Dataanlegg gi store ringvirkninger
Behovet for nye datasenter øker. En nyetablering på Kalberg kan gi flere tusen nye arbeidsplasser.

Dataanlegg gi store ringvirkninger

Et dataanlegg på Kalberg vil kunne gi flere tusen arbeidsplasser om forholdene legges til rette for det på Jæren.
10.juni 2020 Av Ståle Frafjord

Næring: Datalagring
Arbeidsplasser: 4000 - 8300
Konkrete prosjekter: Dataanlegg på Kalberg på Jæren
Forutsetning: Omregulering, og ferdigstillelse av transformatorstasjon og kabelforbindelse
– Green Mountain og Lyse har sammen utarbeidet en mulighetsstudie for Kalberg-området hvor vi estimerer antall arbeidsplasser. Det er skissert tre ulike scenarioer, hvor et forsiktig estimat indikerer ca 4000 arbeidsplasser, mens full-skala scenariet kan gi over 8300 arbeidsplasser. Dette gjelder over en 10 års periode, og er hovedsakelig permanente arbeidsplasser. 10 - 15 prosent er relatert til bygging og vil derfor ha en topp under byggingen og deretter synke igjen. Arbeidsplassene er både direkte i datasentrene, men også indirekte hos leverandører og tilknyttet industri på området, sier administrerende direktør  i Green Mountain, Tor Kristian Gyland

Forutsetningene som må være på plass for at Kalberg skal tiltrekke seg datsenteraktører er i første rekke omregulering av området til industriformål. 

 

Nærhet

– Det viktigste for Hyperscale-aktørene er at de har mulighet til å vokse på plassen, noe de vil ha med 2000 mål. Andre forutsetninger er umiddelbar nærhet til kraftig strømforsyning og fra flere kraftkilder for å sikre redundans. Ved ferdigstillelse av Fagrafjell transformatorstasjon vil man oppnå dette. Da vil man ha 1000MW tilgjengelig fra tre ulike vannkraftområder.  Ferdigstillelse av NO-UK kabelen vil kunne tilby aktørene enda bedre fiberinfrastruktur enn i dag. Sist, men ikke minst, vil et godt samarbeid med jordeiere og landbruksinteresser være svært viktig . Vi mener det vil være fullt mulig å få til gode løsninger både for landbruket og det øvrige næringslivet, sier Gyland.
Han mener de  positive ringvirkningene av en slik utbygging vil være mange. Først og fremst gjennom å skape tiltrengte og attraktive arbeidsplasser i "det grønne skiftet" til  fagarbeidere,  både på ingeniørnivå og i støttefunksjoner.

Annen industri

– Det vil skape muligheter for lokale bedrifter som leverandører, både i byggeperiode og på lengre sikte. Spillvarmen som datasentrene skaper kan også danne grunnlag for annen industri som kan dra nytte av denne. Som for eksempel produksjon av bio-gass, landbasert oppdrett, vertikale veksthus osv. Her er det store muligheter for innovasjon og samarbeid mellom ulike næringer. Deler av overskuddsvarmen kan også sendes tilbake i fjernvarmeanlegget på Nord-Jæren, sier Gyland.
Datasenteraktører er opptatt av nærheten til universiteter - både på grunn av tilgang til kompetanse og for samarbeidsprosjekter. Green Mountain har allerede et samarbeid med UiS. Dette vil øke i omfang men en slik etablering, mener Kydland

Klimagevinst

– En slik satsning vil også gi en klimagevinst i et globalt perspektiv ved at store aktører velger grønn kraft fra Norge kontra f.eks kullkraft i Tyskland. Siden Norge har et kraftoverskudd er det bedre at denne blir benyttet og gir verdier lokalt i Norge enn at den blir eksportert ut av landet, sier Gyland.
Det første datasenteret kan bygges allerede i 2022, med en påfølgende gradvis utbygging over de neste ti årene.

– I full-skala scenariet kan det bli bygget 19 datasentre av ulike typer innen denne perioden. Det er i samme størrelse som i området hvor Facebook er etablert i Lulelå, sier Gyland.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Kan gi 30.000 nye jobber

Dersom forutsetningene legges til rette, kan 30 000 nye arbeidsplasser skapes i regionen de nærmeste årene. Det viser en gjennomgang Rosenkilden har f…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner