Våre oppgaver

Næringsforeningen har valgt ut to fokusområder som følges spesielt opp i strategiperioden fra 2020 til 2024: «Nye muligheter» og «Den internasjonale energihovedstaden». Innenfor hvert strategisk fokusområde jobbes det med en rekke ulike prosjekter.

Bærekraft
Næringsforeningen legger til grunn FNs bærekraftsmål, både når det gjelder drift av egen organisasjon og i utøvelsen av næringspolitikk og medlemstilbud.

Medlemmene i sentrum
Vi er til for medlemmene og næringspolitikken skal være godt forankret i medlemsmassen, spesielt gjennom foreningens mange ressursgrupper. Samtidig skal vi være medlemmene øyne. I hovedsak jobber vi med to områder: næringspolitikk og medlemstilbud. Som interesseorganisasjon skal vi etablere arenaer hvor medlemmenes utfordringer og interesser settes på dagsorden og vi skal kjempe for at de får best mulig rammebetingelser for å drive næring. Vi skal være en medlemsorientert og samfunnsbevisst aktør. Næringsforeningen skal fortsatt ha en bredt sammensatt medlemsmasse og representere hele bredden i næringslivet. Næringsforeningen tilbyr sine medlemmer regionens viktigste nettverk.

Raus og samlende
Næringsforeningen ønsker å være en samlende kraft som partnere er komfortable med å samarbeid med. Når det dukker opp muligheter for regionen er det Næringsforeningens rolle å samle kreftene. Vi skal være en raus forening som heier på andre og lar andre få synlighet. Vi skal være en attraktiv partner som responderer med å levere konkrete resultater.

Klare meninger
Forskjellige meninger driver samfunnet framover! Næringsforeningen skal aktivt bidra til å fremme åpen debatt og være en tydelig, kritisk og konstruktiv motoffentlighet. Som interesseorganisasjon skal Næringsforeningen være dagsordensettende i den delen av samfunnsdebatten som omhandler næringslivet. Næringsforeningen arbeider regionalt, og er opptatt av likhet og regional forening basert på grenseløst samarbeid, dialog og regionalt lederskap.

Partipolitisk nøytral
Foreningen skal være partipolitisk nøytral. Vi driver med næringspolitikk og samarbeider til enhver tid, og fra sak til sak, med de politiske kreftene vi mener fremmer vår sak. Næringsforeningen pleier dessuten tett kontakt med kommunene, fylkeskommune, rogalandsbenken, regjering og storting og sørger for at næringslivets utfordringer i regionen blir satt på dagsorden. Foreningen skal ha også ha en ledende rolle i storbysamarbeidet mellom næringsforeningene.

Regionens attraktivitet
Vi skal bidra til å skape en region som er foretrukket å drive næringsvirksomhet i.
Det innebærer at vi skal kunne tilby konkurransedyktige rammebetingelser når det gjelder tilgang på næringsarealer, god infrastruktur, urbane kvaliteter, gode utdanningsinstitusjoner, gode planverk og et mest mulig friksjonsfritt og konstruktivt møte med offentlig sektor.

Internasjonal arbeidskraft
Stavanger-regionen har nasjonaliteter fra 180 land. Stavanger Chamber International (SCI) er et støtteprogram drevet Næringsforeningen. Vårt mål er å hjelpe lokale bedrifter med internasjonal arbeidskraft, og sørge for at de ansatte og deres familier finne seg til rette i regionen vår så raskt som mulig.  Som medlem i SCI får dine full tilgang til våre expats-program. Les mer her.

Handelskammer
Vi skal vise eksportbedriftene våre veien ut i verden. Vi er også vertskap og i mange tilfeller førstetouch for ambassader/diplomatiet, utenlandske delegasjoner og handelskamre som søker forretningspartnere i regionen.

Klyngene
Den viktigste og mest synlige aktiviteten i regionen når det gjelder omstilling og nye muligheter er etableringen av nye næringsklynger i løpet av de siste tre årene. Disse må styrkes og videreutvikles. Næringsforeningen skal etablere et tettest mulig samarbeid med flest mulig av klyngene og det skal tegnes formelle avtaler som inneholder konkrete aktiviteter som konferanser, eventuelle prosjekter og andre former for samarbeid. Næringsforeningens oppgave er å bidra til å gjøre klyngene gode.

Kunnskapshuben
Næringsforeningen skal forberede medlemsbedriftene på framtiden. Det betyr at aktivitetene våre skal innrettes mot de endringene som næringslivet vil måtte forholde seg til. Det viktigste prosjektet vårt heter derfor Nye muligheter. Hovedmålet er at bedriftene skal lykkes med å utvikle seg videre, takle endringene og at regionens næringsliv skal få flere bein å stå på.Næringsforeningen skal i strategiperioden i større grad levere relevant kunnskap til medlemsbedriftene gjennom rapporter, analyser etc. Økonomisk rapport skal videreutvikles sammen med universitetet. Det skal jobbes for relevant og forskningsbasert kunnskap gjennom samarbeid med UiS.

Kompetanse, infrastruktur, attraktivitet, digitalisering
Næringsforeningens to hovedområder er Nye muligheter og Energihovedstaden. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmene følges også følgende fire områder ekstra nøye: Kompetanse, infrastruktur, attraktivitet, digitalisering.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner