Bygger for en annen fremtid 
Havneparken vil løfte Sandnes som by og øke attraktiviteten, sier daglig leder i Sandnes Tomteselskap, Laila Haugland. 

Bygger for en annen fremtid 

Allerede for femten år siden besluttet Sandnes å skape et moderne, urbant og bærekraftig område langs havnen som hele byen skal ha glede av for fremtiden. I dag er Havneparken i ferd med å reise seg.
01.desember 2019 Av Ståle Frafjord

– Før var denne havnen og fjorden lite tilgjengelig for innbyggerne. Det var stort sett et industriområde. Nå blir området ikke bare tilgjengelig for dem som skal bo og jobbe her, men alle. Vi knytter hele sentrum mot havnen. I et byutviklingsperspektiv er dette veldig viktig. Det vil løfte Sandnes som by og øke attraktiviteten, sier daglig leder i Sandnes Tomteselskap, Laila Haugland. 

Området langs kaien er i ferd med å transformeres til en moderne og urban del av sentrum. Det nye rådhuset og Havnespeilet - der Sandnes Sparebank har sitt hovedkontor - er allerede på plass. Boligprosjektet Ovalen er under oppføring og Base planlegger også byggingen av et hotell og kontorbygg. Et offentlig parkeringsanlegg skal blant annet skal erstatte de parkeringsplassene som i dag ligger på Ruten. En større del av tomten er solgt til Kruse Smith, som planlegger for flere boliger og arbeidsplasser langs kaiområdet. Totalt skal 153 000 m2 landareal frigjøres til byutvikling. 

 

Foregangsprosjekt 

Den viktige strategiske beslutningen i Sandnes skjedde da en valgte å legge havnevirksomheten fra Indre Vågen til Somaneset. Det var startskuddet, sier Haugland. 

Kommunen var allerede en betydelig grunneier og i 2004 etablerte man en styringsgruppe der både offentlige etater og private grunneiere var representert. Tanken var da å utvikle havneområdet til et moderne byområde med en kombinasjon av boliger og næring. 

– Det skulle være et foregangsprosjekt for en bærekraftig utvikling, gjennom å bidra til klimagassutslipp og redusere biltrafikk og behovet for parkering. En av suksesskriteriene for Havneparken er nettopp at det ligger så tett på sentrum og kollektivknutepunktene Ruten og Bussveien langs Jernbaneveien når den er klar, sier Haugland. 

Strandpromenaden i Havneparken, Sandnes

Bilfritt 

Både det nye rådhuset og Havnespeilet - som begge er en del av prosjektene i Havneparken – er bygget uten parkeringsplasser i byggene. Det som bygges av parkeringsplasser ellers skal ligge under bakken.  

– Det er fremtidsrettet, sier Haugland. 

Havneparken strekker seg fra området med tinghuset, rådhuset og Havnespeilet, langs kaien og litt nord for det som kalles Scanche-Olsen bygget. Noe er ferdig, noe er under bygging og andre prosjekter er prosjektert eller under planlegging. 

Til sammen er det regulert inn 45 000 m2 bolig og 110 000 m2 næring. Det betyr mellom 500-600 boliger og et betydelig antall arbeidsplasser. Sentrumsarbeidsplasser er noe Sandnes ikke har for mange av fra før. 

 

Uteområder 

Langs hele området skal det opparbeides havnepromenade. Et viktig prinsipp med utformingen av Havneparken i tillegg til miljøperspektivet og at det skal være bilfritt, er at parken skal inneholde uteområder for hele byen.  Det legges også til grunn at utformingen skal være av høy kvalitet – det gjelder ikke minst havnepromenaden. 

Utbyggingsområdet i havnen ligger også tett på både Sandnes kulturhus og Vågen videregående skole. Det betyr at man får samlet både tinghus, rådhus, kulturhus, hotell, videregående skole, næring, restauranter, butikker, kontorarbeidsplasser, boliger og trafikk-knutepunkt i kort gåavstand til hverandre. 

– Det betyr veldig mye. Nå er man også i gang med å pele rådhusplassen langs kaien på ny. Alt dette inngår i den planen som er for Ruten og det store parkområdet. Det som er veldig positivt er at byen knyttes tettere sammen; Langgata. Ruten, kulturhuset og Havneparken skal på en måte smelte mer sammen, sier Haugland. 

 

Få problemer 

Utbyggingen i Sandnes har møtt på få problemer knyttet til grunnforhold. 

– Vi har ikke hatt noen uoverstigelige hindringer. I det ligger det at vi var klar over at dette er et utfylt område og at det sånn sett er forbundet med en viss risiko. Vi har hatt noen setningsskader på ledningsanlegg, men ikke store ting eller mer enn hva man må regne med.  Men det er mer krevende og kostbart å bygge her enn i de fleste andre områder, sier Haugland. 

– Når vil alt være ferdig utbygd? 

– Det er vanskelig å si. Dette har også noe med markedet og prognoser for befolkningsvekst å gjøre. Men vi har i dag kommet lenger enn det man hadde grunn til å tro ut ifra det krevende markedet vi har hatt. Ovalen har solgt godt og har vist seg å være attraktiv. Det gir grunn til optimisme. Kruse Smith går nå i gang med det første næringsbygget sitt og begynner å planlegge på sitt boligprosjekt.  I løpet av de neste fem–ti årene har vi kommet veldig langt. 

 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner