Knusende rapport for Bymiljøpakken
PwC sin rapport om økonomistyringen er knusende.

Knusende rapport for Bymiljøpakken

Revisjonselskapet PwC la i dag frem en knusende rapport om økonomistyringen i forbindelse med Bymiljøpakken. Kritikken rammer både fylkeskommunen, sekretariatet for Bymiljøpakken og Statens vegvesen.
30.september 2020 Av Ståle Frafjord

Rapporten tar for seg gjennomgangen av overføringen av Nord-Jærenpakken til Bymiljøpakken, og ble lagt frem for politikerne i styringsgruppen for Bymiljøpakken i dag.
Slik PwC vurderer arbeidet som er gjort, har det verken forut for eller etter 1. juli 2017 foreligget rapportering på prosjektene i Nord-Jærenpakken som har vært egnet som styringsverktøy. Det har heller ikke vært tilfredsstillende rapportering på enkeltprosjekter.
I presentasjon av rapporten i dag går det frem at i den løpende rapporteringen om økonomien i prosjektet fra Statens vegvesen til fylkeskommunen, har ikke prosjektene i Nord-Jærenpakken vært skilt ut. Det har ført til at man ikke har fått en samlet oversikt over prosjektene i pakken, verken månedlig eller årlig.

Ikke tilrettelagt
Rapporteringen har heller ikke tilrettelagt for informasjon om økonomisk status og avvik, da tallene ikke holdes opp mot budsjett og fremdrift. Det eneste dokumentet som har gitt en form for samlet oversikt over prosjektene i pakken, inkludert prognoser for prosjektene, er en finansieringsplan utarbeidet av Statens vegvesen. Denne er med ujevne mellomrom presentert for styringsgruppen i Nord-Jærenpakken. Finansieringsplanen har ikke inkludert alle inntekter og kostnader, og synes heller ikke å ha vært oppdatert med korrekte historiske tall og prognoser, mener PwC.
« Allikevel er siste versjon av finansieringsplanen, datert 22. mars 2017, det nærmeste vi kommer en samlet prognose for kostnader for gjenværende prosjekter i pakken. Denne viser et forventet likviditetsoverskudd på kr. 879 mill. ved utgangen av 2018», heter det i rapporten.

Manglende ansvar
PwCs vurdering er at det særlig har manglet et klart ansvar for den tidligere Nord-Jærenpakken som etter overføringen til Bymiljøpakken, og sier:
«Styringsgruppen og sekretariatet i Bymiljøpakken synes å ha fokusert på de nye prosjektene i Bymiljøpakken, uten å ta ansvar for å skaffe fullstendig oversikt over prosjektene overført fra Nord-Jærenpakken.»
Videre heter det:
«Dette kan muligens forklares med signalet fra SVV om et stort forventet likviditetsoverskudd knyttet til disse prosjektene og en forventning om tidlig orientering fra SVV dersom det endret seg.»

Økonomisk status
PwC viser til at det verken forut for eller etter 1. juli 2017 blitt rapportert på prosjektene i Nord-Jærenpakken på en måte egnet som styringsverktøy. Det har heller ikke vært tilfredsstillende rapportering på enkeltprosjekter, og ingen av de involverte aktørene har fulgt opp den mangelfulle rapporteringen:

 • Statens vegvesen har ikke ikke gitt særlig rapportering på prosjektene fra Nord-Jærenpakken, og heller ikke fulgt opp plikten til å rapportere på avvik til fylkeskommunen og styringsgruppen.
 • Rogaland fylkeskommune har ikke i tilstrekkelig grad etterspurt status på fylkesvegsprosjektene i pakken.
 • Sekretariatet og styringsgruppen har ikke etterspurt samlet oversikt over status. Bymiljøpakkens årsrapporter fra etter 1. juli 2017 er misvisende hva gjelder prosjektene fra Nord-Jærenpakken.
 • SVV har verken månedlig eller årlig rapportert på en slik måte at det er gitt en fullstendig samlet oversikt over prosjektene i pakken.
 • Rapporteringen har ikke gitt status på fremdrift holdt opp mot budsjett og total prognose.
 • Finansieringsplanen datert 22. mars 2017 fra SVV er det eneste dokumentet som minner om en samlet prognose for kostnader for gjenværende prosjekter i Nord-Jærenpakken.
 • Den anslår et likviditetsoverskudd på kr. 879 mill., men har ikke inkludert alle inntekter og utgifter, ei heller er den oppdatert med korrekte historiske tall og prognoser.
 • Gjeld til trafikanter på kr. 262 mill. er tatt med som likvide midler i beregningen av overskudd.
 • Likviditetsoverskuddet er likevel lagt til grunn i inntektsberegninger og handlingsprogram i Bymiljøpakken.

Manglende kontroll
Per 1. juli 2017 forelå det ingen korrekt oversikt over statusen i pakken. Dette omfatter:

 • Hvilke prosjekter som er pågående og som blir overført til Bymiljøpakken.
 • Faktisk økonomisk status på påløpte kostnader i hvert enkelt prosjekt sammenholdt med fremdriften i prosjektet.
 • Prognoser på fremtidige kostnader og inntekter for prosjektene.

PwC viser også til at det avsluttende regnskapet utarbeidet av Statens vegvesen, behandlet i styringsgruppen i desember 2017, inneholder et uriktig antall pågående prosjekter.
«Regnskapet inneholder heller ikke opplysninger om faktisk økonomisk status eller prognoser på fremtidige kostnader og inntekter, kun hva som er påløpt frem til 30. juni 2017 i prosjektene .»

Løpende rapportering  
Statens vegvesen har heller ikke rapportert på prosjektene i Nord-Jærenpakken til sekretariatet, kun på øvrige prosjekter i Bymiljøpakken, skriver PwC:
«SVV sine årsapporter til RFK er villedende hva gjelder fremdrift i prosjekter i Nord-Jærenpakken, og gir inntrykk av at merforbruk knytter seg til økt fremdrift, mens realiteten er at SVV vet at totalkostnadene ville øke.»
Og videre:
«SVV har ikke i tilstrekkelig grad rapportert avvik - verken til RFK på fylkesveger eller til styringsgruppen på riksveger og fylkesveger.»

Oppfølging
Verken sekretariatet eller styringsgruppen har fulgt opp manglende rapportering, påpeker PwC.  Bymiljøpakkens årsrapporter omtaler heller ikke alle prosjektene i Nord-Jærenpakken. For de som omtales gis det et ufullstendig bilde av status, da kun årets kostnader redegjøres for.
Når det gjelder rekvirering av bompenger, synes det å ha vært mulig å rekvirere høyere beløp enn det som årlig var budsjettert per prosjekt, så lenge dette lå innenfor den totale rammen for hva SVV kunne rekvirere fra bompengeselskapet det samme året, mener PwC:
«På denne måten har SVV hatt mulighet til å dekke høyere kostnader på enkelte prosjekter enn det som er budsjettert ved bruk av bompenger. Slik det frem til nå har fungert, har overskridelser i enkeltprosjekter først blitt synlige ved endringer av total prognose med mindre SVV har rapportert avvik.»
Rogaland fylkeskommunen overtok ansvaret for rekvisisjon av bompenger fra 1. januar 2020.

Læringspunkter
PwC peker også på en frekke læringspunkyter i kjølvannet av arbeidet md Bymiljøpakken, og lister opp følgnde punkter:

 • Én aktør med overordnet ansvar for pakkens prosjekter
 • Regelmessig rapportering
 • Økt kvalitet på økonomisk rapportering
 • Tilstrekkelige ressurser sekretariatet

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner