Regjeringen:  Vil gi folkevalgte mer makt 
Statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Regjeringen:  Vil gi folkevalgte mer makt 

Regjeringen ønsker å redusere fylkesmennenes adgang til å overprøve kommunens skjønn, og overlate mer makt til lokale politikere.
22.september 2020 Av Ståle Frafjord

Et forslag om å endre dispensasjonsreglene i plan- og bygningsloven, har nylig vært ute på høring. Forslaget innebærer at kommunene skal få større handlingsrom i dispensasjonssaker, så lenge de holder seg innenfor nasjonalt og regionalt rammeverk.  

Forslaget reduserer også fylkesmannens adgang til å overprøve kommunens skjønnsutøvelse i lokalpolitiske saker, sier statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Mener regjeringen at fylkesmennene de senere årene har lagt for lite vekt lokalpolitiske vedtak eller det kommunale selvstyret i slike saker? 

  Det er ikke en ny problematikk at det er uenighet mellom kommuner og fylkesmannen om dette. Kommunene har et ansvar for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser i sin planlegging, og fylkesmannen sin oppgave er å påse at dette blir fulgt opp. Målet er at dette skal skje gjennom god og tidlig dialog mellom kommunene og fylkesmennene, uten at det er nødvendig å fremme innsigelser.   

LES OGSÅ: 400 innsigelser og klager fra Fylkesmannen på tre år

LES OGSÅ: Fylkesmannen - legger vekt på lokalpolitisk skjønn

LES OGSÅ: Uttalelser skaper lokale reaksjoner

 

 For svakt? 

Står det lokalpolitiske skjønnet for svakt per i dag i den offentlige forvaltningen? 

 – Det har vært behov for å klargjøre hva det lokalpolitiske skjønnet innebærer, og hvor langt det strekker seg. Spesielt har det vært mange konflikter knyttet til adgangen til å gi dispensasjon fra vedtatte planer.  

 – Opplever du at Fylkesmannens innsigelser i mange saker er for dårlig forankret i forhold til regjeringens eller Stortingets føringer? 

  Det har under denne regjeringen blitt sendt ut tydeliggjøringer og veiledere på dette området, blant annet knyttet til miljø og jordvern som er sentrale ansvarsområder for fylkesmennene. Dette har ført til at innsigelsene har blitt bedre begrunnet, og min erfaring er at de i all hovedsak er godt forankret i overordnede føringer. Vi får nå inn færre innsigelser, og de som kommer er bedre begrunnet.  Dette har nok også vært disiplinerende for fylkesmannen til å imøtekomme kommunene og oppnå enighet i meklingsrundene. 

 

Overprøve 
Er det fylkesmannens oppgave å overprøve et kommunalt vedtak der det er utvist et lokalt politisk skjønn?  

Nei, så lenge skjønnet utelukkende er knyttet til lokale forhold skal fylkesmennene ikke overprøve kommunale vedtak. Dersom kommunens vedtak berører nasjonale eller vesentlige regionale interesser, har fylkesmennene imidlertid både rett og plikt til å følge opp. Dette innebærer at fylkesmennene fortsatt kan klage på vedtak som berører blant annet strandsonen, jordvern, kulturminner eller samiske interesser. 

 

Påminnelse 
Hva innebærer det i praksis når rundskrivet fra departementet minner fylkesmennene om å være varsomme med å overprøve beslutninger som hører til det lokalpolitiske skjønnet? 

–Det en påminnelse om det denne regjeringen hele tiden har sagt om viktigheten av å vektlegge det lokale selvstyret og ta hensynet til det lokalpolitiske skjønnet, også når fylkesmennene og andre statlige sektormyndigheter behandler kommunale arealplaner og dispensasjonssaker. Samtidig står det i brevet at fylkesmennene må vurdere innsigelse når nasjonale og vesentlige regionale hensyn blir tilsidesatt. Jeg har stor forståelse for at dette av og til kan innebære vanskelige avveininger. 

 

Ber ministeren gripe inn 

Det finnes en rekke eksempler på omstridte saker der uenigheten mellom kommunene og Fylkesmannen er og har vært stort. En av de mest kjente er den såkalte Biltema-saken. Bedriften Biltema ber nå kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup om hjelp i forbindelse med relokaliseringen av Biltema fra Lura til Forus. 

Politikerne både i fylket og i Stavanger har gitt samtykke og dispensasjon til Biltemas planer, men Fylkesmannen i Rogaland klaget og fikk medhold fra settefylkesmannen i Vestland. Kjernen i saken er hva som er egnet lokalisering av virksomheten og forståelsen av begrepet "plasskrevende varer" i arealplanlegging.   

I et brev til statsråden fra Biltema heter det at klagen fra Fylkesmannen synes basert på prinsipiell motstand mot bedriftens handelskonsept, uten vurdering av de konkrete forhold i saken: «Fylkeskommunens og kommunes vurderinger og grundige politiske behandlinger er fullstendig tilsidesatt. Konsekvensen av dette er at det statlige byråkratiet stiller seg over de folkevalgte i både fylket og kommunen. 

 

Eureka 

Da møbelkjeden Eureka søkte om å få etablere butikk i de tidligere lokalene til Kverneland Bil på Luramyr, foretok de folkevalgte i Sandnes, Stavanger og fylket et skjønn, og ga selskapet dispensasjon i påvente av at ny IKDP Forus og ny regionalplan skulle legge endelige føringer for varehandel på Forus.  

Skjønnet ble overprøvd av Fylkesmannen, som mente etableringen var i strid med Regionalplan for Jæren, og at handel skal lokaliseres til sentrum. Fylkesmannen anførte også at en etablering på Forus vil generere mer biltrafikk.  

Etter flere års kamp ga Eureka opp, og flyttet inn i et annet lokale på Forus. 

 

Tvedtsenteret 

Ved sluttbehandling av kommuneplanens arealdel vedtok Stavanger bystyre med stort flertall i fjor å si ja til å sette rammen for areal til detaljhandel for ombyggingen av Tvedtsenteret på Forus til 47.000 kvm. 
Men Fylkesmannen godtar ikke rammen. Etter et meklingsmøte mellom Fylkesmannen og Stavanger kommune ble rammen satt til 28.000 kvm, noe som ble avvist av det nye kommunestyret i Stavanger. I en tilleggshøring skriver Tvedtsenteret at fylkesmannen ikke har forstått at det ikke er tale om å øke handelsarealet i forhold til eksisterende i denne saken, og at Fylkesmannen ikke har begrunnet sin innsigelse slik loven krever.  

Saken kan bli avgjort i departementet. 

 

Tjora og Joa 

Sola kommune har i flere år ønsket å bruke Tjora Sør som en forlengelse av industriområdet på Risavika, men er også møtt med innsigelser fra Fylkesmannen. Årsaken har vært jordvernhensyn.  

Departementet ga i vår politikerne i Sola medhold og mente at hensynet til en god og langsiktig planlegging og arrondering innenfor Risavika havneområde, må tillegges avgjørende vekt, og godtok derfor næringsformål på det aktuelle arealet på Tjora i tråd med kommuneplanforslaget. Fylkesmannen fikk heller ikke medhold av departementet i sine innsigelser om at å bruke tre dekar til boligformål. Departementet la i sin avgjørelse vekt på at det er behov for opprydning av området, at kollektivdekningen er god og at det er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan. 

 

Kommuneplan Kvitsøy 

Innsigelser til lokalpolitikernes kommuneplaner har vært en gjenganger. Fylkesmannen fremmet flere innsigelse til kommuneplanen på Kvitsøy, blant annet på kotehøyde 2,35 og mener det manglet dokumentasjon for at denne er korrekt.  

Etter et år med ekstra arbeid, en ekstern konsulentrapport som Fylkesmannen ikke mener er god nok, trakk Fylkesmannen innsigelsen etter en telefon til Metrologisk institutt. 

Rådmannen mener samarbeidet på saksbehandlernivå har vært svært krevende, og mener fylkesmannen overhodet ikke har brukt nødvendig skjønn, og heller ikke har tatt hensyn til at det lokale forslag til kotehøyde baserte seg på årelang erfaring med å bo på øya, og hva stormflo gjør/ikke gjør med havnivået.  

 

Naustet på Sør-Bokn 

En 81 år gamme sauebonde på Sør-Bokn fikk i 2010 ja til å oppføre et naust til en båt han bruker i forbindelse med tilsyn av dyrene, men naustet ble bygget etter at tidsfristen for tillatelsen var utgått. Bonden ble bedt om å  ende inn ny søknad, og fikk ja av kommunen.  

Fylkesmannen omgjorde vedtaket etter klage med bland annet henvisning til strandsonekravene og at stedet har betydelige natur- og kulturlandskapskvaliteter. Administrasjonen i Stavanger kommunen krevde da at naustet måtte rives, men bonden har klaget på vedtaket. 

Saken er ennå ikke avgjort. 

 

 

Nei til oppdrettsanlegg 

Fylkesmannen mener et påtenkt oppdrettsanlegg vest for Tungenes og Viste-området vil ha en stor påvirkning i området rent visuelt og en negativ påvirkning for miljø og økologi, og fremmet derfor innsigelse mot planene i 2019.  

I saken blir det vist til at påvirkningen for miljøet i sjøen, fiskeri og villaks og sjøørret, ikke er tilstrekkelig utredet, og fylkesmannen stiller også spørsmål ved at konsekvensutredningen Rådgivende Biologer har utført vurderer og som viser at anlegget vil ha ubetydelig konsekvens for fuglelivet. 

 

 

IKEA-flytting 

Etter sju års kamp og innsigelser fra Fylkesmannen, besluttet departementet i 2014 at IKEA fikk lov til å samle butikk og lager og flytte til et annet sted på Forus. Men gleden ble kortvarig. Fylkesmannen fremmet ny innsigelse da Stavanger kommune behandlet kommunedelplanen året etter og da med henvisning at flyttingen ville medføre en betydelig økning av detaljhandelsarealet på Forus. 

I 2016 besluttet IKEA å legge flyttingen på is. 

 

 

Andre liknende nyheter

Uttalelser skaper lokale reaksjoner 

Flere år etter at Stortinget vedtok firefelts vei på Nye E39 Ålgård-Lyngdal, anbefalte Fylkesmannen i Rogaland at det burde bygges to-tre felt for hel…

400 klager og innsigelser fra Fylkesmannen

De siste tre årene har Fylkesmannen i Rogaland fremmet 400 innsigelser og klager i saker som behandles av folkevalgte i kommunene. Det skjer til tross…

Fylkesmannen:  Legger vekt på lokalpolitisk skjønn 

– Vektlegging av lokalpolitisk skjønn er noe vi diskuterer nøye internt før vi sender klager på dispensasjoner, eller fremmer innsigelser. Det sier fy…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner