Koronapandemien kan gi grunnlag for force majeure
Kronikk

Koronapandemien kan gi grunnlag for force majeure

Koronapandemien kan gi grunnlag for en force majeure-hendelse om dine avtaleforpliktelser ikke kan oppfylles på grunn av myndigheters innføring av nasjonale og lokale begrensninger.
23.mars 2020 Av Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger og Høyskolen Kristiania og Lana Bubalo, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger

Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte pandemi 11. mars 2020 som følge av den globale spredningen av Covid-19, også kjent som Koronaviruset. Myndigheter i flere land har innført tiltak som vi ikke har sett maken til i den moderne tid. Grenser, skoler og universiteter stenges, mens arbeidstakerne oppfordres til hjemmekontor der dette er mulig.

 

Det er ingen tvil om at restriksjonene for å bekjempe viruset har, og vil få, betydelige økonomiske konsekvenser for de fleste selskaper, gjennom økende forsinkelser, kansellerte leveranser og redusert produksjon. Dette åpner for mange juridiske spørsmål som krever rask avklaring. Det er viktig at selskaper i denne situasjonen gjør seg kjent med innholdet i avtalene de har inngått for å kunne kartlegge sine rettigheter og forpliktelser.

 

Hovedprinsippet i avtaleretten er at avtaler skal holdes. Dersom partene ikke kan oppfylle sine avtaleforpliktelser, slår erstatningsansvar i form av for eksempel avtalefestede dagbøter og andre sanksjoner inn. Jussen anerkjenner at det kan inntre hendelser som er utenfor partenes kontroll i tiden mellom avtaleinngåelsen og oppfyllelse av avtalen. Mange avtaler inneholder derfor en force majeure klausul, som omfatter hendelser som hindrer oppfyllelsen av en avtaleforpliktelse. Den er tenkt å sikre at avtalepartene ikke trenger å oppfylle en urimelig tyngende avtale når det har oppstått en ekstraordinær, ukontrollerbar og upåregnelig begivenhet.

 

Det finnes ikke en enhetlig force majeure definisjon, men den omfatter typisk hendelser som krig, opprør, blokader, streik, flom, vulkanutbrudd o.l. Pandemi er mer sjeldent listet som en force majeure begivenhet. Kan Covid-19 pandemien derfor frigjøre en avtalepart fra å utføre sine avtaleforpliktelser?

 

Det må gjøres en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak, hvor det blant annet er avgjørende hvordan force majeure-hendelser er beskrevet i avtalen, for å definere en hendelse som force majeure. Selv om pandemi sjelden nevnes som en force majeure-hendelse, inneholder de fleste avtaler en generell klausul som omfatter alle begivenheter som partene ikke råder over. Det kan tenkes at en verdensomfattende pandemi kunne kvalifisere som en force majeure hendelse ved tolkningen av en slik altomfattende klausul om den innfrir de objektive vilkårene (ekstraordinær, ukontrollerbar og upåregnelig).

 

Hva er rettsvirkninger av force majeure klausul? Den gir ofte partene anledning til fristforlengelse eller heving av avtalen om hendelsen har vart lengere tid (3 til 6 måneder) og varsel om force majeure er sendt avtaleparten. Kinesiske selskaper har allerede sendt ut mange tusen force majeure varsler til avtaleparter for å beskytte seg mot erstatningsansvar fordi avtalens forpliktelser ikke kan oppfylles.

 

Hvilket lands lov som kommer til anvendelse på en avtale i henhold til avtalens lovvalg er viktig. I noen land (USA, Storbritannia, Hong Kong bl.a.) kan en force majeure klausul generelt sett bare anvendes om den eksplisitt er en del av avtalen. I de fleste europeiske land derimot, inkludert Norge, gjelder en mykere reglen, der Covid-19 viruset vil frita fra avtalerettslige forpliktelser om viruset faktisk har forhindret eller påvirket utførelsen av avtaleforpliktelser, også der det ikke fremkommer direkte i avtalen at epidemi og/eller pandemi er en force majeure hendelse.

WEBINAR 24. MARS: Lunch and learn: Legal consequences of Covid-19

 

Ønsker en oppdragsgiver selv å avlyse et arrangement for å sikre videre drift, hindre smitte, ivareta publikum eller ansatte vil det nok ikke kvalifisere som en force majeure hendelse. Det er et absolutt vilkår at nasjonale eller lokale myndigheter har innført nasjonale og lokale begrensninger som nedstengning av flyplasser og havner, påbudte karantener og isolasjon.

 

For nye avtaler, hvor pandemien er et kjent faktum, er det lite sannsynlig at force majeure kan påberopes, da viruset var kjent ved avtaleinngåelse og denne hendelsen ikke lenger er upåregnelig. Erfaringen med Covid-19 viser også hvor viktig det er å sikre seg mot uforutsigbare hendelser som pandemier også i fremtidige avtaler, gjennom veloverveide og klare klausuler som reduserer eller begrenser risikoen for avtalepartene.

 

Tirsdag 24. mars har vi et gratis webinar om emnet.

WEBINAR 24. MARS: Lunch and learn: Legal consequences of Covid-19

Andre liknende nyheter

Unge er viktig for utviklingen av bedriftene

De unge setter arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og omdømme foran lokalisering, lønn og bærekraft når de er interessert i regionens bedrifter, er konklusj…

Hvordan blir byene etter pandemien?

Endelig kan byene våre, smått om sent, vekkes til live etter pandemien. Byene – som er markedsplassen, møtestedet, selve sentrum for glede og opplevel…

Derfor vil Obinna bli hos Beyonder

Obinna Eleri er 27 år, fra Nigeria, elsker Stavanger, og er i full gang med et doktorgradsprosjekt i en av de mest spennende bedriftene i regionen. Ha…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner