Storbyområdet Stavanger og Sandnes vokser fortsatt mest

Storbyområdet Stavanger og Sandnes vokser fortsatt mest

De siste 20 årene er det storbyområdet Stavanger og Sandnes som har vokst mest i Norge med over 41 prosent. Også etter oljenedturen, fra 2016 og utover, øker befolkningen i storbyområdet på Nord-Jæren prosentmessig mer enn i Oslo og Bergen.
23.august 2022 Tekst: Egil Hollund og Ståle Frafjord

2021-tallene til SSB, som er de siste tettstedtallene som er tilgjengelige, viser at storbyområdet Stavanger og Sandnes nå har 229.911 innbyggere. Det plasserer byområdet som det tredje største i Norge. Oslo er det desidert største med over én million innbyggere, nærmere bestemt 1.043.168. I Bergen bor det 265.470 personer, mens Trondheim på fjerdeplass har 191.771 innbyggere.
I disse tallene tar ikke SSB hensyn til kommunegrenser, kun hvor store tettstedene reelt sett er. Det betyr at I Trondheim og Bergen er ikke hele kommunen en del av byområdet, mens det for Stavanger/Sandnes og Oslo er motsatt. Likevel, ikke hele Stavanger og Sandnes er en del av storbyområdet. Eksempelvis Forsand og Finnøy er utenfor.
Storbyområdet Stavanger og Sandnes har også vokst kraftig siden 2016, nærmere bestemt med 7,8 prosent. Det er like bak Trondheim på åtte prosent, men foran Oslo med 6,9 prosent og Bergen med fem prosent.

Utlendinger og babyer
SSB har ikke tall på storbynivå når vi skal se på årsakene til veksten. Da må vi over til kommunenivå, og se på tallene i de kommunene som utgjør tettstedene.
I disse tallene finner vi at årsaken til folketallsveksten i storbyen Stavanger og Sandnes skyldes tilflytting internasjonalt, samt fødselsoverskudd.
Vi har hatt netto innenlands fraflytting de siste 20 årene på litt over 1.500, og den har vært høyest de årene der den økonomiske veksten har vært kraftigst, 2012 og 2021, mens den siden 2016 var lavest i 2018 og 2019 da vi hadde positiv innenlands fraflytting. Bergen har hatt ganske tilsvarende tall som Stavanger og Sandnes, litt lavere siden 2001, men litt høyere de fem siste årene. I Oslo og Trondheim har de hatt innenlands tilflytting siden 2001 med rundt 8500, men begge to nærmer seg null de siste fem årene.
Innenlands nettotilflytting og fraflytting er imidlertid småtall i den store sammenhengen og ikke her vi finner årsaken til den kraftige veksten til storbyene. Det er nettoinnflytting internasjonalt, samt fødselsoverskudd – som er hovedforklaringen. I kommunene som utgjør storbyområdet Stavanger og Sandnes har det vært en nettoinnflytting på 31.265 innbyggere siden 2001. Bergen har tilsvarende hatt en nettoinnflytting på 27.971, Trondheim 32.934 og Oslo hele 160.779 innbyggere. I prosent snakker vi om henholdsvis 34 prosent for Stavanger og Sandnes, 24 prosent for Bergen – og 36 prosent for Oslo og Trondheim. De siste fem årene har nettoinnflytting ført til en vekst i folketallet på 1,1 prosent i Stavanger og Sandnes, 0,8 prosent i Bergen, 2,5 i Oslo og hele 4,5 prosent i Trondheim. Resten av folketallsveksten er fødselsoverskudd. 

Urbaniseringen fortsetter
Framover forventer SSB at urbaniseringen i Norge vil fortsette, men folketallet i landet vil ikke øke like mye som det har gjort de siste 20 årene. I underkant av en halv million innbyggere vil vi vokse med – omtrent halvparten av dette i disse fire storbyområdene. Veksten vil også avta etter 2030. For storbyområdet Stavanger og Sandnes sin del, regner SSB en vekst på vel 25.000 innbyggere – mens fasiten de 20 foregående var nesten 70.000. Bergen vil, om SSBs estimat slår til, vokse litt mindre enn Stavanger og Sandnes – mens Trondheim og Oslo litt mer – i prosent. Men forskjellene er ikke veldig store. Blir den økonomiske veksten høyere enn ventet, vil Nord-Jæren tjene mer på det enn de andre storbyområdene – ifølge SSB-tallene.

Skulle vi derimot få tilsvarende vekst som vi har hatt de siste 20 årene – også de neste 30 årene – vil storbyområdet Stavanger og Sandnes ta over som landets nest største rundt år 2050.

Definisjonen av et tettsted

  • En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. – kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
  • Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling.
  • Tettstedene avgrenses uavhengig av de administrative grensene.
  • Personer fordeles etter bostedsstrøk, det vil si om de bor i tettbygd eller spredtbygd strøk. Tettbygde strøk er de områdene som omfattes av tettsteder, og spredtbygde strøk er alle områder utenfor.
  • De fire største tettstedene i Norge er Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim.

Andre liknende nyheter

Nordic Steel vant Jærprisen 2023

Nordic Steel stakk av med seieren når Jærprisen ble delt ut for første gang. Vinneren ble kåret på Jærmøtet torsdag 23. mars, hvor 300 deltakere samle…

Energisk AM-konferanse i Trondheim

Additiv Manufacturing, på folkemunne ofte omtalt som 3D-printing, er et teknologiområde i kraftig vekst. Nå har det blitt en etablert en nasjonal AM-k…

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner