– Sentrumsplanen gir tydelige rammer 

– Sentrumsplanen gir tydelige rammer 

Kommunedirektøren i Stavanger mener sentrumsplanen allerede gir tydelige rammer for Paradis.
05.desember 2019 Av Ståle Frafjord

Det går frem av et skriftlig svar på et spørsmål Arbeiderpartiet har stilt administrasjonen i kommunen i forbindelse med hva det koster å utarbeide en områdeplan.

"KDP sentrum stiller ikke krav om områderegulering for Paradis. Et viktig hensyn med sentrumsplanen har vært å gi forutsigbarhet og tydelige rammer for oppfølgende planarbeid. Formelt sett har likevel kommunen anledning til å stille krav om områderegulering, jamfør Plan og bygningslovens § 12-2.", skriver kommunedirektøren.  

Kommunedirektør er det som tidligere het rådmann.

 

Tre år
Kravet om områdeplan kan alene forsinke utbyggingen av området med tre år.

"Kommunens erfaring med større områdereguleringer, som Madla-Revheim, Atlanteren, Forus Øst og Åsen, tilsier at planprosessen må påregnes å ta minst 3 år. Det bør legges til grunn en bemanning på til sammen 2-3 årsverk. Videre vil det være kostnader til medvirkningsarbeid og konsulenttjenester med mer, og størrelse vil avhenge av formålet med planarbeidet og behov for å kjøpe utredninger/tjenester. I første omgang bør kr 1 mill. avsettes. Arbeidet vil få betydning for framdrift i andre prioriterte planoppgaver.” 

 

Ikke noe tema

Rosenkilden skrev i går at det var nyvalgt ordfører Kari Nessa Nordtun som på vegne av Arbeiderpartiet fremmet forslag om å ta vekk kravet om områdeplan for Paradis for to år siden. Det skjedde i forbindelse med behandlingen av sentrumsplanen i KBU.

Les også:- Områdeplan er fornuftig

Ingen politikere snakket senere om en områdeplan, heller ikke under valgkampen der Paradis ble en av de mest omtalte sakene.

Les også: Operasjon Paradis

Kravet om områdeplan ble senere en del av programerklæringen til den nye flertallskoalisjonen, og det var partiet Rødt som brakte spørsmålet inn i forhandlingene etter valget.

Les også: Vi skilte oss ut

 

Øke tidsbruken 

Kommuneplansjef Ole Martin Lund i Stavanger kommune sier at tidsbruk med en områdeplan for Paradis vil være svært avhengig av tema og detaljeringsgrad.  

–  Dersom formålet eksempelvis er å endre på sentrumsplanens føringer, som er resultat av 7 års planprosess, vil det mest sannsynlig bidra til å øke tidsbruken. Sentrumsplanen gir mange viktige føringer for utviklingen av Paradis. Den har avklart jernbanens fremtidige arealbruk - som blir mindre enn i dag, og maksimale byggehøyder og utnyttelse biladkomst til området. Videre størrelse på de store friområdene, bredden på turdraget langs Hillevågsvatnet, gang- og sykkelforbindelser, arkitektoniske og miljømessige krav til ny bebyggelse., samt hvordan Paradis må utvikles for å ta hensyn til framtidig havnivåstigning. Temamessig dekker sentrumsplanen de aller fleste og viktigste. En områderegulering kan ytterligere detaljere disse føringene, dersom en ser at det er behov for det. For eksempel gjennom å planlegge mer i detalj hvor det skal være bolig, kontor eller forretninger. 

 

Boliger 

Lund sier også at Sentrumsplanen har kvalitetskrav til nye sentrumsboliger.  

– Disse er viktige å innfri for at det bygges attraktive, fremtidsrettede boliger. Litt avhengig av hvor en er i Paradis, vil ulike forhold påvirke hvor lett det er å innfri disse kravene. Nærhet til jernbanen er en utfordring. Videre ligger Paradis langs et østvendt høydedrag, som gir "mindre sol" på ettermiddag og kveldstid, særlig i vinterhalvåret. Strømsbrua kan og være med på å gi en "tunneleffekt" som forsterker vinden i områdene nærmest denne. Kommunen tenker at Paradis, overordnet sett egner seg godt for boliger. Det er viktig og å huske på kvalitetene sentrumsboliger i seg selv har.  

 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner