Henter milliarder til investeringer

Henter milliarder til investeringer

Tunge aktører i regionen er i ferd med å etablere investeringsfond for milliarder av kroner.
12.juni 2019 Ståle Frafjord

Felles for de fleste av dem er et ønske om å investere i nye og bærekraftige ideer, nye teknologiske løsninger og selskap som kan bidra positivt i den omstillingsprosessen regionen er inne i. Målet er også å få til et slagkraftig og større finansielt miljø som på sikt kan få store konsekvenser både for etablering av nye arbeidsplasser og for regionens fremtidige tiltreknings- og konkurransekraft. 

Stavanger-regionen har en økonomi i omstilling, men mangler et kraftfullt kapitalmiljø for investeringer i tidlig fase.Det ønsker blant andre tidligere investeringsdirektør i Oljefondet, Øyvind G. Schanke, å gjøre noe med.  

Går alt etter planen vil et nytt venturefond med en investeringskapital på 400 til 500 millioner være på plass i Stavanger til høsten. Bak står tunge og erfarne aktører i finansmiljøet. 

 

Lokale bedrifter

Med lokale bedrifter som Smedvig, SpareBank 1 SR-Bank, Lyse, DSD og TD Veen i ryggen, arbeider Schanke med å skape et slagkraftig miljø for tidligfaseinvesteringer gjennom et nytt venturefond. Målet er også å få på plass et større finansielt miljø i regionen gjennom rekruttering og kompetanse. 

Schanke hadde jobbet i Oljefondet i over 15 år da han i februar 2017 overtok som administrerende direktør i Skagenfondene. De siste to årene i Oljefondet arbeidet han som investeringsdirektør med base i London. Da hadde fondet en forvaltningskapital på 7.400 milliarder kroner.  

I mai i fjor gikk Schanke av som toppleder i Skagen etter at Storebrand gikk inn på eiersiden. Den opprinnelige planen var å dra tilbake til London eller flytte til Oslo, men flytteplanene er nå lagt vekk. Siden januar har han arbeidet fulltid med et  nytt venturefond med base i Stavanger, etter et initiativ fra Lyse, SpareBank 1 SR-Bank og Smedvig. 

– Jo mer jeg så på dette, jo mer spennende syntes jeg det var. Det skyldes også at det er mye positivitet i byen og i regionen, sier Schanke. 

 

To fond 

Selskapet 4D Venture Capital management ble etablert formelt i vår. På sikt er visjonen å etablere to fond: 4D Venture Edge som et tidligfase og såkornselskap med mål om 400-500 millioner i forvaltningskapital, og 4D Venture Scale som vil invester i skaleringsfasen og som har et mål om 400 millioner i startkapital og én til 1,5 milliarder kroner i langsiktig kapital. 

I første omgang har man søkt Innovasjon Norge om såkornmidler på 150 millioner kroner. Søknaden ble sendt i slutten av mai og konkurransen om kronene er hard. En avgjørelse blir trolig ikke tatt før etter sommeren. I tillegg til eventuelle midler fra Innovasjon Norge, vil trolig både DSD og TD Veen vil gå inn med penger i tillegg til Lyse, SpareBank 1 SR-Bank og Smedvig – om Schanke lykkes. 

 

Spennende 

– Det å få på plass et skaleringsfond vil være minst like viktig. Ser man på det norske totale venturemiljøet har de som var i midten blitt rene oppkjøpsfond, mens man har mange andre miljøer som driver med såkorn- og tidligfasevirksomhet. Det nesten ingen i mellom der. Jeg tenker at de synergiene man kan få ved både å ha tidligfaseinvesteringer og et skaleringsfond kan bli veldig spennende. 

Den opprinnelige grunntanken fra Lyse, SpareBank 1 SR-Bank og Smedvig har vært å skape et miljø som gir ringvirkninger i forhold til omstilling i økonomien og sysselsetting 

– Derfor er også målsettingen å skape noe større og permanent som i seg selv er bærekraftig. 

Schanke har blant annet fått med seg Jørn Bergeland og Frank Blaker fra Procom Venture i etableringen av fondet. Procom Venture i sin nåværende form er inne i en avslutningsfase, og begge har lang erfaring med tidligfaseselskaper. Dersom svaret fra Innovasjon Norge blir positivt, regner Schanke med å ha en fast stab på plass med base i Stavanger i løpet av høsten. 

– Får vi til et skaleringsfond til vil det også gi oss litt større muligheter til å ansette unge som kan være med å bygge opp et større miljø i regionen, sier Schanke. 

 

Økosystem 

Planen er at venturefondet skal ha base i Stavanger, men at fondet er nasjonalt. Dette er også forutsetningen for å få tildelt såkornmidlene fra Innovasjon Norge.  

– Det vi vil prøve å få til er å skape et større økosystem rundt dette. Det er mange gode initiativ for tiden. Det som mangler er en spydspiss når det gjelder kapital. Klarer vi å samlokalisere en god del av disse tingene og bli gode på visse ting, vil det være veldig bra, sier Schanke. 

Det initiativtakerne ser for seg er å satse på flere områder. Smart City er en av dem, mobilitet, fornybar energi, kunnskap og digital infrastruktur, helseteknologi, fintech og livet under vann er andre. 

– Smarte samfunn, som er nært knyttet opp mot Smart City og Nordic Edge, er et naturlig satsningsområde. Her er også Stavanger kommune veldig fremoverlent. Digital helse er et annet viktig område, spesielt knyttet til velferdsteknologi. Det er også naturlig å se dette i sammenheng med det man får til på helsecampus på Ullandhaug. 

Flere samarbeidsavtaler er allerede skrevet, avtaler som i første rekke innebærer økt kunnskap om selskaper som ulike miljøer og institusjoner over hele landet har i sin portefølje. 

 

Globalt 

Stavanger-regionen har over mange år hatt mye kapital tilgjengelig, kapital som i høy grad er investert i olje og gass. 

– Den store styrken til regionen kulturelt sett er at man ser vest- og sørover. Det er det globale markedet som er mest interessant. Vi er ikke interessert i selskapet som skal bli størst i Norge, men som vil ta et lite domene og som har globale ambisjoner. Da kreves det både kapital og en helt annen oppfølging av disse selskapene. 

Kapital handler også om kompetanse, mener Schanke. Regionen har trukket til seg mye kapital innenfor olje og gass som følge av den kompetansen som er opparbeidet og som foreligger.  

– Helsebedrifter har hatt større problemer med å hente kapital. Det skyldes også at kompetansen har vært mindre. Det er noe man må bygge opp. Men samtidig ser man også at det er mye som er overførbart fra olje og gass. 

 

Positivt 

– Kan det bli et problem at flere investerings- og venturefond etableres i regionen i samme tidsrom? 

– Det kan kanskje føre til økt konkurranse om å hente inn kapitalen. Men når den først er der er dette bare positivt. Et slikt økosystem bare øker den generelle kompetansen. Det at Nysnø er etablert i Stavanger er veldig positivt, også at det blir flere miljøer med overlappende mandater. Da løfter man det totale. Man skaper også økt tiltrekningskraft, som igjen gjør at flere bedrifter kan etablere seg i regionen.  

Tidligfaseinvesteringer i Norge har generelt ikke vært veldig lukrativt. Det er det mange årsaker til, men bildet er endret, sier Schanke. 

– Nå er det en helt annen positiv oppmerksomhet om gründere og oppstartsselskap, og en større politisk forståelse – ikke minst i Stavanger. Det er blitt viktig å ta vare på, og det er disse vi skal leve av i fremtiden.  

 

Laerdal

Helt siden moderne gjenopplivingsmetoder ble oppdaget rundt 1960, har Laerdal-konsernet hatt som mål å redde flere liv. Nå etablerer selskapet et nytt venturefond, og jakter både på norske og internasjonale løsninger.  

 Ved hjelp av Laerdal Million Lives Fund, ønsker selskapet å investere i bærekraftige løsninger og finansiere smarte entreprenører. Fondet får en forvaltningskapital på 100 millioner dollar – nær 900 millioner kroner. 

– Også vi må tenke omstilling. Skal man få med seg det som skjer på dette området, må vi tenke annerledes og friere, sier Gudleik Njå, administrerende direktør i Lærdal Finans. 

Han leder nå også arbeidet med etableringen av Laerdal Million Lives Fund. 

Laerdal Medical har over mange år utviklet seg til et internasjonalt konsern med nær 1600 ansatte i 25 land – og utviklingsavdelinger både i Stavanger, København, India og USA. Gjennom donasjoner fra Laerdal Medical, ble Laerdals medisinske forskningsfond opprettet i 1980. I 2004 donerte Tore Lærdal og hans to søsken Astrid og Åge driftseiendommen til Laerdal til fondet, som derved fikk en kraftig økt kapitalbase. Seks år senere ble det etablert et not-for-profit søsterselskap, Laerdal Global Health – for å bidra til å redusere mødre- og spedbarnsdødelighet i lavressursland. 

Venture 

I løpet av sommeren håper man å ha på plass en organisasjon med fire ansatte som får ansvaret for å investere i bærekraftige og skalerbare løsninger ved hjelp av midler fra Laerdal Million Lives Fund. 

– Vi ser at det skjer mye innenfor både ny teknologi og nye forretningsmodeller. Disruptive forretningsmodeller utfordrer etablerte modeller, og vi har mye å lære. Vår hovedvisjon er å redde flere liv, og vi er opptatt av å omsette medisinsk kunnskap til kliniske resultater. Da ønsker vi også å få mer innsyn i det som skjer innen tidligfaseinvesteringer globalt som både kan gjøre oss og våre partnere enda mer effektive i å redde liv, sier Njå. 

Laerdal Million Lives Fund er et SDG3 venture fond som skal bidra til at Laerdal sammen med partnere kan nå målet om å hjelpe til med å redde én million flere liv hvert år innen 2030. Fondet er et såkalt corporate venture initiativ, der selskapet ønsker å investere mer i tidlig fase utenfor eksisterende forretningsmodell. Både for å lære, men også for å få tilgang til kunnskap, teknologi og smarte løsninger som på sikt også kan bli relevant for den operative virksomheten i selskapet.  

 

Bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål om helse for alle, har som delmål blant annet å redusere barnedødeligheten med fire millioner, ved ulike typer ulykker med tre millioner, og som følge av plutselig hjertestans med over én million i tidsperioden 2010 til 2030.  

– For å bidra til dette er det også nylig gitt tilsagn om 120 millioner dollar i implementerings- og forskningsstøtte gjennom Laerdal Global Health og Lærdal-Fondet, sier Tore Lærdal. 

Oppstarten av Laerdal Million Lives Fund innebærer at selskapet i første omgang øremerker 100 millioner dollar av egne midler til fondet. Andre strategisk relevante investorer kan etter hvert bli invitert med. Teamet som nå rekrutteres til å lede fondet forventes å bli lokalisert dels i Norge, dels i San Fransisco-området og eventuelt i andre innovasjonshuber. 

– Mandatet blir globalt, og vi rekrutterer globalt. I tillegg til å investere direkte i tidligfaseselskaper, skal vi også investere i noen akseleratorprogram og noen få venturefond som lyttepost inn mot markedet, sier Njå. 

 

Internasjonalt 

– Er det i første rekke snakk om investeringer internasjonalt? 

– Det kan også være i Norge, men 98 prosent av vår omsetning er i dag internasjonalt. Finner vi noe lokalt, vil det være strålende, men innenfor vår nisje er markedet globalt. Over 50 prosent av det vi gjør er på området mødre og barn, men vi skal også jobbe med slag, plutselig hjertestans og uhell. Vi vil være veldig fokusert på preventive tiltak.  

En av utfordringen innenfor helseområdet i dag er at mye av venturekapitalen investeres innenfor sykdomsområder der betalingsviljen er størst. 

– Det som forhindrer at mennesker blir syke, er ikke like attraktivt. Det ser vi spesielt innenfor området mødre og barn der bare en håndfull investorer har dette på agendaen, sier Njå. 

– Ser dere allerede for dere selskaper man ønsker å gå inn i? 

– Vi har allerede en bra pipeline med ideer, og etter en artikkel i DN har vi også fått flere henvendelser både fra Norge og utlandet. Innenfor videoteknologi er Norge blant de ledende nasjonene, i tilknytning til sensorteknikk skjer det også mye bra. Det finnes områder med spesialkompetanse her til lands og det er om å gjøre å finne de beste miljøene og se hva man kan ta videre, sier Njå. 

 

Bygge kompetanse 

For Laerdal er det viktig å gi ventureselskapene albuerom for å utvikle seg innen sine definerte kompetanse og utviklingsområder.  

– Samtidig så vil det være et klart mål at selskapene man tilknytter seg har utviklet teknologi og kompetanse som komplementerer den kompetansen Laerdal selv har utviklet. Det vil gi rom for læring og kunne bidra til økt effekt for selskapets totale leveringer. I en tid hvor teknologiendringene skjer raskere og raskere, er det viktig for selskapet å ha partnerskap og innovasjon på utsiden. Ikke for å erstatte egen utvikling, men for å komplementere denne.  

 


Forvalter flere titalls milliarder 

Bare i løpet av de siste par årene har minst fem store investeringsfond blitt etablert eller er i ferd med å etablere seg i regionen. 

Disse fondene alene har som mål å ha på plass mellom sju og åtte milliarder kroner i kapital i nær fremtid. I tillegg finnes det også en rekke andre investeringsselskap med hovedkontor eller avdelingskontor i regionen som også vil investere milliarder i bedrifter. Andre selskap er rene investerings- eller forvaltningsselskap.  

 

Her er en oversikt over noen av selskapene: 

Laerdal Million Lives Fund, Stavanger. Etablert i 2019. Et venturefond som har som mål å investere i selskaper som vil bidra til å oppnå FNs bærekraftmål om helse for alle. Forvaltningskapital på 900 millioner kroner. 

4d Venture Capital Management, Stavanger. Etablert 2019. Bak venturefondet står tidligere Skagen-direktør Øyvind G. Schanke og partnere som Lyse, Smedvig AS, Sparebank 1 SR-Bank, Lyse AS, DSD og TD Veen. Har som mål å reise totalt én til 1,5 milliarder i langsiktig kapital.  

Playbook17, Stavanger. Etablert 2019. Nytt bærekraftfond basert på FNs bærekraftmål. Har som mål å hente inn mellom 1,3 og 1,7 milliarder kroner. Bak fondet står blant annet Tore Gjedebo og Peter Fusdahl. Tidligere skøyteløper Johan Olav Koss er nylig ansatt i selskapet. 

Link Venture Capital, Stavanger. Etablert i 2018. Tidligfase venture fond. Bak selskapet står Stian A. Wathne og Elisabeth Øvstebø, og målet er å skaffe penger til selskaper som etablerer seg her i regionen. Forvaltningskapitalen var i fjor på cirka 200 millioner kroner. Målet er én milliard kroner innen fire år. 

Nysnø, Stavanger. Etablert i 2015, operativt fra 2018. Statlig fornybarfond som investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Forvaltningskapital per i dag på 500 millioner kroner, målet er én milliard i løpet av neste år. 

Salt Value, Stavanger. Etablert i 2016. Forvaltes av Harald Espedal. Forvaltningskapital på cirka 400 millioner kroner. 

Sprettert, Stavanger. Etablert i 2016. En gruppe investorer (Magnus Jepson, Halvor Øgreid, Erik Ålgård, Christian Rokseth og Jo Håvard Borsheim) som så langt har investert 25 millioner  i tidligfase teknologiselskaper,  spesielt knyttet til robotikk, automatisering og kunstig intelligens.  

Equinor Technology Venture, Stavanger. Investerer I start-ups som jobber med teknologi som kan hjelpe å finne mer olje og gass, øke produksjonsraten, redusere kostander, redusere CO2-fotavtrykk og øke sikkerheten. Har investert i over 60 selskaper siden 2001. Midler til å investere kommer fra morselskapet og investeringsnivået varierer. 

Energy Ventures, Stavanger – med kontorer i Houston og Aberdeen. Etablert i 2009. Selskapet er et såkalt private equity-fond som investerer i  bedrifter  som ikke er notert på børs. Forvalter verdier for cirka sju milliarder kroner. 

Progressus, Stavanger. Etablert i 2006. Investerer kapital og kompetanse i vekstselskaper i olje-, gass- og teknologisektoren. Forvalter to private equity-fond med en forpliktet kapitalbase på 550 millioner kroner. 

Procom Venture, Stavanger. Etablert i 2002. Overtok i 2009 forvaltningen av Såkorninvest i 2009. Har investert i selskaper knyttet til energi og biotech, men er nå under avvikling i sin nåværende form.  

Camar, Stavanger. Etablert i 1994. Investerer i ulike bransjer, og satser på langsiktige investeringer og en aktiv eierrolle. Forvaltningskapital: 1,2 milliarder kroner. Ordfører Christine Sagen Helgø er ansatt som investeringsdirektør i selskapet fra 1. januar 2020. 

HitecVision, Stavanger. Etablert i 1994. Et privat equityæ-investorselskap med fokus på oppstrøms olje- og gassindustri. Selskapet forvalter fem aktive private equity-fond med en samlet engasjert kapitalbase på over 40 milliarder kroner. 

 

Andre investerings- eller forvaltningsselskap 

Skagenfondene, Stavanger. Etablert i 1993. Selskap som driver med fondsforvaltning med globale aksje- og rentefond som spesialfelt.  Forvaltningskapital på 58 milliarder kroner. 

Stavanger Venture, Stavanger. Etablert i 2010.  Er ikke et fond, men et privat investeringselskap som er eid av TD Veen, Kjell Skappel og Espen Fjogstad. Stavanger Egenkapital på 360 millioner, invester i teknologi, agnel, seed og growth fase. Har investeringer i US, Canada, UK og Norge. TD Veen AS har egenkapital på 2 000 millioner, i tillegg til børs, fond, rentepapirer etc, invester TD Veen AS stoe deler av kaptialen i venture / vekst fasen. Både teknologi, biotech , med fokus på grønn teknologi i Norge og utlandet.

Pareto Wealth Management, hovedkontor i Oslo – kontor i Stavanger. Etablert 1991. Vil fra juni få selskap av Yngve Torvanger Jordal fra moderselskapet i Oslo. Hans jobb blir å forvalte morselskapets kapital på cirka ti milliarder kroner. 

Optimum, hovedkontor i Bergen – kontor i Stavanger. Arbeider innenfor kapitalforvaltning.  Etablert i 1996. Total forvaltningskapital på fem milliarder kroner. 

Grieg Investor, hovedkontor Oslo – kontor i Stavanger. Forvaltningskapital på om lag 60 milliarder kroner. 

Avanto Capital, Stavanger. Etablert i 2015. Fokuserer på annenhåndsmarkedet for private Equity og unoterte investeringer. 

 

Kraft Finans, Sandnes. Etablert i 2001. Driver med investeringsrådgivning og aktiv forvaltning. 

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner