Våre oppgaver

Næringsforeningen har valgt ut sju strategiske fokusområder for perioden 2016 til 2020. De strategiske fokusområdene er infrastruktur, kompetanse, bo- og jobbattraktivitet, energi, den grenseløse regionen, nye muligheter og havnæringene. Innenfor hvert område jobbes det med ulike prosjekter.

Infrastruktur
God infrastruktur, både når det gjelder vei- og kollektiv, er avgjørende for Stavanger-regionen. Næringsforeningen skal være en pådriver, både når det gjelder framdrift og gjennomføring av eksisterende prosjekter, men også ta initiativer når det gjelder nye.
 
Kompetanse: 
Rett kompetanse er suksessfaktor nummer én i Stavanger-regionen. Innovasjon relatert til samhandlingen mellom universitet, forskning og næringsliv er det viktigste innsatsområdet. 
 
Bo- og jobbattraktivitet
Mange forutsetninger må være til stede for at regionen skal være attraktiv å bo og arbeide i. Dette er avgjørende for å tiltrekke kompetanse og bedrifter. 
  
Energi
Til grunn for Næringsforeningens arbeid ligger at oljeindustrien fortsatt vil være den viktigste næringen i de neste tiårene. Dette er en framtidsnæring som fortsatt trenger de aller beste rammebetingelser.
 
Den grenseløse regionen
Dagens kommunestruktur hemmer verdiskapingen og regionens evne til å håndtere omstilling. Næringsforeningen jobber for en storkommune på Nord-Jæren.  
 
Nye muligheter
Vi skal fortsatt leve av oljen, men også mye annet. Prosjektet Nye muligheter skal stimulere næringslivet til omstilling. Det fokuseres på de fire områdene mat, IT, helseteknologi og fornybar energi, men også andre muligheter.

Havnæringene
Hvordan skape blå vinnere og nye arbeidsplasser i havnæringene? Regjeringens nye havstrategi skal presenteres i 2017, og Stavanger-regionen må posisjonere seg.

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner