Tre av fire Arena Pro-tildelinger til Rogaland

De tre innovasjonsklyngene Norwegian Energy Solutions, Stiim Aqua Cluster og Norwegian Offshore Wind Cluster får Arena Pro-status i det nasjonale programmet for næringsklynger. Det innebærer økt finansiering og støtte fra klyngeprogrammet i en periode på fem år.
15.november 2021 Norwegian Energy Solutions
Fra venstre: Håkon Haugli (administrerende direktør Innovasjon Norge), Janicke Andreassen (statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet), Stål Heggelund (fagsjef maritim sektor i Norsk Industri), Ragnar Tveterås (professor ved UiS), Anne Cathrin Østebø (daglig leder Validé AS), klyngeleder Egil Aanestad i NES, Eivind Helland, leder for Blue Planet, klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim, styreleder Tor Arnesen i NES, prosjektleder Jorunn Sætre i NES og kommunal- og distriktsminister Bjørn Ari


Det kom inn 14 Arena Pro-søknader til det nasjonale klyngeprogrammet. De tre nasjonale klyngene med utspring fra Rogaland, Norwegian Energy Solutions, Stiim Aqua Cluster og Norwegian Offshore Wind Cluster, utgjør tre av fire klynger som i dag ble tildelt Arena Pro. Dette nivået i klyngeprogrammet skal stimulere klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena.

Det at tre klynger fra Rogaland gikk igjennom nåløyet og får Arena Pro-status er et kvalitetsstempel på innovasjonsarbeidet som gjøres i regionen. Det viser også at klyngenes ambisjoner for videre vekst anerkjennes av de som evaluerer klyngene ut fra innsendte søknader og intervju.

– Dette er en gledens dag. Vi er ydmyke og stolte over tilliten vi har fått ved tildeling av Arena Pro- status. Det vil gi oss en betydelig større løfteevne for tettere og langsiktig oppfølging av våre medlemmer. Nå skal det virkelig bli fart på prosjektsatsinger innen fornybar energiteknologi. Vi skal være en katalysator for utviklingen av hybride energiløsninger, og bidra til å bringe flere norske bedrifter inn i dette markedet. Vi skal også forsterke samarbeidet med andre klynger og øke satsingen internasjonalt, sier Egil Aanestad, daglig leder i Norwegian Energy Solutions.

– Vi er allerede godt i gang med å etablere Stiim til en ledende klynge for videreutvikling av den globale havbruksnæringen. Nå får vi muligheten til å sette i gang flere prosjekter som skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon fra havet. Den teknologiske utviklingen havbruksnæringen er inne i, gir også vekstmuligheter for norsk maritim industri og leverandørnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er utrolig takknemlige for tilliten vi har fått gjennom Arena Pro-tildelingen, sier daglig leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

 

Norwegian Innovation Clusters

Det nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters, er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd. Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det finnes tre ulike nivåer i klyngeprogrammet: Arena er et treårs program, Arena Pro er et femårs program og GCE er 10 års program. Norwegian Energy Solutions, Stiim Aqua Cluster og Norwegian Offshore Wind Cluster har frem til nå vært Arena-klynger.

Norwegian Energy Solutions

– Med så mange sterke søknader er vi utrolig stolte over å bli tildelt Arena Pro-status. Det ligger et stort ansvar i et slikt opprykk, og vi vil forvalte denne tildelingen på best mulig måte. Klyngens økosystem for innovasjon skal videreutvikles slik at det kommer våre medlemmer og samarbeidspartnere til gode. Gjennom målrettede prosjekter og aktiviteter kan vi nå i enda større grad bidra til at energiomstillingen skjer raskere, sier Tor Arnesen, styreleder i Norwegian Energy Solutions.

Norwegian Energy Solutions har over 100 medlemmer som er fordelt på etablerte bedrifter,
forskning og utdanning, myndigheter, investorer og gründere. Energiklyngen startet opp i 2018 for å videreutvikle og omstille olje- og gassindustrien inn mot fremtidsrettede og fornybare energiløsninger.

Norwegian Energy Solutions sitt formål er å bidra til å bringe verdensledende kompetanse og teknologimiljøer sammen for å øke innovasjonstakten i energiomstillingen.

Kjernen i klyngens aktivitet er å iverksette innovative industrielle energiprosjekter.


Les mer på: www.norwegianenergysolutions.no

 

Stiim Aqua Cluster

Havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster er et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter. Klyngen har i dag 150 medlemmer fra hele Norge. Medlemmene omfatter teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljø og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Klyngen skal være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø. Det arbeides målrettet for å styrke medlemsbedriftenes og bransjens konkurransekraft og for å øke teknologi- og kompetanseoverføringen i næringen. Blant klyngens medlemmer er aktører både innenfor tradisjonelt oppdrett, landbasert oppdrett, flytende lukket oppdrett og havbruk til havs. Felles har de et mål om å øke matproduksjonen fra havet gjennom bærekraftig vekst.

Det Stiim-ledede prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» ble tidligere i høst tildelt 96 millioner kroner gjennom den statlige Grønn Plattform-ordningen. Grønn Plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.
Sammen med NCE Aquatech tilbyr Stiim Aqua Cluster vekstprogrammet Ocean of Opportunities som gir bedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen.

Stiims digitale satsing BluePlanet Academy er verdens største e-læringsplattform om havbruk med hundrevis av videoer og en rekke nettkurs innen relaterte emner. Dette er havbruksnæringens portal for kunnskap om hvordan drive med best mulig resultat.
Klyngen samarbeider også med Næringsforeningen i Stavangerregionen om Stiim Trainee, et nytt traineeprogram rettet spesielt mot havbruksbedrifter.

Høsten 2021 ble Havets Hus etablert i Innovasjonspark Stavanger. Havets Hus fungerer som et innovasjonssenter for havbruks- og sjømatnæringen, og Stiim Aqua Cluster spiller en sentral rolle i byggingen av et faglig og sosialt fellesskap på huset.

Les mer om klyngen på: www.stiimaquacluster.no

Andre liknende nyheter

Stavangerselskap på børs

Stemningen var høy da Nasdaq-bjellen var rigget og klar til å sende Resqunit på børs fredag morgen - direkte fra FOMO.

Byggestart for ny kraftlinje

Mandag 22. november gikk startskuddet for byggingen av Lnetts nye 132 kV-linje fra Dalen ved Jørpeland i Strand kommune, via Veland til Hjelmeland kom…

Nyetablert rekrutteringsbyrå

Smarte Hoder AS er et nyetablert rekrutteringsbyrå i Sandnes som er eksperter på rekruttering og bemanning av ledere og fagspesialister!

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner