse versus det å representere byen eller partiet, og størrelsen av beløpet som dekkes, sier Tengs Pedersen.  

 

Dette gjør bedriftene 

Ansatte i Equinor kan ikke motta gaver med mindre verdien er minimal. Også Sparebank 1 SR Bank og Lyse har satt klare grenser for hva som er akseptabelt. 

– I Equinors etiske retningslinjer fremgår det at ansatte ikke skal tilby eller motta gaver med mindre det er snakk om reklameartikler som har minimal verdi. Ansatte kan delta på sosiale arrangementer når det er en klar forretningsmessig begrunnelse og det skjer i henhold til vårt interne regelverk, og selskapet skal betale egne kostnader for reise, overnatting og andre tilknyttede kostnader, sier Rikke Høistad Sjøberg, manager media relations for CFO and CFO-organisation i Equinor. 

I likhet med flere andre større bedrifter har også Equnor kantineordning.  

 – I våre kontorbygg i Norge har vi kantineordning der ansatte betaler kostpris for mat og drikke. Ettersom ansatte betaler for matvarene ansees ikke ordningen å være innberetningspliktig. 
I Sparebank 1 SR-Bank slår selskapets etiske retningslinjer fast at medarbeidere under ingen omstendighet kan benytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler eller opptre på en slik måte at det kan skade konsernets omdømme. 
Gaver fra kunder, forretningsforbindelser eller leverandører er i utgangspunktet skattepliktige, men oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi – som f.eks blomster, konfekt, vinflaske - anses ikke som skattepliktig for mottaker.  Man kan motta erkjentlighetsgaver ved f.eks. et foredrag, som ikke regnes som skattepliktig inntekt for mottakeren når verdien er under 500 kroner.  

 

Konserndirektør Thor Christian Haugland i Sparebank 1 SR Bank. 

 

Må klareres 

–Medarbeidere kan ikke delta på reiser eller sosiale arrangementer tilbudt av konsernets forbindelser uten at dette er klarert med overordnet. Som for gaver, kan heller ikke representasjonsgoder aksepteres når de kan eller er ment å påvirke medarbeideres lojalitetsfølelse overfor konsernet, sier konserndirektør Thor Christian Haugland. 
Han viser også til at personlige gaver til medarbeidere ikke  overstige en verdi av kr 600 fra samme giver pr år.  
 Dersom verdien overstiger nevnte beløp, skal gaven ikke mottas uten at dette er godkjent av nærmeste overordnede.  Gaven er i tilfellet også skattepliktig.  

Banken har en intern oversikt over hva som er uakseptabelt, hva som må vurderes i hvert enkelt tilfelle og hva som er greit.  Dyre måltider skal vurderes nøye, faglige arrangementer eller en lunsj- eller arbeidsmiddag er greit. Arrangementer med lite faglig innhold og uten kostnad for deltaker, er ikke akseptabelt. Bruk av billetter til sports- og kulturarrangementer er også ytelser som skal vurderes nøye i hvert tilfelle. 

 

Lyse 
Heller ikke  Lyse er det tillatt å ta imot gaver fra leverandører med unntak av profileringsartikler som representerer en verdi under kr 500, opplyser kommunikasjonssjef i Lyse AS, Peter Schwarz. 

 – Hva med naturalytelser i form av billetter til konserter og andre arrangementer? 

– Lyse stiller krav til at faglig innhold og forretningsmessighet skal være av sentral karakter for at deltakelse tillates. Dersom man deltar vil Lyse selv ta kosten på både transport og opphold. Godtgjørelsen behandles i tråd med gjeldende skatteregler. 

 

Kommunikasjonssjef i Lyse AS, Peter Schwarz. 

 

Middager og bevertning i forbindelse med møter og arrangementer skal i hovedsak også betales av Lyse. 

 Regelen gjelder med mindre det er av minimal verdi og i en sammenheng som det er naturlig at dette bekostes av leverandøren og ikke kan oppfattes som utilbørlig. 

Ved pågående anskaffelser skal det vises særskilt varsomhet i forhold til kommunikasjon og relasjon med leverandørkandidater.  

– Deltakelse på møter og arrangementer med leverandørkandidater i planlagte eller pålagte anskaffelsesprosesser er som hovedregel ikke tillat såfremt det ikke er en planlagt del av anskaffelsesprosessen, sier Schwarz. 

 

Gratis 
Rogaland Teater er blant flere arrangører som leverer ut gratisbilletter i forbindelse med premierer. Salgs- og markedssjef Kirsti Bjerva sier teateret opererer med en invitasjonsliste med ulike mennesker som får fribilletter.  
– Det er en blanding av våre eiere, styret, ledergruppe, politikere, kunstneriske team og medvirkende. I tillegg inviterer vi sponsorer som har betalt for billettene via sponsoravtalene, og vi pleier også å plukke ut en del potensielle ambassadører som vi inviterer. Det kan være folk som har en stemme i samfunnet, folk som har aktuelle roller i forhold til tematikken i stykket osv. 

Det er ingen gratis servering knyttet til premieren, og antall fribilletter varierer fra produksjon til produksjon. Bjerva sier politikere inviteres i form av eiere. Teateret eies 70 % av staten, 20 % av Stavanger kommune og 10 % av Rogaland Fylkeskommune. 

 

Rogaland Teater er blant dem som inviterer gjester til gratis premierer. 

 

 For oss er det viktig at våre eiere ser hva vi gjør, kjenner huset vårt og er oppdatert på vårt kunstneriske arbeid. Invitasjonen er personlig, og man kan ikke sende andre i stedet for seg selv, sier Bjerva. 

Gratisbilletter finnes det svært lite av i Stavanger konserthus, sier markeds- og kommunikasjonssjef ved Stavanger konserthus, Grete Straume. 

– Det praktiseres vanligvis kun i forbindelse med sponsorvirksomheten, sier Straume. 

 

 

 

 

 

 

 

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner