240 mrd skal investeres på norsk sokkel i 2024

De neste årene vil det være et gjennomgående høyt investeringsnivå på norsk sokkel og samlet kan prosjektene under de midlertidige skatteendringene gi staten inntekter på 747 milliarder kroner.
13.desember 2023 Offshore Norge
Illustrasjonsfoto: Jonny Engelsvoll/Equinor

Offshore Norge har lagt frem investeringsanalysen for norsk sokkel for perioden 2024-2028.

Totale investeringer for 2024 anslås til 240 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 9 prosent fra 2023 til 2024 målt i faste priser. Dette er en noe høyere vekst enn hva vi anslo på samme tid i fjor. Dette forklares i hovedsak av økt omfang på enkelte pågående utbyggingsprosjekter, samt noen modifikasjonsprosjekter på felt i drift.

I tillegg ser vi en tendens til at noen investeringer som var planlagt senere nå kommer i 2023 og 2024. Dette er gjort for å sikre ønsket fremdrift i prosjektene. Samtidig ser vi økt aktivitet knyttet til leting og konseptstudier i 2024 sammenlignet med hva vi anslo for ett år siden.

– De neste årene kan vi forvente et høyt investeringsnivå. Det gir arbeidsplasser i store og små leverandørbedrifter i hele landet, vil være viktig for å sikre Europa pålitelig energi og gir viktige inntekter til fellesskapet, sier sjeføkonom Marius Menth Andersen.

Etter 2024 anslås de totale investeringene å falle gradvis mot 2027. Investeringene vil likevel ligge på et høyt nivå i årene som kommer. Dette har sammenheng med at det ble sanksjonert et stort antall prosjekter ved utgangen av 2022.

– Skal vi sikre nye investeringer for å opprettholde produksjonen i årene som kommer, er tilgang på areal og stabilitet i skattepolitikken avgjørende. Produksjonen på sokkelen vil reduseres fremover og da er det viktig at det totale virkemiddelapparatet og rammebetingelsene ikke svekker konkurransekraften, men bidrar til aktivitet, lønnsom produksjon og verdiskaping, fortsetter Andersen

Sammenlignet med fjorårets anslag bidrar bla økte priser på ulike varer og tjenester til å løfte investeringsanslagene. En svekket krone forsterker effekten. Økt aktivitet bidrar også til oppjusteringen.

De midlertidige skatteendringene har ikke ført til ulønnsomme prosjekter

I juni 2020 vedtok et bredt flertall på stortinget midlertidige regler i petroleumsskatten. De skulle sikre at aktiviteten og sysselsettingen ble opprettholdt gjennom den usikre perioden med pandemi og oljepriskrig. Investeringsanalysene publisert mellom 2020 og 2023 viser at de midlertidige reglene har fungert etter hensikten. Investeringsutviklingen på norsk sokkel har vært stabil de siste årene.

En betydelig andel av den fremtidige kontantstrømmen fra disse prosjektene vil tilfalle staten gjennom petroleumsskattesystemet og statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Rystad Energy har på oppdrag fra Offshore Norge anslått statens inntekter fra prosjektene som faller innunder det midlertidige petroleumsskattesystemet. I deres basis-scenario anslår de statens nettoinntekter fra prosjektene under de midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet til 747 milliarder kroner, i 2023 verdi. Målt som nåverdi med 7 prosent reell diskontering er anslaget 388 milliarder kroner. Den høye netto nåverdien ved 7 prosent diskontering viser at det forventes en betydelig ekstragevinst utover et normalt avkastningskrav.

– De midlertidige skatteendringene bidro til å sikre aktivitet og arbeidsplasser gjennom en usikker tid og var svært viktig for industrien. Samtidig ser vi at endringene kommer fellesskapet til gode og at det ikke har ikke ført til sanksjonering av ulønnsomme prosjekter, avslutter Andersen.


Om investeringsanalysen:

Olje- og gassnæringens investeringsanalyse for norsk sokkel er utarbeidet av Offshore Norge. Analysen gis ut årlig, og gir anslag for investeringsaktiviteten på norsk sokkel de neste fem årene basert på selskapenes egne investeringsplaner ved utgangen av inneværende år.

Rapporten er ment for investorer, politikere, journalister og andre som ønsker å få et overblikk over hvordan næringen planlegger aktiviteten på norsk sokkel.

Rapporten omfatter hele den nåværende eller planlagte sokkelaktiviteten knyttet til olje og gass, herunder også elektrifiseringsprosjekter, samt nedstengning, rørtransport og annen infrastruktur inkludert den landbaserte aktiviteten. Investeringsanalysen bygger på Offshore Norge sine medlemmers egne estimater for deres prosjekter på norsk sokkel, og inkluderer både sanksjonerte og ikke-sanksjonerte prosjekter. Basert på selskapenes rapporteringer gir analysen et bilde av investeringsnivået fra 2024 til 2028 slik planene nå foreligger. Offshore Norge gjør ikke selvstendige vurderinger av eventuelle utbygginger som per nå ikke inngår i selskapenes investeringsplaner.

Offshore Norge har i år mottatt data fra 13 operatørselskap. Disse er operatører på felt som sto for 98 prosent av produksjonen på norsk sokkel i 2022. Dataene i denne rapporten er slik sett en oppdatert aggregering av operatørselskapenes egne investeringsbudsjetter, med enkelte estimater og tilpasninger foretatt av Offshore Norge.

Andre liknende nyheter

Har flyttet til K8

Advokatfirmaet Thommessen har flyttet inn i K8-bygget i sentrum.

En av landets største: – Stor milepæl

Her blir en av landets største ladestasjoner åpnet av ordføreren i Sandnes. På anlegget kan seks store kjøretøy lade samtidig.

Utslippsmål for 2030 avgjøres i år

Årets statusrapport viser at målet om 50 prosent utslippsreduksjoner i 2030 fortsatt er innenfor rekkevidde.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner