Nye bomtiltak gir milliarder i inntektstap

Nye bomtiltak gir milliarder i inntektstap

Forslaget fra flertallsalliansen i Stavanger vil alene gi 217 millioner årlig i tapte inntekter for Bymiljøpakken. Det tilsier 2,8 milliarder over 13 år, eller om lag 25 prosent av det totale inntektspotensialet i pakken.
01.oktober 2019 Av Ståle Frafjord

Det viser nye tall Rosenkilden har fått tilgang til.

Bortfallet av disse inntektene er basert på inntektspotensialet i en bymiljøpakke der rushtidsavgiften er fjernet og el-biler betaler halv bompengeavgift, slik styringsgruppen allerede ble enige om i et forlik like før valget.

I tillegg vil en utvidelse av times-regelen, slik styringsgruppen for Bymiljøpakken vurderer, utgjøre et inntektstap på 60-90 millioner kroner årlig, mener Statens vegvesen. Det innebærer nye omlag 1 milliard kroner over en periode på 13 år. 

 

Konsekvenser

Totalt vil de samlede tiltakene som politikerne har foreslått isolert innebære et inntektstap på omlag 4 milliarder kroner.

Alle tiltak som nå utredes og foreslås vil ikke bare ha konsekvenser for økonomien i bymiljøpakken. Det vil også ha mye å si for trafikkutvikling og nullvekstmålet, mer eller mindre køer på veiene, milliardoverføringer eller ikke fra staten, hvor mye penger som kan brukes til satsing på kollektivtrafikk og tiltak for å få flere til å sykle og gå, og penger til finansiering av andre samferdselsprosjekter.


Flere tiltak
Den nye politiske alliansen i Stavanger har vedtatt å jobbe for fire tiltak for å lette bombelastningen på Nord-Jæren. I den politiske plattformen for 2020-2023 som
Arbeiderpartiet, FMB, MDG, Rødt, SP og SV er blitt enige om, heter det at man i fellesskap skal:
Arbeide for å fjerne bomavgift i tidsperioden fra kl. 1900-0700 på hverdager, med unntak av bommen på E39 Forus.
Arbeide for å fjerne bomavgift fra lørdag kl.1600 til mandag morgen kl. 0700.
Arbeide for at timesreglen og makspasseringer ikke faller bort ved inaktiv avtale.
Arbeide for å redusere maksimum bompasseringer per måned ned fra 75 til 60.

 

En fjerdedel
Tall bompengeselskapet Ferde når har utarbeidet, og som Rosenkilden har fått tilgang til, viser at inntektsbortfallet på tre av disse tiltakene alene vil være på mellom 21,5 og 28,8 % av inntektspotensialet i Bymiljøpakken.

Størrelsen på prosentandelen avhenger av blant annet hvor mye bomtaksten i seg selv reguleres i perioden, og tallet er beregnet med utgangspunkt i at rushtidsavgiften er fjernet og el-biler betaler halv avgift.

Regnestykket – som er basert på Ferde sin statistikk over registrerte passeringer i bomstasjonene i Bymiljøpakken Nord-Jæren for første halvår 2019, viser:

Fritak på kveldstid i ukedagene (19:00-07:00) - unntatt E39 Forus – vi gi et bortfall i inntekter på kr 44 918 000.

Fritak fra lørdag kl 16:00 – mandag kl 07:00 vil gi kr 55 272 000 i mindre inntekter.

Et månedstak på 60 i stedet for 75 et bortfall på kr 8 557 000.

Dette er halvårstall. I løpet av et år vil det totale bortfallet av inntekter være på 217 494 000 millioner kroner, eller 2,83 milliarder kroner i løpet 13 år.

Møtes
Onsdag formiddag samles ordførerne på Nord-Jæren til nytt møte i styringsgruppen. Der skal de blant annet behandle et notat fra Statens vegvesen som har beregnet konsekvensene av det forliket styringsgruppen kom frem til like før valget. I dette forliket ble ordførerne på Nord-Jæren enige om å fjerne rushtidsavgiften, og også å vurdere å utvide times-regelen på ettermiddagen fra en til tre timer, samt snu tre bomstasjoner.
I notatet har Vegvesenet beregnet at bomtakster uten rushtidsavgift og med halv takst for el-biler, vil gi et inntektspotensial på mellom 9,8 og 13,1 milliarder kroner i perioden fra 2020 til 2033. Det innebærer mellom 700 millioner og ca 1 milliard årlig.

Vegvesenet har også foretatt en grov beregning av inntektstapet ved utvidet times-regel, og mener det vil være på mellom 60-90 millioner kroner årlig.

Takster

I notatet fra Vegvesenet som er lagt frem for styringsgruppen heter det:

Tilbudet som staten har lagt fram i forbindelse med reforhandlingen av byvekstavtalen betyr et statlig bidrag på om lag 10 mrd. kr. I Bymiljøpakken inngår også statlige midler på lag 3 mrd. kr til to riksvegprosjekter (E39 Smiene-Harestad og E39 Hove-Ålgård).

Bompengeforliket betyr at staten tilbyr

  • -  Inntil 50 mill. kr/årlig i kompensasjon for å fjerne rushtidsavgiften på Nord-Jæren - i avtaleperioden for byvekstavtalen

  • -  Et årlig statlig tilskudd på 300 mill. kr til reduserte kollektivtakster – fordeling mellom byområdene avklares i statsbudsjettet som legges fram 7. oktober 2019.

  • -  Økt tilskudd til reduserte bomtakster og økt kollektivsatsing som følge av økning fra 50 til 66 % i statlig tilskudd til store kollektivprosjekter.

    Det statlige bidraget som følge av bompengeforliket betinger at nullvekstmålet blir nådd. Bompengeforliket innebærer potensielt sett en betydelig økning av det statlige bidraget i Bymiljøpakken, men det konkrete beløpet vil avklares senere. Vi vil understreke at økningen forutsetter at de lokale partene kommer til enighet om tiltak for å nå nullvekstmålet.

Nye bompenger

Vegvesenet skriver også:

 ”Dersom det besluttes at E39 Smiene Harestad og E39 Hove-Ålgård overføres til porteføljen til Nye Veier AS vil det fremdeles være behov for delvis bompengefinansiering, men opplegg for dette er ikke avklart. En overføring av de to riksvegprosjektene til Nye Veier vil etter vår vurdering bety at den økonomiske rammen til Bymiljøpakken reduseres tilsvarende det statlige bidraget til de to prosjektene, dvs. med 3 mrd. kr.”

 

 

 

Andre liknende nyheter

Tilbake til samfunnet – gjennom arbeid og trening

Mange mennesker som går ut av behandlingsinstitusjoner for avhengighets- problematikk sliter med å bygge opp et nytt nettverk etter behandlingen. Gjen…

Datasenter på Kalberg: – Vil være uvurderlig for regionen 

Et datasenter på Kalberg kan gi flere tusen arbeidsplasser, redusere klimautslippene og føre til nye innovative løsninger i jordbruket. Det mener dire…

Fant verdien i andre mål 

Merethe Prytz Haftorsen (48) lærte seg tidlig verdien av arbeid. Når alt kommer til alt, er kanskje akkurat den verdien den beste egenskapen en fylkes…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner