Vedtekter for ressursgruppene

Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NiS) jobber aktivt for å skape gode nettverk og har sitt nedslagsfelt fra Ryfylke til Dalane. Å delta i en ressursgruppe gir en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk og styrke og profilere sin bransje og/eller område. Her er vedtektene for ressursgruppene.

Hensikt

Ressursgruppene er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer/fagmiljøer/geografiske områder, og representerer en svært viktig del av Næringsforeningen. Ressursgruppene har fokus på tre hovedområder:

 1. Bedre vilkårene for de næringsdrivende innenfor bransjen, fagmiljøet eller geografisk område.
 2. Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor sitt felt.
 3. Skape nettverk og attraktive møteplasser, samt bidra til kompetansebygging for næringslivet.

Ressursgruppenes oppgaver vil eksempelvis være:

 • Arbeide for bransjen/regionens næringsutvikling.
 • Bringe inn aktuelle saker til administrasjon, styret og næringslivsmagasinet Rosenkilden.
 • Lage aktuelle møteplasser for næringslivet.
 • Ta initiativ til aktuelle utredninger/høringer/kartlegginger.
 • Ressursgruppene skal gi styret og administrasjonen i NiS råd om hvordan bransjen/fagmiljøet kan gi kraft til vekst, og dermed sikre en god næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.

Rammer:
Det må arrangeres minst et ressursgruppemøte pr halvår. Medlemmer som ikke møter på minst halvparten av møtene, må gi fra seg plassen til andre som er interessert i å bidra. Størrelsen på ressursgruppene bør være omkring 10 medlemmer, men kan justeres ihht arbeidsmetode og prosjekter. Gruppen bør settes sammen så faglig bredt som mulig innen sitt område.

Ressursgruppene oppfordres til å ha en god fordeling mellom kjønn og alder. Det er gruppen selv som utpeker leder for et år om gangen. Valget er ved årets første ressursgruppemøte. Som hovedregel bør man tilstrebe å rullere på ledervervet innad i gruppen, dersom ikke kompleksitet i saksområdene eller behov for særskilt kompetanse tilsier annet. En ressursgruppeleder kan kun være leder i én gruppe, men kan delta i andre ressursgrupper dersom det er formålstjenlig.

Arbeidet i gruppen gjøres uten vederlag. Alle ressursgruppemedlemmer skal være medlem i Næringsforeningen. Opptak av nye medlemmer skjer ifm årlig evaluering samt sporadisk ifm henvendelser/søknader om nye medlemmer. Det er gruppen selv som aksepterer nye medlemmer.

Ressursgruppene har en årlig evaluering innen utgangen av året, og sender styret en kortfattet oppsummering fra årets aktiviteter og plan for kommende år. Ressursgruppelederne inviteres jevnlig til styremøter for å oppdatere styret på aktuelle problemstillinger og muligheter for sitt respektive felt.

Leder i ressursgruppen kan maksimalt sitte fire år som leder og åtte år totalt. Medlemmer i ressursgruppen kan sitte 8 år totalt. NiS-styret kan gi dispensasjon for evt utvidet tid.

Administrasjonen i Næringsforeningen stiller med en administrativ ressurs i hver ressursgruppe for å bidra med koordinering av gruppens arbeid. NiS-kontakten sender ut innkallinger, referater, er rådgiver og følger opp saker på vegne av ressursgruppen og oppdaterer informasjon om ressursgruppen ut i medier. Møteagenda settes opp av ressursgruppeleder i samarbeid med NiS-kontakten.

Ansvar og forventinger
Ressursgruppens leder har ansvar for å:

 • Lede og å følge opp Næringsforeningens strategi og gruppens handlingsplaner.
 • Lede gruppens møter, forberede møtene sammen med administrasjonens kontakt.
 • Gi innspill til at gruppen endrer sammensetning etter intensjonen.
 • Være talerør og ta initiativ overfor administrasjon og styre.

Ressursgruppens medlemmer forventes å:

Være aktive i oppfølging og praktiske gjøremål tilknyttet prosjekter.
Delta og engasjere seg i møtene og aktuelle saker/prosjekter
Sette seg inn i Næringsforeningens mål og strategiske fokusområder.

Alle ressursgruppelederne møtes minst én gang i året for å bli kjent og få presentert styrets strategier, informere om gruppens arbeid/saker, diskutere mulig samarbeid på tvers av gruppene og hvordan synliggjøre ressursgruppene ytterligere.

Nye medlemmer skal i utgangspunktet tas opp i gruppen en til to ganger årlig. Men gruppen bestemmer selv når de har behov for flere. Alle nye medlemmer skal diskuteres i gruppen eller med leder av ressursgruppen for å sikre at potensielle kandidater har en kompetanse og et nettverk som vil styrke gruppens arbeid. Medlemmer som velger å gå ut, kan ikke selv «videreføre» sitt medlemskap til en annen person.

Økonomi
Alle medlemsmøter som ressursgruppen arrangerer skal gå i balanse og dekke kostnader til adm. (husleie, personal, fakturering etc.).

Deltakelse på medlemsarrangement i Næringsforeningen: Her betaler gruppens medlemmer vanlig medlemspris. Er medlemmet i ressursgruppen engasjerte i å lage et medlemsmøte går vedkommende gratis på dette arrangementet.

Ressursgruppearrangement ute av Rosenkildehuset: Dersom gruppen selv ønsker å legge arrangementer ol. andre steder enn Rosenkildehuset, eks. restaurantbesøk, er det hvert enkelt gruppemedlem som dekker kostnaden.

Ressursgruppemøter: I henhold til møtetidspunkt dekkes enkel servering til møtene av NiS.

Mediestrategi

Ressursgruppene oppfordres til å kontakte media: Saker og utspill skal være i tråd Næringsforeningens strategi, satsingsområder og verdier. Hovedregelen er at utspill avklares med Næringsforeningens kontakt og/eller kommunikasjonsavdeling.

Alle ressursgruppene oppfordres til å levere en kronikk/debattinnlegg i året om en aktuell sak for ressursgruppen. Kommunikasjonsavdelingen kan bistå med korreksjoner/gjennomgang av slike leserinnlegg.

Markedsføring

Næringsforeningen vil synliggjøre ressursgruppene via internett, Rosenkilden, medlemsmøter og i andre relevante sammenhenger. Medlemskapet kan brukes som et positivt tillegg i den enkeltes CV. Det å være medlem i en ressursgruppe gir en unik mulighet for å jobbe fram aktuelle saker for sin bransje eller region.

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner