Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner

Ressursgruppen skal organisere og utvikle aktiviteter som bygger opp om regionens konkurransekraft og kapitaliserer på sitt internasjonale nettverk, kulturforståelse og strategiske posisjoner.

Gruppen skal arbeide for representasjon i internasjonale fora og organisasjoner og bidra til at arbeidet gir foreningen et økonomisk bidrag. Gruppen kan trekke på de øvrige ressursgrupper i Næringsforeningen i konkrete verdiskapningsprosesser.

Mål:
Ressursgruppen skal: - gjennom konkrete aktiviteter og prosjekt jobbe for at regionen når sine mål om å bli best i Skandinavia på å tiltrekke seg nyetableringer og talenter
-bidra til å være døråpner for norsk eksport gjennom regionens internasjonale nettverk
- sørge for økt attraktivitet gjennom studentmobilitet (internasjonalisering ut- og innreise) ved å ha et godt tilbud til studenter som flytter til regionen

Handlingsplan:
Handlingsplanen ivaretas i hht en tydelig rollefordeling mellom aktørene, og det er avgjørende at alle aktører bistår med sine nettverk.

Aktiviteter for utadrettet virksomhet:
1. Skal organisere og utvikle aktiviteter som bygger opp om regionens konkurransekraft og kapitaliserer på sitt internasjonale nettverk, kulturforståelse og strategiske posisjoner (NIS)
2. Delegasjonsreiser og land dager (Greater Stavanger)
3. Kulturkompetanse og tekniske forberedelser (relocation, rådgivning skatt, trygd etc) for at norske bedrifter og deres ansatte med familier er best mulig forberedt på å jobbe i nytt land og kultur (NIS) Aktiviteter for økt vekst og internasjonalisering inn til regionen:
4. Etablere et vertskapssenter med dedikerte ressurser som jobber aktivt og oppsøkende for at regionen tiltrekker seg nasjonale og internasjonale bedrifter (under arbeid)
5. Nyttiggjøre den kompetansen norske studenter har fått ved å studere i utlandet (alle)
6. Ha det beste «Velkomstsenter» med informasjon og tilbud til globale talenter (studenter og arbeidstakere) og deres familier (NIS)
7. «Come for the job, stay for the lifestyle» - Raskt utvikle alle nye som flytter hit til “Stavanger-ambassadører” og døråpnere inn til sine internasjonale miljøer. Program for kulturforståelse og involvering (NIS)
8. Jobbe aktivt for at regionen opprettholder de beste internasjonale skolene (alle)
9. Sørge for at internasjonale talenter og deres kompetanse blir synliggjort (som foredragsholdere, i media, i debatter) (alle)
10. Sørge for at både bedrifter, akademia og forskningsmiljøene jobber aktivt i samarbeid med Region Stavanger om å tiltrekke nye fagkonferanser for å videreutvikle Stavanger som kongressby (alle)
11. Pådrivere for å legge til rette for store arrangement som kan settes Norge på kartet internasjonalt, ala Utvandrerjubileet 2025 og annet i samarbeid med andre ressursgrupper.
12. Synliggjøre hovedtyngden av regionens internasjonale nettverk gjennom en database som er tilgjengelig på foreningens nettside
13. Sørge for input og kompetansedeling om internasjonale temaer i media
14. Bistå at representanter fra både eksportbedrifter' akademia, offentlig, forskning, bilaterale, handelskamre og diplomatiet. De skal jobbe sammen for å nå målene gjennom de ulike nettverk som allerede finnes og sørge for å etablere nye hvis nødvendig for å nå målene.

Medlemmer

Per Hatlem, leder
Troels Jacobsen, UIS
Jason Turflinger, AmCham
Per Morten Haarr, Region Stavanger
Arild Gjerde, Kverneland Group
Oscar Maaseide, Malthus
Eirik Renli, Fishbones
Svein Skeie, SUS
Birger Haraldseid, Greater Stavanger
Anne Kristine Rugland, Figgjo
Helen Christensen, EY
Hans Eyvind Næss, Norge-Amerika samarbeidet
Øystein Berg, Person medlem
Fra administrasjonen: Inger Tone Ødegård

Kontaktinformasjon:

Per Hatlem
Tlf: 918 11 866
Inger Tone Ødegård
Tlf: 458 54 130

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner