Valget: Dette mener lokale toppkandidater

Valget: Dette mener lokale toppkandidater

Det er et bredt politisk flertall på Nord-Jæren både for å ivareta olje- og gassnæringen, fortsatt ønske cruiseturister velkommen, stanse all utbygging av vindkraft på land, legge til rette for landstrøm og å arbeide for flere utenlandsruter fra Stavanger lufthavn, Sola.
29.august 2019 Av Ståle Frafjord

Det viser svarene fra totalt 21 ordfører- og/eller toppkandidater i Sandnes og Stavanger før lokalvalget i september.

Rosenkilden har stilt politikerne fra de ulike partiene ti spørsmål som også har betydning for næringslivet i regionen. I mange av sakene er det bred politisk enighet både om mål og virkemidler, i andre saker er uenigheten større. Det gjelder ikke minst i forhold til bompenger - og rushtidsavgift spesielt.

De ti spørsmålene vi har stilt er:

 1. Mener du og ditt parti at olje og gassnæringen bør fases ut, og i så fall når?
 2. Hva – om noe – vil ditt parti gjøre for at Stavanger-regionen skal være en energihovedstad også i fremtiden?
 3. I hvilken grad bør regionen arbeide for utbygging av flere vindkraftverk på land?
 4. Bør regionen opprettholde innføringen av rushtidsavgift i Bymiljøpakken?
 5. Bør elektriske biler betale samme bomavgift som andre kjøretøy?
 6. Hvilke klimatiltak bør kommunen først og fremst prioritere i henhold til egne miljø- og klimamål?
 7. Bør regionen arbeide for flere utenlandsruter til og fra Stavanger lufthavn Sola?
 8. Bør regionen ta i mot flere eller færre cruisebåter enn i dag?
 9. Bør kommunen legge til rette for innføring av landstrøm?
 10. Bør større deler av sentrum i Stavanger/Sandnes være bilfrie?

Stavanger

Senterpartiet, Dagny S. Hausken:

 1. Olje- og gassnæringen bør ikke fases ut så langt fram vi ser nå. Men næringen må hele tiden arbeide for å bli mer miljøvennlig, og vi trenger ny teknologi for å minske utslipp ved forbrenning av olje og gass.
 2. Vi må lytte til næringens behov og legge til rette for at vi fortsatt skal være en energihovedstad. Da tenker vi også annen energi enn olje og gass. Vi må markedsføre energihovedstaden vår, og bruke vår innflytelse opp mot sentrale myndigheter.
 3. Vindkraftanlegg på land må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og må være ønsket lokalt dersom det skal være aktuelt. Vårt fokus må nå være å legge til rette for vindkraft på havet.
 4. Nei. Dette er for dyrt for innbyggerne og rammer usosialt.
 5. Elektriske biller bør betale bomavgift. Nivået kan jo diskuteres.
 6. Vi må tenke klima i alt vi gjør, innkjøp og energisparing i bygg. Satse på utbygging av kollektivtilbud, bygge gang- og sykkelstier, grønn by og urbant landbruk.
 7. Ja, det er viktig for næringsliv og turisme i Stavangerområdet.
 8. Det kan være rom for flere dersom de fordeles ut over hele året og de flyttes ut av indre Vågen. Vi må sette krav i forhold til forurensing og premiere miljøvennlige skip.
 9. Ja absolutt, men det er svært krevende å få cruisetrafikken over på landstrøm pga kapasiteten på strømnettet. Svært få båter i dag er laget for å benytte landstrøm.
 10. Vi synes det er passe i dag, men kan vurdere å stenge andre områder i samarbeid med næringslivet.

 

FNB, Frode Myrhol

 1. Nei, vi ønsker ikke å fase ut den viktigste næringen landet og regionen har.
  2. Om vi kommer i posisjon så vil vi stille sterke krav til Storting og regjering om at Stavanger beholder og styrker sin posisjon som energihovedstad i Norge.
  3. Vi ønsker ikke vindkraftutbygging på land hverken i Stavanger eller Rogaland. 
  4. Nei, bompenger som finansieringsmetode for det felles samfunnsgodet god infrastruktur er, bør avskaffes. Alle drar nytte av det og staten (alle) bør betale. Ordningen med bompenger er tilfeldig og direkte usosial.
 2. El-biler bør selvsagt ikke betale bompenger, det bør heller ikke andre gjøre.
  6. Bedre byplanlegging, høy utnyttelse langs kollektivaksene og slutte med å regulere inn nye boligfelt i områder uten arbeidsplasser i umiddelbar nærhet.
 3. Ja.
  8. Vi kan godt ta i mot samme antall cruisebåter som i dag, men de bør ut av indre havn i Vågen. Cruisebåtene bør flyttes til Bjergsted og vi bør bygge en pir som de kan legge til ved.
  9. Ja.
  10. Nei, store deler av Stavanger er allerede bilfritt i dag, men vi må få bussene nærmere sentrumskjernen.

 

Venstre, Jan Erik Sønderland:

 1. Nei. Venstre vil ikke fase ut den norske olje- og gassnæringen. Vi vil minimere utslippene fra produksjon, verne sårbare områder fra leting og jobbe internasjonalt for at fornybar kan fortrenge fossil energi i det globale markedet.
 2. Vi vil satse stort på fornybar energi og skape nye muligheter for olje- og gassnæringen, herunder i havvind på norsk sokkel. Venstre vil ha tett dialog og tilrettelegge for internasjonale næringslivsnettverk innen fornybar energi og relaterte industrier.
 3. Venstre vil ikke ha flere vindkraftverk i regionen.
 4. Rushtidsavgiften må opprettholdes. Det er det mest virkningsfulle verktøyet vi har for å redusere køer og få flere til å velge miljøvennlige reisemåter som sykkel og buss.
 5. Nei, elektriske biler må alltid ha betydelig lavere bomavgift enn fossile biler.
 6. Ferdigstille bussveien, bevare rushtidsavgiften og ha flere bussavganger. Elektrifisere skipsfarten inkludert supply- og cruiseskip. Kreve nullutslipp i vareleveranser og klimavennlige bygg. Ha bedre sykkelveier og langt flere bysykler tilgjengelig.
 7. Ja, absolutt, men da til destinasjoner som er viktige for næringslivet.
 8. Dagens antall er absolutt overkommelig og vi har kapasitet til mer, men Venstre vil jobbe for at anløpene spres bedre og jevnere utover året.
 9. Ja, absolutt.
 10. Ja, vi ønsker flere bilfrie gater i sentrum. Godt kollektivtilbud, nok el-bysykler og tilstrekkelig parkering i randsonen er en forutsetning.

 

Pensjonistpartiet, Karl W. Sandvig:

 1. Nei.
 2. Legge forholdene godt til rette for næringen.
 3. PP er imot landbaserte vindmølleanlegg.
 4. PP vil fjerne rushtidsavgiften
 5. Ja, så tidlig som mulig.
 6. Sette større krav til transportsektoren, cruisetrafikken og bygg- og anleggsbransjen.
 7. Ja.
 8. Ja. 
 9. Ja. 
 10. Nei. 

 

Rødt, Mímir Kristjánsson:

 1. Framfor en markedsstyrt kollaps i oljå ønsker vi en planmessig omstilling til ny, grønn industri med satsing på skipsbygging, havvind, mineraler, sjømat, fisk, kraftkrevende, pumpeteknologi, romfartsindustri, IT-teknologi, karbonfangst, moderne skogindustri etc.
 2. Det avgjørende for at Stavanger skal forbli Norges energihovedstad er å sikre at Equinor fortsatt styres her fra byen. I tillegg ønsker vi å gjøre Stavanger-regionen til en foregangsregion for karbonfangst- og lagring.
 3. Vi sier nei til utbygging av store nye vindparker på land, og vil vi satse tyngre på havvind.
 4. Vi støtter bruken av rushtidsavgift for å sikre en jevnere flyt av trafikk døgnet gjennom. Derimot er vi skeptiske til dagens bomring, som vi anser for å være usosial.
 5. Særfordelene til el-biler i bomringen bør fases ut på sikt. Men før den tid bør dagens bomring fases ut.
 6. En reduksjon av den enormt klimafiendtlige cruisetrafikken til Stavanger er det suverent viktigste tiltaket for å nå kommunens klimamål. Samtidig bør kollektivtilbudet i byen styrkes. Vi ønsker bygging av bybane og forsøk med gratis kollektivtransport på enkelte bussruter.
 7. Nei, regionen bør arbeide for å bygge lyntog fra Stavanger til Oslo, samt etablere flere båtruter fra Stavanger og til havner i England og på kontinentet.
 8. Cruisetrafikken medfører store belastning for Stavanger sentrum. Vi vil sette et tak på antall cruiseanløp på 52 skip i året – ett i uka i snitt.
 9. Kommunen bør legge til rette for landstrømanlegg for cruiseskip i samarbeid med Rosenberg verft.
 10. Ja, Rødt ønsker levende og bilfrie bysentrum. Vi er åpne for å se på om ikke flere gater også kan stenges for biltrafikk.

 

Arbeiderpartiet, Kari Nessa Nordtun:

 1. Vi vil ikke sette en sluttdato for oljen. Olje- og gassnæringen er landets største næring, og særdeles viktig for arbeidsplasser og næringsgrunnlag i vår region.
 2. Stavanger må ta en aktiv rolle for å videreutvikle olje- og gassnæringen. Vi vil jobbe for en grønnere industri, og bidra til etablering og utviklingen av fornybar energi i vår region.
 3. Vi mener at vindkraft fortrinnsvis bør bygges til havs.
 4. For å redde bymiljøpakken og sikre regionen den utviklingen vi trenger er vi villige til å gi slipp på rushtidsavgiften. Men utviklingen av nullvekstmålet og inntektene må følges nøye dersom dette gjøres.
 5. Nei. Det må finnes insentiver for at folk skal fortsette å velge el-bil, derfor har vi sagt at el-biler på sikt kun skal betale halv bomavgift.
 6. Bedre og billigere kollektivtilbud og utbygging av sykkel- og gangstier. Kommunen må også velge miljøvennlig ved bygging av offentlige bygg, og bruke sin innkjøpsmakt til å stille miljøkrav til leverandører.
 7. Flytrafikk er svært forurensende, og bør ikke økes.
 8. Vi ønsker færre cruiseanløp enn i dag, og vi vil ha en annen plassering av cruisebåtene. Vi vil også innføre cruisepassasjeravgift som brukes til miljøtiltak.
 9. Ja, gjerne i samarbeid med Rosenberg som har signalisert at dette kan la seg gjennomføre.
 10. Vi vil verne om sentrumshandelen, og ikke stenge helt for biler. Men vi vil ha bedre og billigere kollektivtilbud og gode sykkelveier, slik at det blir enkelt og rimelig å reise inn til Stavanger sentrum.

 

SV, Eirik Faret Sakariassen:

 1. SV mener ikke vi bør sette en dato for utfasing av norsk olje og gass, men ønsker ikke å lete etter nye felt. Vi må bruke ressursene vi nå har til å utvikle nye næringsveier og forsterke eksisterende.
 2. Det er avgjørende at Equinor fortsatt har hovedkvarter her, og vi er også glad for plasseringen av Nysnø til Stavanger. SV vil stå for en politikk som styrker energibransjen i vår region og beholder kompetansen her.
 3. SV ønsker en stans i utbygging av vindkraft på land, og særlig i områder i vår region hvor natur- og artsmangfold utfordres. Vi vil arbeide for mer vindkraftanlegg til havs.
 4. Vi ønsker ikke bompenger, men kan åpne for rushtidsavgift om kollektivtilbudet styrkes.
 5. Det må vurderes når elektriske biler utgjør en langt større andel av bilparken.
 6. Redusere parkeringsmuligheter i sentrale områder og ved store arbeidsplasser. Stille strengere miljøkrav i utbygginger, bedre gang- og sykkelveier, krav om nullutslipp for cruisetrafikken.
 7. Nei, vi bør heller kjempe for å etablere lyntog mellom de store byene i Norge og koble oss bedre og mer effektivt sammen med det europeiske tognettet.
 8. Betraktelig færre, og de må ut av indre Vågen. SV mener det må settes krav om nullutslipp fra 2026, og at ingen skip etter da får komme til Stavanger-regionen hvis de forurenser.
 9. Ja.
 10. Ja, vi mener at gågater er et gode. Samtidig bør det innføres parkeringsavgift ved kjøpesentrene, for å styrke sentrumshandelen.

 

Høyre, John Peter Hernes:

 1. Nei. Norsk olje og gass er en del av løsningen og en viktig del av energimiksen også når vi når 2’gradersmålet som er satt i Paris. Kapital, kompetanse og teknologi fra denne næringen vil være avgjørende for å nå våre utslippsmål både nasjonalt og globalt.
 2. Vi vil sikre at vi er en god vertskapskommune for oljå i mange år enda, samtidig som vi vil jobbe for at andre energiformer finner det naturlig å etablere seg i vår sterke industriklynge for energi.
 3. Vi mener at det nå må være en stopp i den landbaserte vindkraftutbyggingen. Opprusting av gamle vannkraftverk kan gi oss den kraften vi trenger.
 4. Halvert rushtidsavgift er nødvendig for å gjennomføre bymiljøpakken både fordi den har en trafikkavvisende effekt og er avgjørende for å finansiere prosjektene i Bymiljøpakken.
 5. Stortinget har vedtatt at de kan betale max 50% sats – og det bør de gjøre når antallet elbiler overstiger 20% av totalen i bomsystemene.
 6. Stavanger må kutte mest utslipp innen veitransport, da er bymiljøpakken, mer urban byutvikling og en bred elektrifisering av sektoren viktig.  Samtidig må vi redusere utslippene fra bygg, og sjøtrafikken må ha mer landstrøm og bli elektrifisert i større grad.
 7. Ja, det er viktig for næringslivet og for reiselivet.
 8. Vi må sette et tak på antall cruiseskip, og skipene skal flyttes lengre ut. Trafikken bør også spres mer utover året, og vi må stille vi strengere miljøkrav til cruiseskip.
 9. Ja, vi har allerede landstrøm for supplyskip i regionen – som sparer svære utslipp, og det skal vi også få på plass for cruise.
 10. Ja, vi vil ha flere gågater, og vil gjennomføre dette i samarbeid med beboere og næringsdrivende.

 

MDG, Daria Maria Johnsen:

 1. Vi må omstille oss bort fra fossil energi snarest, stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.
 2. MDG vil gjøre Stavanger til en pådriver i den nasjonale satsingen på offshore havvind. Samtidig vil vi øke produksjonen av biogass ved bruk av oppdrettsavfall, landbruksavfall, avløpsslam, matavfall, og andre organiske ressurser.
 3. Vi vil bare bygge ut landbasert vindkraft i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, som industriområder. Ny vindkraft skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. I stedet ønsker vi å satse på vindkraft til havs.
 4. Vi ønsker å opprettholde dagens rushtidsavgift og samtidig forbedre kollektivtilbudet,bygge sammenhengende og trygge sykkelveier.
 5. Vi vil bevare gratis passering til vi når en minst 20% andel av bilparken. Da kan vi innføre 50% bomavgift, helt til vi når minst 50% andel nullutslippskjøretøy. Tungtransport som bruker nullutslippsteknologi må forbli gratis til vi når samme andel som i bilparken. 
 6. Kommunen bør skifte ut sin bilpark til nullutslippskjøretøy og beholde sterke incentiver for at flere privatpersoner bytter ut sin fossilbil, prioritere klima- og miljøbevisste tilbydere i sine anbudsrunder og stille tøffe krav til utbyggere og nybygg generelt.
 7. Vi er mot flere utenlandsruter så lenge flytrafikken bidrar til store utslipp av klimagasser. 
 8. Vi vil fase ut dagens fossilbaserte cruiseturisme innen 2025, og stoppe eller kraftig begrense dagens anløp av cruiseskip til næringen omstiller seg. De som ankommer må også legge til kai utenfor sentrumsområdet. 
 9. Ja, landstrøm må ha en høy prioritet i kommende budsjetter. 
 10. Vi vil ha flere bilfrie gater og skape åpne møteplasser, grønne lunger og aktiviteter for innbyggerne som gjør sentrum trygt og fremkommelig for alle.

 

KrF, Henrik Helleland:

 1. Nei, vi trenger olje og gass i årene som kommer. Det er alt for tidlig å ta stilling til utfasing
 2. Opprettholde fokus på næringen og aktivt legge til rette for utvikling.
 3. Vindkraft er og vil bli viktig i framtiden. For Stavanger mener KrF at utbygging må foregå i sjø/hav.
 4. KrF ønsker et mer rettferdig system som veiprising.
 5. KrF støtter at det blir innført betaling når andelen el-biler overstiger 20 prosent.
 6. Det er viktig å bruke gulrøtter i stedet for avgifter. KrF vil støtt ulike tiltak som biogass, kollektivtransport og arbeid med ny teknologi.
 7. Ja, det er viktig for vår region at det er lett å komme seg direkte til Stavanger.
 8. Fornuftig tilpassing.  Men om en skal beholde nåværende anløp må skipene flyttes lengre ut av Vågen og samtidig være mer miljøvennlig. Vi må heller ikke se bort i fra at cruisetrafikken og turistene bidrar til viktig næring ikke minst gjennom guidede turer rundt i distriktet og i Nye Stavanger. 
 9. Ja.
 10. Nei, de som må bruke bil skal vi legge til rette for. Småhandelen er også er viktig for de butikkene som velger å etablere seg her. Når kollektivtrafikken øker, vil naturlig nok biltrafikken minke. 

 

FrP, Leif Arne Moi Nilsen:

 1. Overhodet ikke. Norsk olje- og gassnæring er den mest miljøvennlige olje- og gassnæring i verden. Det vil føre til økte utspill, et sterkere Russland, og et mer utrygt Europa.
 2. Aktivt tiltrekke de nye aktørene på sokkelen til Stavanger, fremsnakke næringen, og legge til rette for aktivitet.
 3. Det er viktigere å oppgradere eldre vannkraftanlegg. Vår region vil ha nok strøm, og det er dumt å bygge ned norsk natur for å sende strøm til Tyskland. 
 4. Nei.
 5. Frp er imot ekstra skatter og er imot at elbiler skal få innført dette. Selv om det er urettferdig ovenfor bensin og dieselbil-eiere. 
 6. Det var galskap å innføre 80% målet, men elektrifisering av transportsektoren er det viktigste og enkleste. Ikke innfør nye skatter og avgifter på elbiler.
 7. Ja.
 8. Flere, men innerst i Vågen bør de ikke lenger ligge. Derfor skal vi bygge ut Holmen og ny kai i Bjergsted. 
 9. Ja.
 10. Partiene bør slutte å bruke sentrum som sin egen politiske lekegrind og teste ut politisk ideologi. Det er viktig at sentrum har like betingelser som kjøpesentrene.

Sandnes

SV, Heidi Bjerga:

 1. SV mener det ikke skal åpnes for mer leting etter olje. Vi mener Norge skal være fossilfritt innen 2040.
 2. SV vil styrke forskning og innovasjon med mål om gradvis utfasing av oljeproduksjonen, og vil omdanne Equinor til et energiselskap. Vi må ha større fokus på effektivisering og bedre utnyttelse av eksisterende vannkraftanlegg i tillegg til å redusere forbruket.
 3. Sandnes SV har sagt nei til vindkraft på land siden 2013. 
 4. Rushtidsavgift er et verktøy for å fordele trafikken på veinettet. Det bidrar til at flere velger andre løsninger som kollektiv, sykkel og gange, og sikrer framkommelighet for nyttetransporten og reduserte klimautslipp.
 5. Elektriske biler bør betale halv avgift. Hvis det viser seg at vi ikke får redusert bruk av personbil - inkludert elbil, må vi vurdere om de må betale full avgift.
 6. Kommunen må legge til rette for bedre kollektivløsninger, og å bygge barnehager i nærheten av der folk bor. I tillegg må alle kommunale bygg energieffektiviseres.
 7. SV mener at kommunene ikke skal bruke økonomiske ressurser på dette.
 8. Regionen må kreve landstrøm. Det kan regulere hvor mange cruisebåter som kommer.
 9. Kommunen i samarbeid med ENOVA bør sikre landstrøm. Regjeringen bør øke midlene til ENOVA, slik at flere havner kan legge til rette for landstrøm.
 10. Vi har ikke stengt av sentrum i Sandnes for biler, men har vedtatt å gjøre Ruten om til park. Bedre tilrettelegging for kollektiv, og for parkering på knutepunkt vil redusere bilbruken i sentrum.

 

Venstre, Julian F. Osorio:

 1. Venstre mener at det er feil å sette en sluttdato på oljenæringen. Vi må bruke kompetansen i næringen i den videre omstillingen til fornybart og grønn energi.
 2. Energi og forskningsmiljøene er allerede etablert på UIS. Disse må vi satse på videre. Vi må også styrke forskningsmiljøene i havvind på Haugalandet, og vi bruke kompetansen i oljenæringen i den videre omstillingen til fornybarsamfunnet og grønn energi.
 3. Mange av vindkraftprosjektene i dag ikke forenelige med klassisk naturvern, og vi vil derfor føre en restriktiv praksis med utdeling av konsesjoner.
 4. Rushtidsavgiften bidrar til mindre kø, renere luft på hele Nord-Jæren og et bedre kollektivtilbud på sikt. Vi vil at Staten skal ta et økt ansvar for kollektivsatsing og veibygging lokalt, i tillegg til å jobbe for en mer sosialt rettferdig rushtidsavgift.
 5. El-biler bør betale 50% takst fra når de utgjør 25% av trafikken slik at de bidrar til viktige samferdselsprosjekter.
 6. Ferdigstille bussveien, bevare en balansert rushtidsavgift og ha flere bussavganger, slik at flere personreiser flyttes til kollektiv. Ha bedre sykkelveier og langt flere bysykler tilgjengelig. Bolig- og næringsutbygging skal prioriteres langs kollektivaksen,
 7. Ja, absolutt, men da til destinasjoner som er viktige for næringslivet.
 8. Dagens antall er absolutt overkommelig og vi har kapasitet til mer, men Venstre vil jobbe for at anløpene spres bedre og jevnere utover året.
 9. Ja, Venstre vil presse på for å sikre tilgang til landstrøm ved Sandnes Havn.
 10. Vi ønsker flere bilfrie gater i sentrum slik at folk trives bedre og oppholder seg lengre i byen. Godt kollektivtilbud, nok el-bysykler og tilstrekkelig parkering i randsonen er en forutsetning.

 

Høyre, Inger Klippen

 1. Olje- og gassnæringen er fortsatt ryggraden i norsk økonomi og svært viktig for nåværende og fremtidige arbeidsplasser. Vi mener at olje- og gassnæringen er viktig for omstillingen til flere bærekraftige næringer og det grønne skiftet.
 2. Det er viktig at næringslivet, utdanning og forskning i regionen fortsatt tiltrekker seg de beste folkene. Stavanger-regionen skal være den ubestridte energihovedstaden i Norge.
 3. Vi anbefaler ikke at det tildeles flere konsesjoner for vindkraft på land. Vi vil fortsatt være positive til en videreutvikling av vindkraft til havs.
 4. Vi jobber for en halvering av rushtidsavgiften i pågående reforhandlinger, dvs at bilister med bombrikke skal betale kr 25,- totalt for passering i rushtiden og kr 17,- utenom rushtiden. Fjernes krav om nullvekst og det kommer mer penger fra staten, er det ikke et mål i seg selv for Høyre å opprettholde rushtidsavgiften.
 5. Når elektriske biler utgjør en andel på 20% av trafikken kan de betale inntil halv bomavgift.  Dette mener vi er riktig, dersom det reduserer rushtidsavgiften.
 6. Utbygging av kollektivtransport, at det blir lettere for gående og syklende, landstrøm til skip, utvikling av miljøteknologi/smarte byer og mer miljøvennlige bygg.
 7. Ja. Det er viktig at vi fortsatt arbeider for flere direkteruter til og fra regionen.
 8. Det er ikke et mål i seg selv å ta i mot flere cruisebåter dersom det ikke gir positive bidrag til regionen. Alternative steder for cruisebåter bør vurderes og tilrettelegges med landstrøm.
 9. Ja, absolutt.
 10. Nei.

 

SP, Martin S. Håland:

 1. Olje og gassnæringen vil fases ut når alternative energikilder er tilgjengelige i tilstrekkelig omfang.
 2. Senterpartiet vil bidra til å ivareta denne posisjonen gjennom å legge til rette for utvikling av fornybar energi og styrke arbeidet med alternative fremtidsretta og miljøvennlige energikilder.
 3. Vindkraft på land bør begrenses til de områder som allerede er innvilget konsesjon.
 4. Nei.
 5. Så snart som mulig.
 6. IVARs forbrenningsanlegg på Forus står for 25 prosent av kommunens samlede utslipp. Senterpartiet vil arbeide for en vesentlig reduksjon av dette utslippet. Flere bydeler i Sandnes trenger bedre direkteruter/ kollektivruter for å kunne redusere bilkjøring. Vi ser også et stort behov for å ta vare på landbruksarealene for fortsatt karbonfangst.
 7. Ja. Rogaland er et sterkt nærings- og reiselivsfylke der flere utenlandsruter styrker dette.
 8. Med tanke på reduksjon av klimautslipp bør ikke cruisebåter med fossilt brennstoff øke. Ønsker utslippsfrie cruisebåter velkommen.
 9. Landstrøm kan være et godt virkemiddel for å begrense klimautslipp fra båter. Her som ellers er det greit at forurenseren er med og betaler.
 10. Bussveien gjennom Sandnes vil redusere vesentlige deler av sentrum for biltrafikk. SP mener det er tilstrekkelig med ønske om et levende sentrum både for de med bil og sykkel/gange.

 

Arbeiderpartiet, Stanley Wirak:

 1. Nei, i femti år har oljevirksomheten vært til velsignelse for vår region og landet. Nå skal vi jobbe med det grønne skiftet -  ikke i konkurranse med oljevirksomheten, men sammen med den.
 2. Fortsette det gode samarbeidet, snakke regionen og vår kunnskap opp i alle sammenhenger.
 3. Den tiden er nok over nå. Framtiden ligger i utviklingen av teknologi for havmøller.
 4. Nei, absolutt ikke. Trafikken går nå ned, togtrafikken går opp og flere og flere bruker buss, sykkel eller gange. Vi må fortsette med flere gulerøtter og mindre pisk.
 5. Nå starter vi med halv avgift, slik Stortinget har bestemt at vi kan gjøre. Så får vi se utviklingen an. Jeg tror det er lurt å fremdeles ha incentiver slik at flere kjører el-biler. Men da må el bilene tas ut av trafikktellingen som viser om vi oppnår nullvekstmålet.
 6. Det viktigste kommunen kan gjøre er å arbeide for å sikre miljøkvalitet i jord, vann og luft som fremmer god helse og godt miljø.
 7. Nei, dette klarer flyselskapene utmerket selv. Vi må bruke våre krefter på å gjøre regionen attraktiv som reisemål. Det er en del av den reiselivsstrategi som vi i Sandnes har utarbeidet.
 8. Ja, men kanskje kan vi få flere inn Høgsfjorden? Det er endel av vår reiselivssatsing.
 9. Absolutt!
 10. I Sandnes har vi ikke problem med dette nå, men vi må følge utviklingen. I de fleste land i Europa er utviklingen at større og større områder i det tetteste sentrum gjøres bilfri. Vi må få parkeringshus og parkeringsplasser i kort avstand i en ring rundt sentrum.

 

MDG, Erlend Kristensen:

 1. Nei, men vi mener at det er en svært god ide å slutte å lete etter mer olje, da vi antakelig ikke kommer til å pumpe opp det vi nå frem i tid måtte oppdage av olje.
 2. Vi ønsker at vår region aktivt skal posisjonere oss som en havvind-nasjon. Målet er å kunne eksportere ekspertisen også til andre land og at Norge skal bli en foretrukket leverandør til en stadig voksende og fremtidsrettet og internasjonal havvind-næring.
 3. Vi ønsker ikke at det bygges vindparker på land, hvor dette går ut over uberørt natur. Men vi kan tenke oss at det i allerede utbygde områder, f eks langs motorveier, industriparker og innen landbruket, kan settes opp vindmøller.
 4. Skal vi nå nullvekstmålet må vi har rushtidsavgifter. Men vi ønsker å redusere bompengebelastningen mest mulig, ved f eks å kutte i unødvendige veibygginger.
 5. Vi mener at det er altfor tidlig å innføre bompenger for elbiler.
 6. Følge opp og helst overoppfylle nullvekstmålet. Prioritere å investere i elbusser, autonome elbusser, elvarebiler og elbåter. Satse på og støtte kjøp av el-sykler, tilrettelegge for trygge og gode sykkelveier.
 7. Nei, men vi ønsker at det skal satses stort på elektriske fly.
 8. Vi bør ta imot færre cruisebåter.
 9. Vi ønsker at det tilbys landstrøm og krav om tilkobling til dette og at båtene må ankre opp andre steder enn midt i byen.
 10. Ja, vi må gi gatene tilbake til folket. Skape mer liv og flere grønne lunger.

 

FrP, Pål Morten Borgli:

 1. Nei vi mener Norge må utnytte posisjonen som olje- og gassnasjon også i fremtiden.
 2. Vi må først og fremst være på tilbudssiden og olje- og gassoptimister. Vi må samtidig være omstillingsvillige og attraktive for nyetableringer.
 3. Nei, det er helt unødvendig å legge vindmøller i vakker Rogalandsnatur.
 4. Nei, rushtidsavgiften er hemmende for regionen og veldig kostbar og urettferdig. Hele bompengeordning må avvikles.
 5. Når folkevalgte har stimulert innbyggerne til å velge el-biler må vi stå ved de lovnadene. Gratis for alle - også el-biler.
 6. Riktige og viktige investeringer i veier og kollektivløsninger. Sikre god håndtering og gjenvinning av søppel.
 7. Ja vi må heie på fly som viktig transportmiddel. Reiser vi mer, kommer det flere ruter.
 8. Selvfølgelig må vi ønske flere turister velkommen til regionen.
 9. Dersom rederiene etterspør dette, bør energinasjonen være på tilbudssiden.
 10. Vi forlenger nå Gågata i Sandnes og det holder. Bilen er og blir viktig for sentrum også.

 

Rødt, Ronny Koldal:

 1. 90 prosent av olje- og gassnæringen bør bli faset ut innen 2030. Men næringen kan ikke fases ut før alle arbeidstakere er ivaretatt med ny, arbeidsplass relevant for deres kompetanse.
 2. Rødt Sandnes ønsker at kompetansen fra offshore-næringen skal forbli i regionen og at nye, grønne næringer skal utvikles i regionen ved hjelp av denne kompetansen.
 3. Vi støtter ikke utbygging av vindkraftverk på land, men heller til havs.
 4. Nei. Rødt Sandnes er imot rushtidsavgift og bompenger da de rammer befolkningen usosialt.
 5. Rødt Sandnes ønsker en avvikling av bompengesystemet for alle motoriserte kjøretøy.
 6. Et bedre og billigere kollektivtilbud
 7.  Nei.
 8. Færre.
 9.  Ja.
 10. Nei.

 

FNB, Ellen Karin Moen:

 1. Nei, vi mener at oljenæringen, som er viktig for regionen, skal bestå, men at vi også skal arbeide for å bygge opp andre næringer.
 2. Beholde oljenæringen og oppgradere de eksisterende vannkraftverkene til å kunne hente ut potensialet av kraft. Det er også en voksende grad av forskning og teknologi i regionen, som er verdifull for verdiskapningen.
 3. Vi er imot utbygging av vindmøller og synes det er en avgjørelse som skal kunne tas lokalt. All vindkraftbygging, og hærverk av naturen opp mot kost/nytte bør stanses.
 4. Nei, FNB Sandnes er totalt imot bompenger og det er ikke et alternativ for oss å være fornøyd med en halvering av rushtidsavgiften.
 5. Nei, ingen biler bør betale.
 6. Oppsamling av plast, oppgradering av vannkraft, høyere pris for knoksing av biler, lage kaiparkering for cruisebåter utenfor Stavanger Havn og ta i bruk Risavika som cruisebåthavn.
 7. Ja.
 8. Flere – men kun om havnene blir tilrettelagt i forhold til mottak og skipene gradvis mindre forurensende.
 9. Ja.
 10. Nei. Stenging av sentrum for biler er i ferd med å skje allerede i dag med bomringen og det skader næringer som ligger i sentrum.

 

KrF, Oddny Helen Turøy:

 1. Nei, vi har ikke satt en dato for stopp i norsk olje- og gassproduksjon. KrF ønsker en målrettet satsing på utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel, for å sikre en god og ansvarlig forvaltning av de ressursene en allerede har funnet.
 2. Vi har bygget opp en kompetanse innen dette feltet i vår region, som vi kan bruke inn i andre næringer, og for å bedre utnytte andre energikilder. 
 3. Vi bør ikke bygge ut mer vindkraft på land, men heller se på mulighetene for å flytte vindkraft til havs. 
 4. Ja, men redusert. Om vi skal klare å gjøre noe med køene på veiene, må vi ha virkemidler for å spre trafikken. Og vi ser at det virker.
 5. Nei, men de bør betale halv bomavgift. Og det bør skje snarest - noe en kan få til om det blir enighet i styringsgruppa. 
 6. Legge til rette for bedre kollektivtrafikk, og bedre sykkel- og gangstier, bruke flere el-biler i ulike tjenester i kommunen, bygge energi-effektive bygg, ha en egen strategi for håndtering av plast og herreløst avfall og redusere marin forsøpling.
 7. Ja, om det er marked for det.  
 8. Regionen kan godt ta i mot cruisebåter - det er bra for næringslivet. Men vi bør kunne stille strengere krav i forhold til utslipp. 
 9. Ja.
 10. Nei, ikke ut over de planene som allerede finnes. Vi bør ha steder i sentrum som er bilfrie - og det har vi.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner