Vedtekter

Dette er vedtektene for Næringsforeningen i Stavanger-regionen, stiftet den 19. mars 2002, ved sammenslutning av Sandnes Næringsforening stiftet 27. april 1959 og Stavanger Næringsforening stiftet 18. mars 1991. Næringsforeningene ble i sin tid stiftet ved avvikling av Sandnes Handelsforening, Sandnes Industriforening, Sandnes Reiselivslag, Stavanger Handelsforening (stiftet 13. juli 1836), Stavanger Håndverk- og Industriforening og Stavanger Handelskammer.

Vedtektene ble siste gang revidert og vedtatt av generalforsamlingen 27.04.2023.

§1 Formål 
Foreningens formål er å fremme næringslivets interesser i Stavanger-regionen.
Foreningen har ikke erverv til formål. Alle aktiviteter i regi av foreningen skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler, herunder, men ikke begrenset til konkurranseloven. Foreningen skal være partipolitisk nøytral. 


§2 Medlemskap 
Foreningen kan oppta som medlemmer: 
. a)  Bedrifter innenfor handel, håndverk, industri, service og tjenesteytende 
næringer og andre relevante private selskaper. I tillegg kan det gis assosiert medlemskap (se pkt. c).

Under ett medlemskap kan det registreres flere medarbeidere som alle kan utøve medlemsrettigheter. Antall stemmeberettigede per medlemsbedrift begrenses oppad til det som er definert i henhold til virksomhetens størrelse og medlemskontingent, basert på foreningens inndeling i henhold til bedriftens størrelse:
1-5 ansatte maks en stemme.
6-15 ansatte maks to stemmer.
16-30 ansatte maks tre stemmer.
31-50 ansatte maks fire stemmer.
51-70 ansatte maks fem stemmer.
71-100 ansatte maks seks stemmer.
101-150 ansatte maks åtte stemmer.
151- og oppover maks ti stemmer.
Studenter ikke stemmerett.
Pensjonister ikke stemmerett.
Personlige medlemmer ikke stemmerett.
Gründere første år maks en stemme

Selvstendige økonomiske og juridiske enheter skal ha separate medlemskap. 

. b)  Privatpersoner, studenter og pensjonister kan tegne medlemskap på egne betingelser. Studentmedlemskap kan innvilges for studenter ved universitet og offentlig godkjente høyskoler. 

. c)  Assosiert medlemskap kan gis til offentlige institusjoner/forvaltningsbedrifter som ikke innfrir kriterier for medlemskap nevnt under de to foregående ledd. Assosierte medlemmer har rettigheter som vanlige medlemmer med unntak av stemmerett på generalforsamlinger. 

. d)  Generalforsamlingen kan oppnevne æresmedlemmer i Næringsforeningen. 

. e)  Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for ett år om gangen. Kontingenten 
kan indeksreguleres årlig, med endring i konsumprisindeksen pr. 15.10 foregående år som basis. Endringer i kontingenten utover dette fastsettes av generalforsamlingen.§ 3 Styrets sammensetning 

Styret består av ni medlemmer som alle velges av generalforsamlingen.

Leder og nestleder velges på generalforsamlingen ved egne valg.

Valgperioden for styrets medlemmer er to år. Gjenvalg kan finne sted.

Funksjonstiden i ethvert verv skal ikke overstige fire år, dog skal total funksjonstid i styret ikke overstige åtte år. 
Generalforsamlingen kan velge inntil seks vararepresentanter til styret. 
Valgperioden for vararepresentantene er ett år. Vararepresentanter innkalles etter behov.
Maksimalt ett styremedlem kan representere et assosiert medlem (feks FoU- og utdanningsinstitusjon). Styreleder- og nestledervervet kan ikke være besatt av et assosiert medlem.


§ 4 Styrets virksomhet 
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten være til stede.

Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen, så som godkjenning av budsjett, hvor ikke denne myndighet er tillagt andre organer i henhold til foreningens vedtekter. 
Styret ansetter daglig leder.

Det skal føres protokoll for styremøter og generalforsamlinger.

Når intet annet er bestemt i vedtektene fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør den fungerende styreleders stemme utslaget. 


§ 5 Rådgivende utvalg m.v. 
Overensstemmende med foreningens virksomhet og formål kan styret når det finner det hensiktsmessig opprette grupper og utvalg innenfor avgrensede fag, - bransje – eller saksområder. 


§ 6 Revisjon. 
Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen. 


§ 7 Valgkomité 
Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg inkludert revisor.

Valgkomitéen består av seks medlemmer som velges av generalforsamlingen med funksjonstid på to år. Ingen medlemmer i valgkomiteen kan ha sitt hoved-arbeidssted i en assosiert medlemsbedrift.
Hvert år trer minst ett av komitémedlemmene ut. Gjenvalg kan finne sted én gang. 
Leder velges på generalforsamlingen i eget valg.

Ved sammensetningen av valgkomité tilstrebes best mulig bransjebredde og geografisk representasjon. Likeledes skal valgkomitéen i sine kandidatforslag sørge for best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende og utøvende organer, og ta hensyn til geografisk representasjon. Styrets sammensetning skal ivareta medlemsinteressene innenfor flest mulig næringsområder. 


§ 8 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Styret fremlegger forslag til instruks for valgkomité som vedtas av generalforsamlingen.

Stemmerett ved generalforsamlingen har fremmøtte medlemmer. (Jfr. §2) 
I generalforsamlingen kan bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på generalforsamlingen må skriftlig meldes til styret senest 
halvannen måned før annonsert tidspunkt for generalforsamlingen. 
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai og skal behandle: 
1. Valg av møteleder. 

2. Godkjenning av møteinnkallingen. 

3. Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen. 

4. Styrets årsberetning. 

5. Revidert regnskap for foreningen. 

6. Fastsetting av neste års kontingent. 

7. Saker som styret eller foreningsmedlemmer ønsker forelagt generalforsamlingen. 
Disse må være innmeldt til styret senest halvannen måned før annonsert 
generalforsamling. 

8. Valg. 
. a)  Styrets leder og nestleder 

. b)  Øvrige styremedlemmer 

. c)  Revisor 

. d)  Valgkomité 

. e)  Valg til andre styrer og utvalg som det tilligger generalforsamlingen å velge, jfr. også valgkomitéens innstilling. 

Til gyldig valg av leder kreves minst halvdelen av de avgitte stemmer. Oppnår ingen av kandidatene halvparten av stemmene i første valgomgang, foretas omvalg mellom de kandidater som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet mellom disse skjer valget ved loddtrekning. 
Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det påkrevet eller når minst 50 medlemmer skriftlig krever det. Som medlemmer regnes også kontaktpersoner under et bedriftsmedlemsskap, dog begrenset oppad til 10 stemmer pr. bedrift (Jfr. §2).
I generalforsamling gjelder at ingen medlemsbedrifter (med flere kontaktpersoner) kan stemme for mer enn 5% av de avgitte stemmene i generalforsamlingen. 
En generalforsamling kan ikke fatte gyldige vedtak med mindre det er mer enn 25 stemmeberettigede medlemmer til stede. 


§ 9 Utmeldelse. Eksklusjon 
Utmeldelse skjer skriftlig innen 31. desember.

Kreves noe medlem utelukket av foreningen, skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem kan innanke saken til generalforsamlingen, som avgjør den med simpelt flertall. Ankefristen er tre uker. 
Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling. 


§ 10 Vedtektsendring 
Forslag til forandring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Likeledes kan foreningens medlemmer fremsette forslag til forandring, når det skjer ved skriftlig forslag til styret innen 31. desember. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig med innkalling til generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer. En generalforsamling kan ikke fatte gyldige vedtak om vedtektsendringer med mindre det er mer enn 50 stemmeberettigede medlemmer til stede. 


§ 11 Oppløsning. Fusjon 
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 50 av foreningens medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede og skal sendes foreningens medlemmer minst 1 måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som innkalles med én måneds varsel.

Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og § 12.

For gyldig vedtak kreves minst 3⁄4 av de avgitte stemmer i hver av de to generalforsamlingene.
Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning.
En generalforsamling kan ikke fatte gyldige vedtak om oppløsning eller fusjon med mindre det er mer enn 50 stemmeberettigede medlemmer til stede. 


§ 12 Foreningens midler ved oppløsning 
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelse av denne, til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner