I ferd med å gå tom for byggeråstoff
Norsk Stein på Jelsa er Europas største pukkverk med en produksjon på elleve millioner tonn per år. Foto: Norsk Stein

I ferd med å gå tom for byggeråstoff

Sand og pukk er en stor næring i Rogaland, og viktige faktorer i utbygging av veier, broer og tunneler. Næringen selv frykter å gå tom for byggeråstoff innen relativt kort tid, med mindre nye arealer frigis. Rogaland er det største bergverksfylket i Norge.
11.juni 2019 Av Lars Idar Waage

I en rapport utarbeidet av Epinion på oppdrag fra Næringsforeningen går det frem at Rogaland har naturessurser som varer i ti år i gjennomsnitt. For pukkverk er gjenstående levetid 20 år i gjennomsnitt. Dette bekymrer næringen.

– Dersom ikke nye arealer frigis til denne type industri, så vil vi gå tom for byggeråstoff som vi er helt avhengige av for å bygge veier, broer og tunneler. Bare tenk på hvor mye sand og pukk som gikk med til asfalt og betong for å bygge, og hva som vil være behovet når vi skal bygge Rogfast. I tillegg kommer det nye sykehuset som bygges på Ullandhaug, forklarer Kjell Apeland som er styreformann i Hardanger Rock AS og fortsetter:

–Bransjen føler at samfunnet tar oss for gitt og at det alltid vil komme en lastebil eller båt med sand og pukk.

 

Konsekvenser

I en tid der bygging av infrastruktur har økt de siste årene, eksporteres også over 20 millioner tonn årlig og eksporten øker. Norsk sand, pukk og mineraler er populære i utlandet på grunn av høy kvalitet og forutsigbarhet. Her hjemme føler derimot industrien seg lite velkommen.

– Ofte blir det fokusert på lastebiler, trafikk, støy, støv og inngrep i naturen. Vi må huske på at industrien også er en bidragsyter i samfunnet med sine produkter i tillegg til mange arbeidsplasser og ikke minst ringvirkninger i distriktene. Bransjen skaper ikke et behov for sand og pukk, men vi dekker et behov som bidrar til en fortsatt indutriell utvikling av vårt samfunn, sier Apeland.

Omsetningen fra bergverksindustrien i Rogaland er på 1,6 milliarder kroner per år. Det gjør Rogaland til den viktigste regionen i Norge. På jakt etter nye arealer har de selv utarbeidet planer for både Jæren og Ryfylke, men arbeidet med å få i gang nye bergverk går ikke like raskt som de skulle håpe på.

– Når nye arealer skal frigis er det selvsagt en del hensyn å ta. Kulturminner, økt trafikk og grunnvann kan være eksempler på faktorer som spiller inn. Men beslutningstakerne må i større grad forstå konsekvensene når vi ikke får tilgang på nye arealer, sier han.

Å synliggjøre verdien av byggeråstoff har vært viktig for industrien og Næringsforeningen. Industrien skaper verdier både i form av arbeidsplasser, skatt, og ringvirkninger i lokalmiljøet.

– Bare i vår region har vi rundt 1000 årsverk, og over 1,6 milliarder kroner i omsetning. Vi kjøper produkter og tjenester fra underleverandører for 270-280 millioner kroner, og lostjenester til flere titalls millioner, forklarer Apeland.

 

Fylkesgeolog

Et av tiltakene industrien selv har foreslått, er en fylkesgeolog som nå er på plass. Vedkommende kan gå gjennom områder i regionalplaner som er planlagt for utbygging for å se om det er viktige ressurser i disse områdene, som eventuelt burde blitt hentet ut først.

– Vi låner jo bare arealer over noen tiår fra grunneiere, henter ut byggeråstoffet, planerer ut og gir egentlig ferdig opparbeidede tomter tilbake. Vi håper en fylkesgeolog nå kan finne områder som først kan utvinnes, før de bygges ut, sier styrelederen.

Flere utbyggingsområder blir finkjemmet av arkeologer før utbygginger kan starte. Nå kan tilsvarende skje ved hjelp av geolog.

– Da blir det ikke bare undersøkelser på bakken og rett under, men også hva som er under jorden. Her kan det finnes mineraler av stor verdi, påpeker Apeland.

For Apeland og kollegene er det viktig å presisere at rapporten ikke er noe klageskrift, men en beskrivelse av hvordan forholdene er nå og hvordan situasjonen ser ut i fremtiden. Industrien preges av at bedriftene ofte er uønsket, mens produktene er sterkt ønsket.

– For oss er det viktigste å få frem at man ikke kan bygge ned det du skal bygge av, avslutter han.

 

Hovedfunn:

  • Rogaland er det fylket i Norge med mest aktivitet innenfor næringen, en næring som omsetter for mange milliarder årlig.
  • Aktørene blir møtt med lange behandlingsprosesser på søknader og høye rekkefølgekostnader ved utvinning.
  • Med dagens konsesjoner for utvinning av byggeråstoff i Rogaland og Ryfylke er det i gjennomsnitt 10 år igjen med utvinning av sand og singel, og 20 år igjen med utvinning av pukk.
  • Bransjen trenger mer areal for å kunne tilby byggeråstoff som samfunnet etterspør.
  • Det er økende etterspørsel av norsk byggeråstoff fra Europa grunnet høy kvalitet.
  • Flere av aktørene i fylket jobber aktivt med innovative teknologiske løsninger for resirkulering.
  • Det er et stort ønske fra samtlige aktører om en fylkesgeolog som kan sikre at byggeråstoff utvinnes før nye areal utvikles.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner