Nå skal Østre havn utvikles 
Dette er de nye og store utbyggingsområdet i Stavanger sentrum (Foto: Bitmap) 

Nå skal Østre havn utvikles 

Allerede neste år kan planprogram for utbyggingen av Østre havn i Stavanger foreligge. Stavanger utvikling KF og Stavangerregionen Havn IKS samarbeider nå om utviklingen av det nye utbyggingsområdet i sentrum.
30.november 2019 Av Ståle Frafjord

Selskapene er allerede i gang med å utarbeide et felles planprogram for hele området mellom Bekhuskaien og Holmen, sammen med Stavanger kommune. Når planen foreligger om ca ett år, skal forslaget ut på høring. Etter endelig vedtak skal hvert enkelt område eller pir som omfattes av planen detaljreguleres. 

Hovedmålet med samarbeidet er å sikre en god inngang til en helhetlig og gjennomførbar utvikling av havnefronten til næring- og boligbebyggelse, og samtidig ivareta behovet for havnefunksjoner. Stavangerregionen Havn sin eierandel og engasjement skal sikre en utvikling av verdier til finansiering av havneinfrastruktur. 

– Vi fant hverandre egentlig gjennom arbeidet med den nye sentrumsplanen for Stavanger, der vi så at vi hadde mye til felles. Vår oppgave er på vegne av kommunen å bistå i forbindelse med utvikling og prosjekter, mens Stavangerregionen Havn sitter som grunneier, forvalter og drifter av havneområdene, sier daglig leder i Stavanger utvikling, Hans Kjetil Aas. 

Stavanger utvikling er et kommunalt foretak som skal eie, utvikle og realisere kommunens utviklingseiendommer. Samarbeidsavtalen mellom de to selskapene ble vedtatt tidligere i høst av bystyret i Stavanger.  

 

Definerer 

Sentrumsplanen definerer hvilken havneaktivitet man skal ha i området. Den er endret i forhold til dagens drift. Bekhuskaien utgår som ventekai for offshore fartøy, uten at det er satt en frist for når. Rutebåttrafikk skal fortsatt bestå, og samtidig skal det etableres en småbåthavn. 

– Det vi har jobbet sammen med Stavanger utvikling om er en strategi for hvordan vi kan gjennomføre transformasjonen i området, sier Hilde Frøyland, arealutvikler i Stavangerregionen Havn. 

– De mulighetene som ligger i den nye sentrumsplanen, krever noe helt nytt av oss. Vi har aldri tenkt på oss selv som en eiendomsutvikler, men en havneutvikler. Det betyr at vi må ta vare på de verdiene som ligger i området, foredle disse og bruke dem inn i andre prosjekt. For oss er det av stor interesse å være med på et stykke av utviklingen, både for å ivareta havnens interesser, unngå at det etableres noe som er i konflikt med havneaktiviteten og at det skapes nye verdier, sier Merete Eik, havnedirektør i Stavangerregionen Havn. 

Det innebærer også at det kan være aktuelt å invitere private aktører inn etter hvert i de enkeltstående prosjektene som er planlagt i området. 

 

Knutepunkt 

Fiskepiren skal fortsatt være et knutepunkt for folk mellom sjø og land.  Bystyrevedtaket av sentrumsplanen forutsetter at Jorenholmen parkeringshus skal rives, og erstattes med et nytt parkeringshus for 800 biler på Fiskepiren. Kommunen ser for seg 115 000 nye kvadratmeter fordelt til bolig og næring i Østre havn. Det henger også sammen med at det er gitt rom for nye utfyllinger. Arbeidsfellesskapet Stavanger utvikling og Stavangerregionen Havn er i gang med et arbeid for å se på hvor realiserbart det er.  

– Det dreier seg om de tekniske og økonomiske forholdene er på plass for å kunne gjennomføre utfyllinger, sier Hilde Frøyland. 

– Østre havn er noe helt annet enn å rulle ut et område på Madla eller Revheim. Den største jobben blir å kvalitetssikre og få frem tallene for hva som faktisk er gjennomførbart. Det er et ekstremt komplisert område både i forhold til logistikk, teknisk infrastruktur og kostnader, sier Aas. 

 

Potensiale 

I arbeidet med planprogrammet gjennomføres det også en overordnet markedsvurdering.  

– Det vi da ser på er om det faktisk er potensiale til å bygge 115 000 kvadratmeter som sentrumsplanen legger til grunn. Vi kartlegger også grunnforholdene, ser på tekniske tilstandsrapporter på kaiene, kalkyler for utbygging av kaiene og på antatte kostnader til rekkefølgekrav, sier Frøyland. 

Stavangeregionen Havn har ikke som intensjon å bli en betydelig eiendomsaktør som en konsekvens av utbyggingen i Østre havn. Havnedirektør Merete Eik ser for seg flere muligheter. 

– Intensjonen er å være med et stykke på vei i utviklingen av eiendommene og selge det til private for realisering, sier Merete Eik. Havnerelaterte eiendommer og bygninger skal vi eie selv. 

 

Mobilitet 

– Det vi håper på er å få til et veldig godt mobilitetsknutepunkt mellom sjø og land i dette området.  Det betyr i praksis at en skal kunne reise enkelt uten å være avhengig av bil, et gjennom et godt rutetilbud på sjøen ta deg videre til bestemmelsesstedet med annen kommunikasjon. I tillegg er det også et vekstpotensial i form av turisme som ønsker å dra videre sjøveien. Det vil prege Østre havn. Vi jobber også med en vannbuss som kan gå rundt i havnebassenget nær sentrum og som vil ha base ved Fiskepiren. Et annet stort element er en utvidet gjestehavn, at Holmen kan bli en ny by-brygge og at veteranbåtmiljøet får et tilbud rundt Geoparken. Det er viktig at det tilrettelegges for aktivitet i disse områdene, sier Frøyland 

Holmen er et av de viktigste områdene i sentrum der det skal skapes ny aktivitet. Her ligger også det største utfyllingsområde.  

– Det å få et stort nok utbyggingsvolum er veldig viktig. Samlet nytt landareal der det er sjø i dag er på ca 30 000 kvadratmeter, og inkludert i dette er nye kaier i front. Ca halvparten vil frigjøres til utbygging, sier Frøyland. 

 

 

 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner