Året 2020: Hva blir viktig for regionen?
Tegning: Ståle Ådland

Året 2020: Hva blir viktig for regionen?

Hva er regionens største utfordring ved inngangen til et nytt år, og hva ser ulike aktører på som den viktigste saken i 2020? Rosenkilden har spurt 20 personer i ulike roller, og her er deres tanker og refleksjoner.
15.januar 2020 Av Ståle Frafjord

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse:

Den viktigste saken etter mitt syn er at regionen samler seg om en omforent plan for hvordan vi skal få ned klimagassutslippene og dermed ta vår del av landets forpliktelser.
Dette vil også kunne innebære forretningsmuligheter for regionens næringsliv dersom vi griper mulighetene.

 

Tone Grindland, NHO-direktør Rogaland:

Rogalands bedriftsledere er fortsatt mer optimistiske enn ledere i resten av landet. Optimisme kombinert med kompetanse gir et godt utgangspunkt for å gripe mulighetene.

Rogalands næringsliv er eksportrettet. Samtlige kommuner i Rogaland eksporterer. Internasjonal politikk og forutsigbare rammebetingelser for handel av varer og tjenester er avgjørende for vekst og sysselsetting.

Varer og folk må fram, og det krever sterkt påtrykk fra hele fylket for å sikre realisering av store samferdselsprosjekter. E134, Rogfast og E39 er avgjørende for å nå klimamål, samt sikre forutsigbar framkommelighet hele året.

 

Stanley Wirak, ordfører i Sandnes:

Vi må fortsette å være flinke til å tilrettelegge for næringslivet i regionen, og kanskje spesielt i forhold til nye næringer. Vi er godt vant i denne regionen, men har kanskje ikke vært sultne nok i forhold til å tiltrekke oss unge med andre preferanser og bedrifter som ikke tilhører olje- og gassnæringen.

Politisk har vi vært gjennom en utfordrende periode og noen opprivende prosesser over tid. Det har vært vanskelig for mange. Alle må bidra til å gjøre hverandre bedre, og jeg synes vi nå er inne i et bedre spor. Det er viktig for regionen.

 

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger:

Den viktigste oppgaven blir å sikre fortsatt vekst og verdiskaping i Stavanger. Vi må derfor arbeide helhetlig for å gjøre Stavanger til en enda mer attraktiv kommune å bo og jobbe i. Stavanger må videreutvikles som energihovedstad samtidig som vi tilrettelegger for nye næringer og etablering av nye fremtidsrettede bedrifter og arbeidsplasser.

Stavanger har lenge hatt den ekstremt privilegerte rollen som vertskommune for en av verdens sterkeste olje- og gassklynger. Når denne klyngen nå skal utvikles videre til å bli å bli en mer komplett energiklynge med sterkere innslag av fornybar energi og smartteknologi, har vi som vertskap et stort ansvar for å skape en kommune som er attraktiv for kloke hoder. Vi må derfor kunne tilby både barnehageplasser, gode skoler, kulturtilbud, et velutviklet bysentrum og mulighet for rekreasjon i grønne og blå omgivelser.

 

Arne Austreid, konsernsjef Sparebank 1 SR Bank:

Vi gleder oss over at det nå går bedre. Oljenedgangen er lagt bak oss. Samtidig vet vi at nye utfordringer vil møte oss, når det grønne skiftet nærmer seg. Det må denne regionen ta inn over seg og ikke minst forberede seg til.

I 2020 handler det først og fremst om at vi må tiltrekke oss nok kompetente mennesker, som kan bidra til å holde hjulene i gang i eksisterende næringsliv, og bidra til omstilling i denne regionen.

 

Ole Henry Slettan, banksjef i Handelsbanken Stavanger Straen:

Jeg vurderer omstilling i næringslivet i regionen som den viktigste saken i året som kommer. Fokuset på bærekraft og klimautfordringer har økt mer enn de fleste av oss forutså, og jeg ser ingen tegn til at dette fokuset avtar, heller tvert i mot. Bedrifter som i dag har sitt hovedmarked innenfor olje og gass, må i økende grad vri virksomheten over mot nye markeder, og kanskje også utvikle nye produkter tilpasset disse. Dette vil blant annet være en nødvendighet i forhold til tilgang til finansiering. En omstilling vil for de fleste bedriftene kunne være både kostbar og tidkrevende, og det vil derfor være viktig at denne starter raskt. God infrastruktur i regionen vil bety mye for en vellykket omstilling, og i så måte er en beslutning om Rogfast-utbygging og ny trase for E39 sørover en viktig sak å få på plass. 

 

Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger:

Pilene peker oppover, arbeidsledigheten er på et meget lavt nivå og regionen forventer at denne trenden fortsetter i 2020, tross global uro.
Diversifisering vil fortsatt være viktig nøkkelord for å sikre et sterkere næringsgrunnlag for fremtiden og en må bygge videre og kapitalisere på de investeringer som nå er gjort i nye vekstnæringer for regionen. Vi må ta innover seg FN`s bærekraftsmål og jobbe for å være en attraktiv region for fremtidens arbeidstagere, og jeg håper vi som region klarer løfte blikket, tenke mer helhetlig og forstå at vi er en liten prikk på kartet i den store verden og at vi ikke klarer å løse de store linjene hver for oss.

 

Glenn Andre Kaada, teatersjef Rogaland Teater:

2019 har vært et utrolig spennende år for oss på Rogaland Teater. Etter flere år med utredninger om hvordan teateret bør rigge seg for fremtiden fikk vi løftet det ut til høring blant politikere, publikum og viktige samarbeidspartnere. Engasjementet har vært rørende.

Vi opplever et helt nytt momentum i dette prosjektet i det vi går inn i 2020.

Vi håper mange avklaringer vil bli tatt som vil definere det største kulturpolitiske løftet i denne regionen på over 100 år. Akropolisvisjonen blir en lokal milepæl både for kulturen, byutviklingen, innbyggerne og næringslivet.

Rogaland er en moderne og initiativrik region med en enorm evne til å mobilisere.

Det merker vi på Rogaland teater.

 

Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank:

Det viktigste for denne regionen er å sørge for at vi er attraktive for selskaper og for mennesker også i fortsettelsen. Vi har trent og er trente på omstilling. Det må vi bruke fremover. Omstillingen i oljesektoren de siste årene har vært formidabel. Nå kommer et grønt skifte, her må vi se mulighetene. Dette skiftet er ikke midlertidig, som siste oljekrise dels var. Det betyr at omstillingen denne gangen må være mer langsiktig og bærekraftig. Vi er en region med mye attraktiv og relevant kompetanse. Vi er gode på samhandling, både mellom bedrifter, myndigheter og mot internasjonale aktører. Vi er også kjent for å handle raskt. Jeg mener vi må være beviste våre styrker. Utnytte disse styrkene til å justere, tilpasse og endre våre forretningsmodeller, forretningsområder og produkter. Slik at vi sørger for at vi har en attraktiv region, også i et fremtidsperspektiv.

 

Jan Inge Reilstad, leder for KÅKÅnomics:

Den mest spennende i 2020 blir om den nye Stavangerplattformen blir et trygt og fritt dansegolv for byens og regionens innbyggere. Det var Tage Erlander som sa at politikernes oppgave er «å bygge dansegolv, slik at enkeltmenneskene kan danse sine liv». I en fragmentert, splittet og polarisert virkelighet er vår evne til å skape vital sammenhengskraft kanskje det viktigste. Kan de nye politikerne formulere den visjonen, det samfunnsprosjektet, som viser oss veien ut av det velsmurte oljeeventyret og kommer ungdommen i møte med skisser til et dansegolv med skikkelig klimaanlegg? Selv leder jeg økonomifestivalen KÅKÅnomics, som er et dansegolv for økonomi, politikk og demokrati. Kalle Moene vant vår nyinnstifta økonomipris, han kvitterte bl.a. med å kalle opprør for kollektive forhandlinger der systemet ikke fungerer, og med at kreativ destruksjon er nødvendig for samfunnsutvikling - det er vår evne til å slippe tak i den trygge fortida og vende blikk og tankekraft fremover som er avgjørende, særlig under teknologiske revolusjoner, og som sikrer gode dansegolv for våre barn og barnebarn.

 

Ole Petter Søllesvik, daglig leder i Kulturkompaniet:

Regionens viktigste sak? Det er et stort spørsmål! Jeg tenker på noe som er minst like viktig i 2020, som i 2019: Ledelse. Verden er i kolossal endring. Og sjefenes tid er over. Vi trenger ledere som sier «kom igjen!» og går foran, modige ledere i alle deler av samfunnet som tør være ekte, hele mennesker. Vi trenger ledere som ikke er opptatt av å se bra ut i Excel og Powerpoint, men de som bretter opp armene, tør å satse, de som tør prøve på det ukjente. Det gleder jeg meg til å se mer av i 2020.

 

Marianne Chesak, fylkesordfører:
Flere og nye grønne arbeidsplasser i regionen vår er sak nummer en. Kristin Skogen Lund sier at det ikke blir grønn omstilling med rød bunnlinje. Jeg mener at vi får rød bunnlinje uten grønn omstilling. Omstillingen skjer i veldig høyt tempo nå, og det gjelder å gripe de mulighetene vi sitter på akkurat her og nå. Da må vi også sørge for at bedriftene har tilgang på arbeidskraft. Heldigvis blir andelen som fullfører videregående opplæring stadig høyere, særlig i Rogaland. Men her kan vi aldri hvile, spesielt nå som vi ser at psykisk uhelse vokser i omfang. Vi må bli enda bedre til å se den enkelte og hjelpe dem til gode liv.  

 

Klaus Mohn, rektor ved UiS:

Ved inngangen til 2020 saknar eg trykk i arbeidet med omstilling. Etter fire magre år for oljeverksemda let det no til at eit forbigåande oppsving har lagt omstillinga til side. Difor er det viktig å huske at når dette oppsvinget er bak oss, så står ein fortsatt tilbake med utfordringar. Regionen er prega av høge løner og kostnadar, ein næringsstruktur med slagside mot olje og gass og eit etterslep i infrastrukturinvesteringar. Vidare er politikken i Stavanger-regionen forstyrra av regional rivalisering og utdanningsnivået er i underkant av andre norske storbyar. Alle desse symptoma reiser utfordringar for omstillinga som ligg føre oss, og difor burde dei få stor merksemd allereie i 2020.

 

Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM-gruppen:

Regionen sin viktigste sak fremover, blir å bidra til at vi får en faktabasert diskusjon om energi & energimiks, inkludert olje og gass.
I dag er debatten preget av følelses-baserte standpunkter, og det kan i verste fall føre til svært gale beslutninger. Vi som land har alt å vinne på at debatten blir fornuftig, opplysende og faktabasert. Den ensidige negative vinklingen i enkelte politiske parti sine ungdomsavdelinger er direkte farlig for vår regions største industri, oljeindustrien. Her må hele regionen stille opp.
Verden har utvilsomt sine klimautfordringer, de må vi alle bidra til å løse. Det klarer vi ikke med følelser, men med rette logiske beslutninger, basert på fakta. Teknologi, også fra oljeindustrien, blir svært viktig for de fremtidige løsningene.

 

Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør i Smedvig Eiendom:

Vår største utfordring er å bruke regionens ressurser og kompetanse til å skape nye vekstmuligheter. Det vi i den sammenheng gjerne undervurderer er hvor raskt et omstillingsbehov kan oppstå, hvor omfattende det kan være, og hvor lett det er å glemme hvor krevende og langsiktig et omstillingsarbeid virkelig er. Omstillingen må dessuten gjøres i "gode tider", når de nødvendige muligheter foreligger, når kompetanse og ressurser er tilgjengelige.   

Omstilling krever et nært samspill mellom offentlig og privat sektor. Det krever også at offentlig sektor står samlet og opptrer enhetlig. Den brede politiske plattformen som synes å bli meislet ut i Sandnes er i den sammenheng både nødvendig og forbilledlig, men ikke tilstrekkelig før et tilsvarende samarbeid også etableres i Stavanger og regionalt.»

 

Geir Sølve Sleveland, direktør Grand Hotel Egersund:

Det viktigste for Dalaneregionen er samferdsel. Da tenker jeg på ny Eigerøy Bru og E39 med de muligheter det kan gi for regionen. Spesielt ved R2 og næringsområdet på Eigestad. Her er det regulert inn næringsareal både i Eigersund og Bjerkreim. Dette kunne resultert i et bra interkommunalt og privat samarbeid for utvikling av spennende næringsområde. Det kunne ført til bedre samarbeid i regionen ved å utvikle et slikt område sammen. Det vil i tillegg skapt arbeidsplasser, som igjen kan gi innbyggervekst i både Eigersund og Bjerkreim. 
I tillegg er det ekstremt viktig at Eigerøy Bru bli fremskyndet til denne NTP-perioden og ikke neste. Her har vi store industribedrifter som er avhengig av forutsigbarhet og trygge veiforhold. 

 

Eirin Sund, LO-leder i Rogaland:

Barnefattigdommen øker og forskjellen mellom de som har og de som har lite blir større.  Dette rammer hardt. Det viktigste tiltaket for et godt liv er at folk har et arbeid å gå til med anstendige lønns- og arbeidsforhold.
En må «ramme inn» de som ikke kan stå fullt og helt i arbeid på en verdig og god måte. 
Vi ser nå en oppgang i deler av næringslivet.  Dette må forvaltes klokt. Vi må utdanne ungdommene våre i de fagene samfunnet etterspør, nå og fremover, og vi må ha læreplasser nok.  Samtidig må vi styrke forskning og utvikling og videreutvikle vår stolte industrihistorie. Vår region må være ledende for å få på plass fangst og lagring av Co2, og tørre å ta diskusjonene om hvor og hvordan vi skal nå våre klimamål. Dette kan ikke være en enten/eller diskusjon. Vi trenger også politikere som evner å ta og stå i tøffe beslutninger. De kommer garantert! 

 

Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé:

Viktigste saken er omstilling. Vi har et utrolig spennende næringsliv med mange muligheter, og har allerede sett kimen til nye spennende initiativ innen finansnæringen (4D Venture, DSD, Lærdal, Validé Invest, Lyse, SR Bank mm).  Det å skape muligheter til å utvikle næringslivet i ulike markeder gjennom helhetlig verdikjede fra ide, start-up, industri og investeringsmiljø vil være viktig enten det gjelder helse, energi, aqva, IKT eller turisme.

Hans Inge Skadberg, varehussjef IKEA:

Som leder for ressursgruppen på Forus, så er IKDP Forus den klart viktigste saken ved inngangen til et nytt år. Dette er en plan som har store konsekvenser for mange selskaper, og veldig mange arbeidsplasser. Både på kort og lang sikt. Derfor har det også vært mange og kraftige reaksjoner på planen. Mye har blitt bedre underveis i prosessen, men det gjenstår enda mange viktige punkt som bør endres. Når også eierkommunene heller ikke er enige om veien videre, så gir det grunn til bekymring.

 

Anette Sigmundstad, lufthavndirektør Avinor Sola:

Regionens hovedutfordring er et svakt turistbrand. Hovedtilbakemeldingen fra flyselskaper som er avventende med å etablere seg ved Stavanger lufthavn Sola, er at Stavanger/Rogaland er lite kjent som turistdestinasjon, og er lite kjent internasjonalt. Flyselskapene mener at Bergen og Oslo p.t. står mye sterkere som destinasjon for turister. Dette er en utfordring for hele næringslivet i Rogaland, og betyr at vi må arbeide sammen for å endre oppfattelsen av regionen mer enn "bare" oljehovedstaden. For å få de rutene næringslivet trenger, må vi fylle flyene med innkommende turister. Dette er vår felles utfordring. 
Parallelt med dette må en ta innover seg miljøpåvirkningen av økt aktivitet innen all form for transport, og må jobbe med løsninger som reduserer klimaavtrykket. Omlegging fra fossil til utslippsfri transport både i luft, på bakken og til sjøs vil kreve  blant annet en omfattende elektrifisering av transportsektoren, som vil gi en stor økning i elektrisk effekt-behov til lading av fly, busser, biler og skip.

 

Andre liknende nyheter

Kan Norge tette eksportgapet?

En ny rapport fra Menon Economics er for AS Norge mindre kjekk lesning. Uten eksport av olje og gass har vi en betydelig negativ handelsbalanse. I til…

Uttalelser skaper lokale reaksjoner 

Flere år etter at Stortinget vedtok firefelts vei på Nye E39 Ålgård-Lyngdal, anbefalte Fylkesmannen i Rogaland at det burde bygges to-tre felt for hel…

Regjeringen:  Vil gi folkevalgte mer makt 

Regjeringen ønsker å redusere fylkesmennenes adgang til å overprøve kommunens skjønn, og overlate mer makt til lokale politikere.

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner